روند رشد و تحلیل استنادی مقالات دانشگاه شهید باهنر کرمان در پایگاه استنادی وب علوم

نویسنده

استادیار، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده

هدف: این مقاله به بررسی رشد و توسعه مقالات اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در پایگاه استنادی وب علوم می‌پردازدکه هدف اساسی آن شناسایی و تعیین تولیدات علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاه باهنر است.

روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات علم سنجی است که با استفاده از روش کمی و تحلیل استنادی انجام شده است. ابزارگردآوری داده‌ها،پایگاه استنادی وب علوم و ابزارتحلیل داده‌ها نرم افزار اس پی اس اس نسخه20بوده است که تحلیل‌های آماری آن مبتنی برآمار توصیفی است. ابتدا با استفاده از جست‌وجوی پیشرفته در پایگاه وب علوم کلیه رکوردهای تولید شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در بازه زمانی سال‌های2000-2011 که در این پایگاه نمایه شده‌اند مورد بازیابی قرار گرفت. سپس استنادهای مربوطه با فرمت تمام متن در کامپیوتر شخصی ذخیره و در نهایت با استفاده از نرم افزار اس‌پس‌اس‌اس به تحلیل آماری داده ها پرداخته شد.
یافته­ها: میانگین رشد سالانه تولیدهای علمی دانشگاه باهنر در بازه زمانی2000-2011 رشد قابل قبولی است. به ویژه با سیر صعودی که از سال 2004 به این سو به خود گرفته است، می‌تواند در سال‌های آینده جایگاه دانشگاه شهید باهنر را در میان دانشگاه‌های کشور ارتقاء چشمگیری دهد. از تحلیل داده‌ها مشخص شد دانشکده علوم پایه در رتبه اوّل در میان دانشکده‌های دیگر به عنوان پرتولید ترین دانشکده دانشگاه محسوب می‌شود. اغلب تولیدها و استنادهای این دانشکده توسط بخش شیمی صورت گرفته است. با مشخص شدن پژوهشگران برتر دانشگاه شهید باهنر کرمان  به لحاظ شاخص‌های تعداد مدارک تولید شده، تعداد استنادهای دریافتی، و میانگین استناد دریافتی برای هر سند می‌توان گفت رشته‌های شیمی، مکانیک و آمار، موتور تولید علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب می شوند .

نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد دانشگاه شهید باهنر در این مدت 1356 مدرک تولید نموده است. هم‌چنین میانگین رشد سالانه مدارک این دانشگاه 6 /33 درصد بوده است. به لحاظ تعداد مدارک تولید شده و استنادهای دریافتی محمدعلی طاهر، ایران شیخ شعاعی و احمد شیخی در مکان های نخست قرار گرفتند. تقریبا تمامی مدارک به زبان انگلیسی چاپ شده اند. با توجه به جذب اعضای هیأت علمی جدید و سرعت رشد مدارک تولید شده دانشگاه شهید باهنر می‌توان گفت در سال‌های آتی دانشگاه شهید باهنر کرمان به لحاظ تعداد مدارک، رشد چشمگیری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Trend and Citation Analysis of the Shahid Bahonar University of Kerman’s Publications in the Web of Science

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Negahban
Faculty Member in Department Of information science Of Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Purpose: This study investigatesیthe growth and development trend of scientific productions (articles) by Shahid Bahonar University of Kerman’s faculty members in the citation database of Web of Sciences. The main purpose of this study was to identify and determine the scientific productions of the Shahid Bahonar University’s faculty members.

 Methodology: The present study applied scientometric research method to conduct the study. The data were collected form The WoS database and analyzed by EXCEL and SPSS soft wares. The statistical analysis was based on descriptive statistics. First, all records produced by the Shahid Bahonar University’s faculty members during 2000-2011 and indexed by the WoS database were retreived. Then, analytical report for all indices were obtained and was entered into SPSS. For the citation analysis of the records, a citation report was produced for each faculty member and then the citation were saved in personal computer with full text format and finally analized by SPSS.
Findings: The average annual growth rate of scientific productions of Shahid Bahonar University during the period of 2000-2011 showed an acceptable growth, especially with its ascending move since 2004, which could significantly improve the ranking of Shahid Bahonar University among other universities of the country. Data analysis showed that the Department of Sciences ranked first as the most productive department; most of documents and productions of which were done in chemistry faculty.  Considering the most prominent researchers of Shahid Bahonar University of Kerman in terms of number of documents, number of references and average reference for each document, we could say that fields of chemistry, mechanics and statistics were the scientific production engines of this university.
Conclusion: The results of this study showed that Shahid Bahonar University had had 1356 records during the examined years. Also, the average growth rate of this university was 33.6%. Considering the produced documents and received citations, Mohammadali Taher, Iran Sheykh Shoaei and Ahmad Sheykhi occupied the top most places based on productivity measure. Nearly all the documents were published in English. Considering the recruitment of new faculty members and the speed of the Shahid Bahonar University’s scientific production growth, one can say that this university will have a significant growth in terms of number of records in coming

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Scientific production
  • Citation Analysis
  • Faculty Mmebers
  • Web of Science
داورپناه، م. (1387). چالش‌های علم سنجی در حوزه علوم انسانی. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی. 8(2)، 125-146.
 شاهبداغی، الف. (1388). بررسی روند رشد کمی و کیفی مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس گزارشات  ای اس ای در طی بیست سال اخیر (1989-2008). مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی.بابل: دانشگاه علوم پزشکی بابل،1388، 141.
صبوری، ع. (1386). تولید علم ایران در سال 2006. رهیافت،38،40.
عابدینی، س .(1387). ارزیابی تولیدات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله علوم پزشکی هرمزگان،11(3)،237-249.
عصاره، ف. (1389). مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته­ای پزشکی). رهیافت،35،39-44.
 کارپر، آر. ام .(2004). تولیدات علمی، انتشارات و مقالات اعضاء هیات علمی دانشکده روانشناسی. فصلنامه علمی روانشناسی. 19(1)،141-165.
کاریدید، جی؛ مونوز، اف .(2004). بروندادهای علمی اسپانیا در علوم بهداشت طی سال‌های 1994-999. بهداشت اسپانیایی.2004.
گوپتا، بی. ام؛ داوان، اس. ام ؛ عصاره ، ف .(2004). همکاری هند و شرق میانه در S & T تحلیل از طریق نشریات همکاری، 1996-2000. کتابخانه هرالد، 42 (4)، 369.
 گیل، م. (1996). تولید پژوهش جهانی داندانپزشکی در پایگاه استنادی ای اس ای از 1999تا 2003. ارتباطات در کامپیوتر و علم اطلاعات،(4)،200-210.
 نوروزی، ع و دیگران .(1388). تولید