نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. وب‌سنجی و ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتال ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 37-51

موژان معارف؛ سودابه شاپوری؛ هاجر زارعی؛ شهرام صلواتی


2. بررسی وب‌سایت‌های شهرداری تهران و ارایه راه‌کارهای مناسب داده‌کاوی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 38-50

شایسته شجاعی کاریزکی؛ سودابه شاپوری؛ هاجر زارعی


3. امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران: مطالعه موردی دیدگاه مدیران حوزه کشاورزی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 71-88

سمانه نظرنوکنده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ سودابه شاپوری


4. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 1-21

سمانه احمد معظم؛ محمد حسن زاده؛ سودابه شاپوری