نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و همسانی درونی عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 1-14

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل


6. انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 69-84

نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد؛ حمیدرضا رادفر