ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانه­های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن به انجام رسیده است.

روش پژوهش: به منظور اجرای پژوهش، در ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه­ای، شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانه­های تخصصی ایران در چهار وجه کارت امتیازی متوازن (منابع  و زیرساخت‌ها، کارایی، رشد و توانمندی‌های بالقوه­ و استفاده) گردآوری شد و سپس از طریق یک مطالعه دلفی دو مرحله ای، نظرات 15 نفر از متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی در مورد میزان اهمیت هر یک از این شاخص‌ها در قالب پرسشنامه­­ای با طیف لیکرت پنج گزینه­ای گردآوری شد.
یافته­ها: در نهایت تعداد 48 شاخص برای ارزیابی عملکرد کتابخانه­های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن، بومی سازی و انتخاب شد و در قالب یک سیاهه وارسی ارایه گردید.

 نتیجه­گیری: حاصلِ پژوهش حاضر، شاخص‌های ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن است که به کارگیری آن در کتابخانه­های تخصصی، امکان سنجش دقیق عملکرد و مقایسه آن ها با کتابخانه‌های مشابه فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing measurement indicators of Iranian special libraries within balanced scorecard approach

نویسندگان [English]

  • Nadjla hariri 1
  • Sahar Sarafpour 2
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN nadjlahariri@gmail.com
2 Master of Science in knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to define performance measurement indicators of Iranian special libraries within balanced scorecard approach.

Methodology:  At first, performance measurement indicators of Iranian special libraries within four perspectives of balanced scorecard prepared (Resource, infrastructure, Use, Efficiency, Potentials and development) as a checklist by literature review. Then these indicators introduced to 15 experts in knowledge and information science through a Delphi study, and their ideas and opinions were gathered using a multi choice questionnaire.
Findings: Consequently, 48 indicators were customized and selected and presented as a checklist
conclusion: conclusion of this research is introducing measurement indicators of Iranian special libraries within balanced scorecard approach. These indicators can provide performance measurement of special libraries and compare them with similar libraries

کلیدواژه‌ها [English]

  • special library
  • Balanced Scorecard
  • Performance Measurement
ابراهیمی، م. (1384). بررسی رابطه همراستایی مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی باکارت امتیازی متوازن و عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ابوت، ک. (1377). سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی. مرکز اطلاع­رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی
پیرس، ج.؛ رابینسون، ر. (1383). مدیریت راهبردی: برنامه­ریزی، اجرا و کنترل. ترجمه و تلخیص محمود حسینی. تهران: سمت
حقدل، ح. (1387). طراحی و توسعه سیستم ارزیابی عملکرد در شرکتهای صنعتی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن- مطالعه موردی صدرا. پایاننامه کارشناسی ارشد؛  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران.
حقیقی، م.؛ صادقی، ف. (1387). ارزیابی عملکرد شرکت بهره­برداری مترو تهران با مدل کارت ارزیابی متوازن. فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات مدیریت، سال19، (58)، 125-107
متیوز، ج.(1387). برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه­ها. ترجمه عبدالحسین فرج­پهلو. اهواز: دانشگاه چمران
منصوری، ح. (1388). اجرا و پیاده­سازی مدل sears: ابزاری نوین جهت ارزیابی عملکرد کتابخانه دانشگاهی. فصلنامه علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع­رسانی، 12(3).
Chavan,Meena (2009). The balanced scorecard: A new challenge. Journal Of Management development ,28(5)
Cribb,G.  ;Hugan, CH (2003). balanced scorecard: linking strategic planning to measurement and communication. Bond Publication
ISO (2006).  ISO DIS 11620: Information and Documentation – Library Performance Indicators, 2nd ed
Kettunen,J. ; Kantola, I. (2005). Management information system based on balanced scorecard. Campus-wide information systems ,22(5)
Lloyd, S. (2008). Building library success using balanced scorecard.  EBSCO Publishing
Poll, R. (2006). Quality meatures on a national scale – comparison of projects. World library and information congress, 72nd IFLA general conference and council, august 20-24, available at   http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/105-Poll-en.pdf [Accessed 16 June 2010]. 
Poll, R.; Boekhorst, T. (2007). Measuring quality: performance measurement in libraries, Saur, Munchen