وضعیت وب سایت‌های دانشگاه‌های پیام نور مراکز استان بر اساس نرم‌افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

هدف: وب ­سنجی ابعاد مختلف وب از جمله وب ­سایت‌ها، صفحات وب، واژگان موجود، فراپیوندها را مورد بررسی قرار می‌دهد. اهمیت این امر با توجه به نقش وب به عنوان یک رسانه ارتباطی و تعاملی مهم، واضح و مبرهن است. هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت وب سایت‌های دانشگاه­های پیام نور مراکز استان است.

روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی پیمایشی با روش وب­ سنجی است. جامعه پژوهش، وب­سایت های دانشگاه­های   پیام­نور مراکز استان­ها هستند که همه آنها (30 وب سایت) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها نرم­افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب است. داده­های گردآوری شده توسط نرم­افزارهای اکسل و اس پی اس اس و فرمول همبستگی پیرسون تحلیل شده است.
یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان پیوندهای کور در وب ­سایت­های مورد بررسی در حد متوسط و قابل قبولی است. نرخ خطاهای اچ تی ام ال با توجه به تعداد صفحات بسیار زیاد است. زمان انتظار جهت بارگذاری محتوای وب ­سایت­ها در سرعت‌های مختلف اینترنت، بسیار زیاد است. هم‌چنین همبستگی بین تعداد صفحات و پیوندهای کور و هم‌چنین حجم وب‌سایت­ها و زمان بارگذاری به ترتیب 73/. و 69/. محاسبه شده است.

نتیجه ­گیری: به کارگیری نرم­افزارهای مختلف مانند تحقیق حاضر برای عیب­یابی و افزایش سطح کمی و کیفی وب­ سایت‌ها از سوی طراحان می­تواند موجب ارتقاء فرآیند تعاملی بین کاربران و سازمان­ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Province Payamenoor Universities websites with World Wide Web Consortium online softwares

نویسندگان [English]

  • Kobra Taram 1
  • nadjla hariri 2
  • Abbas Doulani 3
1 Department of knowledge and Information Science. Payame Noor Universtiy, Tehran, IRAN
2 Associate Professor of Librarianship and Information Sciences Department, Science and research Branch of Islamic Azad
3 PhD Student of knowledge and Information Science, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Purpose: web metric assesse various aspects of the websites, web pages, labels of WebPages, hyperlinks and etc. the role of the web as communicative media is obviously. The aim of this research is analyzing of Payamenoor universities websites in the centers of provinces .

Methodology: The research implemental and web metric. The community was Payamenoor universities websites in the centers of provinces , that all of them were studied. Data collecting tools were W3C online soft wares. Collected data analyzed by Microsoft office Excel and SPSS and Pearson correlation formula.
Findings: Rresuslt show rate of broken links in the websites were in average and suitable ratio. The numbers of HTML errors in base of webpage number were a lot. The waiting time to loading the websites in various internet speeds were a lot. Correlation between number of the webpage and broken links also between the web page size and loading time was. /73 &. /69.

Conclusion: Use of the various softwares for example the soft wares of the research, to defect resolution and increasing websites quantity and quality level by designers, can improve communication process between users and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • websites
  • Payamenoor Universities
  • Web metric
  • World Wide Web Consortium
  • Links
ثلوال، م.(1389). مقدمه­ای بر وب سنجی: تحقیقات کمی در علوم اجتماعی. ترجمه محمد حسن­زاده، سید مهدی حسینی و فاطمه نویدی. تهران: کتابدار.
حاجی زین العابدینی، م، عصاره، ف. (1386). وب سنجی: اصول و مبانی. فصل­نامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 18(3)، 189-212.
Azad, A. (2001). Elements of Effective Web Page Design, Global Competitiveness.; Available at: www.core.kmi.open.ac.uk/display/758156/(accessed 17 November 2011).
Brajnik, G. (2000). Automatic web usability evaluation: what needs to be done? In .Proceedings of the 6th Human Factors and the Web Conference, Austin, Texas, USA.; Available at: http://www.dimi.uniud.it/~giorgio/papers/hfweb00.html/.
Brewer, J. (2004). Web Accessibility Highlights and Trends. Proceedings of the International cross-disciplinary workshop on Web Accessibility, New York, 51- 55.
Chen, Z. ; Liu, S ; GeguangPu, L. and Ying Ma, W. (2003). Building a Web Thesaurus form Web Link structure, SIGIR ,Toronto, Canada. 2003; Available at: www.dl.acm.org/citation.cfm?id=990667/ (accessed 9 September 2011).
Glover, E. and Tsioutisiouliklis, K. and Lawrence, S. and Pennock, D. and Flake, G.(2002) Using Web Structure for Classifying and describing web Pages. in Proceedings of WWW2002, Hawaii; , 1-8.
Maswera, T. and Dawson, R. and Edwards.J. (2010). Analysis of Usability and Accessibility Errors of E-commerce Websites of Tourist Organizations in Four African Countries. International Journal of Computer Applications, 2 (1), 129-138.
May, S. and Zhu, Q. (2009). A Survey of the Texas Public School System Websites’ Accessibility Errors and Solutions. University of Houston – Victoria. Available from: http://www.iiis.org/CDs2009/CD2009SCI/CITSA2009/PapersPdf/I847UY.pdf
Page, L. and Brin, S. and R. Motwani, R. and Winograd, T. (1998). The PageRank Citation Ranking: Bring Order to the Web, Technical export, Stanford University. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=CF80EC70C9C1E41EB6899D0C3B34DE91?doi=10.1.1.31.1768&rep=rep1&type=pdf
Regan, B. (2004). Accessibility and Design: A Failure of the Imagination. Proceedings of the International cross-disciplinary workshop on Web Accessibility, New York, 29-37.
Sierkowski, B. (2002). Achieving Web Accessibility. Proceedings of the 30th annual ACM SIGUCCS conference on User Services, Providence, Rhode Island, USA., 288-291.
Sreedhar G. and A.A Chari. (2009). An Experimental Study to Identify Qualitative Measures for Website Design. Global Journal of Computer Science and Technology, p. 12.
Sreedhar, G. and Chari, A. A. and VenkataRamana, V. V. (2010). A Qualitative and Quantitative Frame Work for effective Website Design. International Journal of Computer Application, 2 (1), 61-68.