بررسی سیر گرایش روش پژوهش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384 تا 1390

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد واحد همدان، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش به بررسی سیر روش­های پژوهشی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد رشته­ی علم­اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بین سال­های 1384 تا 1390 پرداخته شده است. هدف این پژوهش مشخص نمودن چگونگی وضعیت روش­های پژوهش پایان­نامه­های دانشگاه­های دولتی شهر تهران است.

روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیل محتوا و کتاب­سنجی انجام گرفته و جامعه مورد مطالعه، تعداد 154 عنوان پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه­های تهران، تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سیاهه­ی وارسی بوده است.
یافته­ ها: یافته­ها نشان می­دهد که در بین سال­های مورد بررسی 154 عنوان پایان­نامه تدوین یافته است که دانشگاه تهران در بین دانشگاه­ها، بیشترین فراوانی را در تدوین پایان­نامه­ها به خود اختصاص داده و هم‌چنین بیشترین فراوانی در روش­های پژوهش مربوط به روش "پیمایشی" با 70 درصد است و کمترین فراوانی به روش پژوهش "سندی (کتابخانه­ای) " اختصاص یافته است.

نتیجه­ گیری: پس از بررسی پایان­نامه­های حوزه علم ­اطلاعات و دانش­شناسی مشخص گردید که در این حوزه گرایش به استفاده  از روش پژوهش پیمایشی بیشتر است و از روش سندی کمتر ین استفاده  صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on research methods of master's dissertations in the field of the Knowledge and Information Science in Tehran state Universities from 2006 to 2012

نویسندگان [English]

  • Ali Hoseinpanah 1
  • majid Shirzad 2
1 PhD. Student Department of Knowledge and Information Science Islamic Azad University Hamedan Branch, Iran.
2 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University , Tehran,Iran and PhD Student at Shiraz University of Knowledge and Information Science
چکیده [English]

Purpose: This survey is aimed to know research methods of master's dissertations in the field of the Knowledge and Information Science in Tehran state Universities from 2006 to 2012 and also to specify the abundance methods of research at state universities of Tehran.

Methodology: This survey has done by content analyzing and bibliometric method. The  society of research is 154 dissertations in MA degree at University of Tehran, Tarbiat Modaress and Medical University of Iran. The tool of information gathering has been a check list.
Findings: Results show that among 154 studied dissertations, Tehran University has the most one. The most abundance in methods of survey is "survey method" (70 %) and the least abundance is "documenting method".

Conclusion: After reviewing the thesis of knowledge and information science the State University of Tehran was determined that the increased interest in using survey method and the documentation method Has been used less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • survey method
  • Knowledge and Information Science
  • dissertation
آذرانفر، ج. (1385). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی سال‌های 1373 تا 1382، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.  فصل­نامه علوم و فناوری اطلاعات، 21(4)،  19-39
اکرمی، ر. (1371). ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری از نظر کاربرد روش‌های تحقیق در آنها از سال 1355-1370 در سه دانشگاه تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
بنی اقبال، ن. (1368). پایان­نامه به عنوان تحقیق واطلاع رسانی. مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، 562.
حری، ع. (1378). بررسی گرایش موضوعی آثار علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی ایران از آغاز تا پایان سال 1377. فهرست­های رایانه­ای: کاربرد و توسعه: مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعه فهرست­های رایانه­ای در کتابخانه­های ایران، 27 و 28 آبان 1378. ص 5- 25.
فدایی، غ. (1375). کتاب و کتابخانه: مدیریت و توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات). تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، گروه انتشارات.
محسن زاده کورایم، ا. (1381). تعیین تجربی معادله فرآیند زیست موضوعات و روش­های پژوهش پایان نامه­های علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران تا پایان سال 1378. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران، تهران.
ملیح، س. (1376). تحلیل محتوای مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی در نشریات ادواری فارسی منتشر شده در     سال­های 1370-1374. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران.
Allen, B.; Reser, D. (1990). Content analysis in library and information science  research. Library & Information Science Research, 12(3), 251-260.
Aliyu, Y.; Abba, T. (2009). Analytical Study of Master of Library Science  Dissertations at the University of Maiduguri, Nigeria. Library Philosophy & Practice, 11(1), 1-6.
Dimitroff, A. (1992), Research in health sciences library and information science: a quantitative analysis. Bull. Med. Libr. Assoc., 80(4), 340-6.  
Jaervelin, K.; Vakkari, P. (1993). The Evolution of Library and Information Science 1965-           1985: A Content Analysis of Journals Artiles. Information Processing and Management. 29 (1),129-144.                                                                                         
Kumar, S. (1995). Content Analysis of Journal Literature in Library Interpersonal Science from June 1994 – June 1995. Research Paper,  Kent State University.