پذیرش و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته لاتین توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شهر کرمانشاه بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری UTAUT (Unified Theory of Acceptance and use of Technology)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان پذیرش و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته لاتین در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های شهر کرمانشاه بر اساس نظریه یک‌پارچه پذیرش و استفاده از فناوری است.

روش پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی – تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعه آماری شامل 752 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌های بزرگ شهر کرمانشاه (شامل رازی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی) است، که  254 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای – تصادفی و  بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که، از نظر جنسیت 8/20 درصد از کل نمونه زن و 2/79 درصد مرد هستند، و 232 نفر معادل 7/94 درصد از پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته لاتین استفاده می‌کنند. هم‌چنین مشخص گردید که جامعه آماری تا حد زیادی پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته لاتین را پذیرفته و استفاده می‌کنند. بین انتظار اجرا یا عملکرد، نفوذ اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر، اراده فرد، اضطراب و قصد رفتار و متغیر وابسته پذیرش و استفاده رابطه معنی داری وجود دارد. ولی بین انتظار تلاش و پذیرش و استفاده با توجه به ضریب هم‌بستگی پیرسون از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد.
نتیجه­ گیری: به طور کلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهت گنجاندن فعالیت‌های پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بالاخص پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته لاتین در برنامه ریزی‌های راهبردی و عملیاتی کدام مؤلفه‌ها باید مورد توجه قرار گیرند و میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه‌های مورد بررسی در این نظریه به چه میزان است تا به توان بر مبنای آن دست به برنامه­ریزی‌های راهبردی لازم زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Acceptance and use of Latin on-line databases among faculty members of Kermanshah universities based on Unified Theory of Acceptance and use of Technology (UTAUT)

نویسندگان [English]

 • negin hoseini 1
 • Mehrdokht Vazirpour Keshmiri 2
 • Mozaffar Cheshmeh Sohrabi 3
1 M. A. Islamic Azad University North Tehran Branch
2 Faculty member of Islamic Azad University North Tehran
3 Faculty member of Esfahan university
چکیده [English]

Purpose: The main objective of this research is to evaluate acceptance and use of Latin on-line data-bases among faculty members of Kermanshah universities based on UTAUT(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) theory.

Methodology: Analytic – descriptive model is used. For data –gathering a questionnaire has been used. Statistical population include all faculty members (Razi university, medical science university and Islamic Azad university Kermanshah branch) totally 725 members. Stratified- random sampling was used and to determine the sample size. Morgan table was used. The sample size was 254 and totally 245 questionnaire was completed.
Findings: The findings indicate that the faculties have accepted on-line data base and use it extensively. It was determined that there is a significant relationship between performance expectancy, social influence, facilitating conditions, behavioral intention, voluntariness, anxiety, on –line acceptance variable; but there is no significant relationship between effort expectancy and acceptance. The findings also indicate that there is a significant relationship between gender and acceptance but there is no significant relationship between gender and online data base use. There is also a significant relationship between acceptance and use and faculty’s degree, but such a relationship. Does not exist either between age and use, or experience, acceptance and use.

Conclusion: Conclusion showed that acceptance for inclusion in activities and use of information and communication technology, online databases, especially in Latin Strategic and operational planning which components should be considered and the effectiveness of each component of this theory is how to be based on the strategic plan was necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
 • Latin on-line data bases
 • faculty members of Kermanshah universities
 • performance expectancy
 • effort expectancy/ social influence
 • Facilitating Conditions
 • behavioral intention/ voluntariness
 • Anxiety
الهی، ش.؛ عبدی، ب.؛ دانایی فرد، ح.(1389).پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم انداز مدیریت دولتی، (1)، 41-67.
بهرام زاده، م. م.؛ جعفرپور، م.(1389).پذیرش فناوری اطلاعات و رفتار کاربران. تهران: پلک.
خراسانی، ا.؛ عبدالملکی، ج.؛ زاهدی، ح.(1390). عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(6)، 664-673.
خلیل مقدم، ب.؛ خاتون آبادی، ا.؛ کلانتری، خ.(1387). بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 . روستا و توسعه، 11(3)، 51-76.
رضایی، م.(1388). نظریه های رایج در باره پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات. پژوهش ارتباطی، 16(4)، 63-93.
سلیمانی، عادل؛ زرافشانی، ک.(1390) بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM . علوم و فناوری اطلاعات. (دسترسی در 24/4/1390) از: http//jist.irandoc.ac.ir
شیخ شعاعی، ف.(1385). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی, دانشگاه تهران، تهران.
ضابط، ن.؛ چشمه سهرابی، م.(1388). تاملی بر نظریه های جامعه شناسی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی(اشاعه، نوآوری و تصاحب). پژوهش ارتباطی، 16(4)، 36-62.
قربانی زاده، و.؛ دلجو، غ.؛ امیری، آ.(1387). عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری شهر تهران(137) توسط شهروندان. مدیریت شهری، (22). قابل دسترسی از : www.noormags.org/view/magazine
  نورمحمدی،ی. ؛ شاکری، ر(1387). مقایسه تحلیلی مدل های پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری ایننترنتی. علوم مدیریت ایران، 3(11)، 21-44. 
یعقوبی، ن.؛ دانایی فرد، ح. ؛ شاکری، ر. (1389).شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی. جغرافیا و توسعه، (20)، 5-20.
Al-Gahtani, S. S.; Hubona, Geoffrey S.; Wang, J.(2007). Information technology(IT) in Arabia: Culture and the acceptance and use of IT. Information & Management, 44(8), 681-691.
Al-Qeisi, K. O. (2009). Analyzing the Use of UTAUT model in explaining an online behaviorur: Internet banking adoption. Thesis Ph.D. Department of marketing and branding, Brunel University. 
Aqqelidis, V. D.; Chatzoqlou, P. D.(2009). Using a modified technology acceptance model on hospitals. International Journal of Medical Informatics, 78(2), 115-126. From: www.ijmijournal.com
Dulle, Frankwell W.;Majanja, M.K. Minishi (2011). The suitability of the Unified theory of acceptanc an use of technology (UTAUT) model in open access adoption studies. Informaton Development, 27(1), 32-45.
Oye, N.D.; A. Iahad; Ab. Rahim, N.(2012). Acceptance and Usage of ICT by University Academicians Using UTAUT Model: A case study of University of Port Harcourt, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Scienes, 3(1), 81-89. From: www.Cisjournal.org
Spacey, R.; Gouldingm A. and Murray, I.(2004). The power of influence: what affects  public library staff's attitudes  to the Internet ?. Library management, 25(6-7), 270 – 276.
Vankatesh, Viswanath, et al(2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. Management Information Systems Research Center(MIS) Quarterly, 27(3), 425-478.