نویسنده = معصومه لطیفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع ساختاری و رفتاری مدیریت مشارکتی در کتابخانه های عمومی استان مازندران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 59-70

حسن صیامیان؛ معصومه لطیفی؛ حسین مهدیزاده