نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. میزان تطابق سرعنوان های موضوعی فارسی با برچسبهای اجتماعی کاربران

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

معصومه کاظمی زاده؛ امیررضا اصنافی؛ نجمه سالمی