نویسنده = محسن حاجی زین العابدینی
تعداد مقالات: 8
1. شناخت رفتار اطلاعاتی خبرنگاران شبکه خبر در سوژه‌یابی گزارش‌های خبری

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

قنبر احمدی؛ فریده عصاره؛ محسن حاجی زین العابدینی


2. شناسایی مؤلفه‌های مناسب الگوی آمیختة بازاریابی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

الهه امیراینانلو؛ عاطفه زارعی؛ محسن حاجی زین العابدینی


3. تحلیل محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادیبان ایران در فاصله سال‌های 1330 تا 1349

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

فرزانه میاندربندی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیررضا اصنافی


4. طرح تدوین الگوی تولید کتاب‌های حسی‌لمسی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 90-110

مرجان نیکبخت؛ زهرا اباذری؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فهیمه باب الحوائجی


6. ارزیابی وب‌سایت های دانشگاهی بر اساس معیارهای کاربردپذیری و تعامل: مطالعه موردی، دانشگاه شهید بهشتی

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 23-37

مریم سپهوند؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیررضا اصنافی


7. امنیت منابع و تجهیزات کتابخانه‌ای در برابر سرقت در کتابخانه‌های پردیس دانشگاه شهید بهشتی

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 1-13

عطیه باغستانی تجلی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه پازوکی