نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سایبرنتیک و الگوی مدیریت مد زودگذر

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 37-50

محمد حسن زاده؛ زینب صدیقی؛ منصوره حسینی شعار