نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی و تدوین چارچوب داوری آثار علمی: یک رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1392، صفحه 73-84

علیرضا مطلبی فرد؛ عبد الرحیم نوه ابراهیم؛ هدیه محبت؛ علی اکبر سادین


2. اخلاق پژوهش در آموزش عالی: ویژگی های فردی و مسئولیت های حرفه ای پژوهشگران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 79-97

علیرضا مطلبی فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ هدیه محبت؛ مهدی دستا