نویسنده = �������� �������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم فرهنگ وجایگاه مفهوم صلح در کتابهای کودکان در ایران در سالهای 85-70

دوره 2، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 81-93

زهره میرحسینی؛ نیر ترقی خواه دیلمقانی