نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. وب‌سنجی و ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتال ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 37-51

موژان معارف؛ سودابه شاپوری؛ هاجر زارعی؛ شهرام صلواتی