نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
5. ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) 1در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

دوره 2، شماره 4، بهار 1388، صفحه 93-104

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ شکوه تفرشی؛ نسرین یوسفی