بررسی و تعیین مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی مدیران کتابخانه‌های تخصصی استانداری‌های کشور از دیدگاه مدیران آن‌ها و استادان کتابداری و اطلاع رسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کتابداری، عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

3 دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: اینپژوهش به منظور شناسایی مهارت‌های حرفه­ای و شخصی مدیران کتابخانه­های تخصصی از دو دیدگاه انجام گرفته است.

روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و  ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه­ای محقق ساخته است که مهارت‌های مدیریتی را در سه مؤلفه مهارت­های ادراکی، انسانی و فنی بیان می­کند. جامعه آماری شامل مدیران کتابخانه­های تخصصی استانداری‌های کشور (31) و استادان علم اطلاعات و دانش شناسی کشور (170) می­باشد که طبق فرمول کوکرال (118) نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روایی توسط تعدادی از اساتید مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 94/0 تأیید شد. داده­ها با نرم افزار اس پی اس اس  و آنالیز واریانس و  تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: نتایج نشان داد از دیدگاه استادان بالاترین اولویت­ها در مهارت‌های مدیریتی مهارت‌های انسانی 35/4، ادراکی 17/4 و فنی 93/3 بوده و هم‌چنین از دیدگاه مدیران کتابخانه‌ها بالاترین اولویت­ها مربوط به مهارت‌های انسانی 45/4، فنی 24/4 و ادراکی 09/4 می‌باشد.

نتیجه ­گیری:بین دیدگاه استادان کتابداری و مدیران کتابخانه­های تخصصی در خصوص مهارت‌های (حرفه­ای و شخصی) اختلاف معنی­دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the professional and personal competences of managers of Iranian provincial Governorates’ libraries from the viewpoint of the managers and Library and Information Science professors

نویسندگان [English]

  • Alireza Isfandyari-Moghaddam 1
  • Tooran bagheri 2
  • Bahman Saeidipour 3
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
2 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
3 Department of Education Science, Payam noor University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to investigate the personal and professional skills of special library administrators from the view of provincial governorates libraries administrators of the country and library professors according to their management skills.

Methodology: the research  Method was descriptive survey. For collecting data, the researcher has made a questionnaire that determines the required management skills of managers in the three components of cognitive, humanity and technical skills. The population of this study included all the provincial specialized libraries’ managers (31) and library and information sciences’ professors (170); for the first group of population, because of the limited number of samples, Cochran and for the second group of population census method were used. Validity confirmed by Some Professor and It’s Reliability Confirmed by %94 Cronbach Alpha, Data were analyzed by using SPSS Software and the  inferential statistics like independent sample t-test and ANOVA were used too.
Findings: Findings showed that the highest priorities in terms of management skills were humanity skills (4.35), perceptual skills (4.17) and technical skills with mean of (3.93). In addition, from the library managers’ point of view, the highest priorities are humanity skills (4.45), technical skills (4.24) and perceptual skills with the mean of (4.09).
Conclusion: There was not a statistically significant difference between library professors and special libraries managers’ point of views according to their personal and professional skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management skills
  • personal skills
  • Professional skills
  • Humanity skills
  • Provincial governorates library managers
  • Library and Information Science professors
  • Special libraries
اصفهانی، م. (1388). بررسی الگوی مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در بین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو). پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،  دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی).
افشاری، م.؛ هنری، ح.؛ غفوری، ف. (1389). بررسی مهارت­های سه گانه مدیریتی(ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه­های سراسر کشور. مدیریت ورزشی، 2(5)، 105-125.
حریری، ن.؛ کیانی، ا. (1391). سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان . تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18(2)، 313-330.
مزینانی، ع. (1377). بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی و مراکز اطلاع رسانی. فصلنامه کتاب،9 (1)، 44-64.
معتقدی، م. (1378). بررسی نظرات دانش آموختگان علوم پزشکی نسبت به کتابداران و مقایسه آن با نظرات کتابداران در مورد خود. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
Battin, P.M.,  (1998-2001). Librarianship in the Twenty-First century. Syracuse University Library Associates Courier, xxxIII, 43-61.
 Brodman and Brush, (1993).  Estelle,"Special Libraries". Encyclopedia Americana, Vol. 17, PP.349-351.
Huusko, L.,(2006). The lack of skills: an abstacle in teamwork. Journal of team performance management, 12(112):5-16.
Isfandyari-Moghaddam, A. and Byat,B., (2008). Digital libraries in the mirror of the literature: issues and consideration. The Electronic Library, 26(6), 488- 862.
Isfandyari-Moghaddam, A. and Zohdi, S. (2010). A Study on the Skills and Capabilities of Digital Librarians: A Case of Librarians at Tabriz Academic Libraries. Journal of library and information Studies, 15 (3), 110-125.
Katz, Robert L.(1996). Skills of a success manager, Translator  Mahmud Tvtvnchyan. Tehran: Publishing Training Centre for Public Administration.
Kelman. and et al., (1990). The dance of change: Challenges to snstaining momentum in learning organization. London: Nicolas Barel Publishing Ltd.
Ohaji,I.k., (2010). The changing Professional Image of Librarians: focusing on the job positions of digital librarians in academic libraries in the United States of America. Master Thesis, International Master in Digital Learning.
Shri. Tanawade (2011).  Indian Stream Research Journal, I( I), 184-186.