بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 91-1390

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا و نیز شناخت نقاط قوت و ضعف دانشجویان در مدیریت اطلاعات شخصی خود است.
 روش پژوهش:  پژوهش حاضر، در زمره‌ی پژوهش‌های پیمایشی (توصیفی- تحلیلی) قرار می‌گیرد. همه دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری دانشگاه الزهرا که در سال تحصیلی 91-1390 در دانشگاه الزهرا در حال تحصیل هستند جامعه پژوهش را شکل داده‌اند. بر اساس نمونه گیری تصادفی، 309 دانشجوی کارشناسی ارشد و 70 دانشجوی دکتری در  این پژوهش شرکت کردند. شیوه‌ی جمع­آوری داده‌ها، یک پرسش‌نامه محقق ساخته است که از 4 بخش و 79 سؤال تشکیل شده است. به منظور سنجش مقدار  پایاییReliability پرسش‌نامه، از تکنیک آماری روش آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد پایایی 81/0 نشان می­دهد. سؤالات این پرسش‌نامه از پایایی لازم برخوردار هستند. توصیف داده‌ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل یافته‌ها توسط آمار استنباطی (آزمون T) صورت گرفته است.
یافته‌ها:  نتایج نشان می‌دهد که از بین عوامل مؤثر بر مدیریت اطلاعات شخصی، نگرش دارای میانگین 95/3،  دانش میانگینی معادل با 29/3  و مجموعه مهارت‌های هفت گانه مدیریت اطلاعات شخصی میانگینی برابر با 17/3 دارد. هم‌چنین میانگین میانگین‌های سه عامل مذکور، در حدود 47/3 محاسبه شده است.
نتیجه گیری: میانگین 47/3 گویای این نکته است که وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا، در سطح متوسط به بالا قرار دارد. هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین عناصر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دکتری، در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد برابر است. لذا می‌توان اذعان کرد که بین مدیریت اطلاعات شخصی این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effective Factors on Personal Information Management of Postgraduate Students at Alzahra University During 2011-2012

نویسندگان [English]

  • Mahdiye Amouzande 1
  • Mansour Tajdaran 2
  • Amir Ghaebi 2
1 M.A. in Knowledge & Information Science
2 Ph.D in Knowledge & Information Science /Professor at Alzahra University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to study the effective factors on personal information management and to recognize  the strength and weakness in personal information management of postgraduate students at Alzahra University.
Methodology: The methodology of the research, in the part of the literature review and theoretical literature, is library study and in the part of the analysis, is survey study (descriptive and analytic). The data were gathered through a researcher made questionnaire that contained 4 parts and 73 questions. The research population includes all of the postgraduate students (at M.A/M.Sc and PhD degrees) at Alzahra University whom are studying at this university during the educational year of 2011-2012. Based on the random sampling, 309 postgraduate students at M.A/M.Sc degree and 70 postgraduate students at PhD degree participated at this research.
Findings: It should be noted that personal information management of the postgraduate students has been studied under the factors of “attitude, knowledge and skill.” The research results represent that among the effective factors on personal information management, the attitude average is 3.95, knowledge’s average is 3.29, and the skills set have the average of 3.17. Furthermore, the average of the three mentioned factors’ averages is about 3.47.
Conclusion: The amount (3.47) indicates that the situation of personal information management of postgraduate students at Alzahra University is at the upper to the average level. On the other hand, the situation of personal information management by Ph.D students is the same as M.A/M.Sc students and this amount is around 3.47. Thus it can be said that there is no significant relation between personal information management by Ph.Dstudents and M.A/M.Sc students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Information Management
  • Postgraduate students
  • Alzahra University
  • Iran

 

Boardman, R.(2004). Improving Tool Support for Personal Information Management. PhD dissertation., University of London. www.iis.ee.ic.ac.uk/~rick/thesis/boardman04-thesis.pdf (accessed December 2, 2010).

Capra, R. G. (2009). An Investigation of Finding and Refinding Information on theWeb. Unpublished Ph.D. dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.

Crystal. Abe J. (2008). Design Research for Personal Information Management Systems to Support Undergraduate Students. Ph.D. dissertation., University of North Carolina. http:// proquest.umi.com. (accessed  November 25, 2010).

Gyllstrom, K. (2009). Enriching personal information management with document interaction histories. PhD dissertation, University of (accessed November 25,  2010).

Jones, William (2007).  Personal Information Management. Ann. Rev. Inform. Sci. Technol. (ARIST). 41, 453-504.

Jones, William (2010). Personal Information management (PIM). Encyclopedia of Library and Information Science. Third Edition DOI: 10.108/E-ELISE-120043258.  Washington: Information School, University of Washington.

 Olander, A. B (1992). Personal Information Management in Computer Science Research. PhD dissertation, University of Toronto. http:// proquest.umi.com. (accessed November  24, 2010).

Qian, C. (2009). A Personal Information Management system. MA Thesis, Library and Information Science, Carleton University. http:// proquest.umi.com. (accessed  November 1, 2010).

Zavareghi, R. (2005). Personal Information Management (PIM): New Step in Organizing of Personal Information. Proceedings of the First Annual Conference of the Association of Library and Information Science. Feb. 2005.[ In Persian]