بررسی مقایسه‌ای موانع ساختار سازمانی استقرار مدیریت کیفیت در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و کارمند کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

هدف: مدیریت کیفیت در کتابخانه‌ها و مراکز خدمات اطلاع رسانی،  توسط اکثریت محققان در مفاهیم کیفیت، اصول مدیریت کیفیت، فرایندهای مرتبط و محدودیت‌های آن مورد توجه خاص قرار گرفته است.  لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه بررسی موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان و دانشگاه بوعلی سینا  انجام شد.

روش پژوهش: نوع پژوهش در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، و از نوع مقطعی، و جامعه پژوهش مدیران و کارکنان شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بوعلی سینای همدان بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش‌نامه بودکه شامل 29 سؤال (10 سؤال رسمیت، 9 سؤال پیچیدگی و 10 سؤال تمرکز) بود. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید.  تجزیه و تحلیل نتایج و تست فرضیه‌ها  بر مبنای آزمون آماری کای –  دو و مقایسه میانگین در بعد آمار استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: طبق نتایج به دست آمده رسمیت در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 3/47 و در دانشگاه بوعلی سینا  به میزان7/52،  پیچیدگی در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 4/46 و در  دانشگاه بوعلی سینا  به میزان 6/53، تمرکز در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 3/46 و در دانشگاه بوعلی سینا  به میزان 7/53 می باشد. در دانشگاه علوم پزشکی رسمیت با میانگین 84/2 و انحراف معیار 6/0، پیچیدگی با میانگین 35/2 و انحراف معیار 47/0، تمرکز با میانگین 89/2 و انحراف معیار7/0 و نیز در دانشگاه بوعلی سینا رسمیت با میانگین 3 و انحراف معیار 48/0، پیچیدگی با میانگین 029/2 و انحراف معیار 49/0 ، تمرکز با میانگین 35/2 و انحراف معیار 98/0 بر آورد گردیده است.

نتیجه­گیری: طبق تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش، در مجموع کمترین موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 47/2، و بیشترین موانع در دانشگاه بوعلی سینا به میزان 71/2 می باشد، و هر چه مقدار درصد موانع کمتر باشد، محیط برای استقرار مدیریت کیفیت مناسب تر است. بنابراین دانشگاه علوم پزشکی همدان واجد شرایط برای استقرار مدیریت کیفیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on Comparison Of Structural Constraints And Quality Management In Libraries of BuAli Sina University And Hamedan University Of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Zohre Bahari Movafag 1
  • Yadolah Hamidi 2
  • Anahita Gitty 1
1 Master of librarians and library staff, Hamadan University of Medical Sciences
2 Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: This Study Aimed To Compare The Structural Barriers To Implementation Of Quality Management In Libraries Bu Ali Sina University, Hamedan University Of Medical Sciences.

Methodology: The Research method was descriptive – analytical. The research population were Managers And Staff In Libraries of Hamedan Mediacal University And Bou Ali Sina. A questionnaire was used  to collect data that was consisting of 29 questions (10 questions official, 9 questions and 10 questions focusing on complexity). After completing the questionnaire, collected data were analyzed using statistical software Spss. The analysis is based on statistical hypothesis testing comparing K 2a And the following statistics were performed.
Findings: Recognition of the University Of Bu-Ali Sina was 47.3 and 52.7 complexity In  Medical University was 46.4 And 53.6 In  Bou-Ali Sina University, focus In Medical University was 46.3 and 53.7 In  Bou-Ali Sina University, In Medical University recognizes mean was 2.84 And Sd 60. complexity with mean was 2.35 and Sd 47. the mean concentrations Of 2.89 And Sd 70.Bu Ali Sina University recognized with mean 3 And Sd 48., complexity with mean 2.029,  and Sd 49, concentration with mean 2.35 aAnd Sd 98.

Conclusion: The data analyzed in this study, total quality management at medical university of structural barriers minimum 2.47 and the greatest barrier in Bu Ali Sina  Rate Was 2.71.The amount of obstacles is less. The environment suitable for quality management. Therefore, Hamedan University of Medical Sciences Is eligible for quality management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Management
  • recognition
  • Complexity
  • concentration
  • library
اسدی، ا.(1379). ساختار سازمانی کتابخانة های دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران.
اوانز، جی.  ا. (1379).  فرمول مدیریت برای کتابداران. ترجمه فرشته ناصری. مشهد: آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش­های اسلامی.
بروفی،پ.؛کولینگ،ک. (1382).  مدیریت کیفیت در کتابخانه‌ها. ترجمه شهناز خدیوی. فصلنامه کتاب،49-48 .
حمیدی،  ی. (1385).  بررسیمهار‌ت‌هایمؤثردرتحولآفرینیواثربخشیمدیرانکیفیتفراگیردر دانشگاه‌های علومپزشکی. ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت.  تهران.
خالویی، م. (1386). ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه الزهرا و تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
سروری، م. (1384). کاوشی در مبانی فلسفی نظریه­ی مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: مدیریت.
مرغوزار،  ا.(1385).  بررسی ابعاد ساختار ساختمانی (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) با تعهد مدیران مدارس استان لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد خرم آباد.
نوری،  ع. (1383). میزان آمادگی کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی ایران مصوب در شهر تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفت فراگیر. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. تهران.
Barrionuevo, M. D; P'erez, A. M. (2008). Evaluation Of Academic Libraries In Andalusia (Southern Spain): An Efqm-Compliant Manual.  Available At: Http://Www.Arl.Org/States/North/ Program.Html.
 56-61. ,2005,Dadzie, Perpetues S.(2003). Quality Management Initiative In Blme Liblary: Possibilities. Challenges And Constrain For Top Management Commitment Library Management
25(1-2), 56-61
Dash. Jyotirmoy (2008).Total Quality Management In Libraries - A Perspective Approach. International Caliber- February 28-291
Domenico, G. (2009). Self-Assessment, Skill, Excellence: The Efqm Model In The Libraries, Available At: Http:// Www.Aib.Boll/2004/0404443.Html. Retrieved 15nov 2010
Hsieh,  Pao-Nuan; Chang ,Pao-Long; Kuen-Horng Lu . (2007).Quality Management Approaches In Libraries And Information Services. Libri, 50,191–201.
Rajashekhar D. K. (2009). The Importance Of Marketing And Total Quality Management In Libraries Electronic. Journal Of Academic And Specialibrarianship, 5 (2-3)
Szewczyk–Kłos, D .(2006).Contemporary Management Methods And The Structure Of Work Organization In Academic Libraries .World Librarians. 16(1).
Verma P.K.(2005). Measuring Quality Management Level With Reference To Iso 9000 And Tqm For Special Libraries In India. Annals Of Library And Information Studies, 49 (4),141-163