نویسنده = �������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

هوشنگ علی اصغری جلودار؛ صفیه طهماسبی لیمونی


2. شناسایی مؤلفه‌های اطلاع یابی زندگی روزمره کُردهای کرمانشاه در شبکه‌های مجازی با رویکرد دلفی

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

بهناز جلالی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


3. کاوش بسترها و پیامدهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها براساس رویکرد گرندد تئوری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 1-21

قاسم علی احسانیان؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ میترا قیاسی