نویسنده = ������ ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

هوشنگ علی اصغری جلودار؛ صفیه طهماسبی لیمونی