شرایط زمینه‌ای لازم برای بروز خلاقیت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان فارس

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف: آشنایی با میزان برخورداری کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس از شرایط زمینه‌ای لازم برای بروز خلاقیت در آنان بر اساس مدل اولدهام است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. جامعه ‌آماری این پژوهش کتابداران کتابخانه­های عمومی استان فارس است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. برای تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش از آزمون­ آماری تی تک متغییره، تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس برای سنجش میزان همبستگی بین شرایط زمینه‌ای بروز خلاقیت و مؤلفه‌های آن استفاده شده است.
یافته­ها: در کتابخانه‌های عمومی استان فارس شرایط لازم برای بروز خلاقیت کتابداران در سطحی بیشتر از حد متوسط است. تفاوت‌های فردی کتابداران به لحاظ شغلی و وضعیت روحی و روانی متأثر از بسترهای کاری در سطحی بیشتر از حد متوسط است. وضعیت روحی و روانی مثبت کتابداران متأثر از بسترهای غیر کاری در سطحی پایین­تر از حد متوسط است. تفاوت‌های فردی کتابداران به لحاظ شخصیتی در سطحی بیشتر از حد متوسط است. تفاوت‌های فردی کتابداران به لحاظ شغلی در سطحی بیشتر از حد متوسط است. میزان تمایل کتابداران به عرضه و اشتراک دیدگاه‌های خلاق خود در سطحی بیشتر از حد متوسط است. 

اصالت/ ارزش: بررسی شرایط بروز خلاقیت در میان کتابداران و مدیران کتابخانه­ها می‌تواند زمینه­ساز بروز ایده­های نو و کارآمد از جانب کتابداران در جهت افزایش بهره­وری از کتابخانه­ها و رضایت­مندی کاربران این کتابخانه­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativity of librarians of public libraries Case study of public libraries of Fars province

نویسندگان [English]

  • ali Biranvand 1
  • Faramarz Soheili 2
1 Academic Members, Department of Knowledge and Information Science Payame Noor University, Tehran
2 Assistant professor in Knowledge and Information Science, Payame Noor university, Tehran-Iran
چکیده [English]

Purpose: Giving an introduction to the extent of Fars province public libraries librarians’ access to the required context to prosper their creativities based on Oldham model was the aim of this study.

Methodology: The present study was a practical type. The statistical population of the research included the librarians in Fars province public libraries. Questionnaire was used as the data gathering tool. The T-test, Covariance and Variance analyses were used, as data analysis method, to evaluate the correlation between the contextual conditions for prospering creativity and its components.
Findings: There was a more than intermediate level of required conditions for prospering the librarians’ creativity in the Fars province public libraries. The individual differences among the librarians in terms of professional, psychic and mental conditions were affected by the professional context at a level more than the Fars Province’s average. The librarians’ positive mental and psychic was affected by the non-professional context at a level lower than the Province’s average. The individual differences in personalities among the librarians were at a level higher than the Province average. The individual professional differences among the librarians were at a level higher than the Province’s average. The librarians’ tendency to present and share their creative viewpoints was at a level higher than the Province’s average.
Originality/Value: Investigating the conditions for prospering creativities among the public libraries’ librarians and managers may provide a context for the librarians’ new and useful ideas with the opportunity to increase the productivity of libraries and users’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Library
  • Creativity
  • Oldham model
  • effectiveness

خضری، م. (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با جو سازمانی در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

دارابی ارخلو، ر.؛ رسولی آزاد، ر.؛ بیگدلی، ز. (1391). بررسی میزان برخورداری کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد از شرایط زمینه‌ای بروز خلاقیت بر اساس الگوی  شکل‌‌‌‌گیری و اشتراک‌گذاری دیدگاه‌های خلاق اولدها. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان.

طبرسا، غ.‌؛ محبوب، س.؛ اسماعیلی‌گیوی، م.؛ اسماعیلی‌گیوی، ح. (1389). بررسی تأثیر فرهنگ کارآفرینانة سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(1)، 5-22.

نوروزی چاکلی، ع. (1389). خلاقیت و نوآوری در کتابخانه­های عمومی. تهران: نهاد کتابخانه­های عمومی کشور.

Castiglione, J. (2008). Facilitating employee creativity in the library environment: An important managerial concern for library administrators. Library Management, 29(3), 159-172.

Eisenberger, R. )2003( Rewards, intrinsic motivation, and creativity: A case study of conceptual and methodological and isolation. Creativity Research Journal, 15(2&3). 121- 130.

Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1975). Development of job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170

Howells, J. R. L. & B. S. Tether(2004). Innovation in services : Issues at stake and trends: a report for the European Commission. INNO-Studies 2001: lot 3 (ENTR-C/2001). Brussels.

Jackson, S. E., DeNisi, A., & Hitt, M. A. (Eds.). (2003). managing knowledge for sustained competitive advantage: Designing strategies for Strategies for Effective Human Resource Management (Vol. 21).

Kohzadi Tahne, M.; Familrohani, A. A.; Soheili, F. (2014). Analysis of Underlying Conditions of indication of Creativity in Librarians Based on Oldham Model(Case Study: Public Libraries of Kermanshah Province). International journal of basic sciences & Applied Research, 3(3), 154-159.

Reiter-Palmon R. Jody J. I.(2004) Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective. The Leadership Quarterly. 15(1). 55-77.

Stanley, F.; Slater, G. Tomas, M. (2008) Factors influencing the relative importance of marketing strategy creativity & marketing strategy implementation effectiveness. Tourism Management, 2(5). 511-552.

Tallent, T. (2008) Fun precedes function: Fostering creative workplace in the public library. Urban Library Journal, 15(1). 59-66.

Tuslek, P. E.; Farr, J. L.; & Klein, S. R. (1997). Influence of organizational culture and climate on individual creativity. Journal of Creative Behavior, 31(1), 27-41.

Walton, G. (2008) Theory, research, and practice in library management: Creativity. Library Management, 29 (1 & 2). 314-328.