نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش مدیران کتابخانه های تخصصی دولتی شهر تهران نسبت به خرید منابع الکترونیکی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 93-109

مهردخت وزیرپور کشمیری؛ عاطفه نوری زاده قصری