ارزیابی کارگاه‌های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی برگزار شده در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال‌های 1387 و 1388

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

چکیده

هدف:‌ هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی نظرات شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی برگزار شده در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1387 و 1388 است. شناسایی نقاط قوت و ضعف کارگاه‌های آموزشی برگزار شده به ‌منظور بهبود وضعیت کارگاه‌های آموزشی در آینده از دیگر اهداف پژوهش است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از فرم‌های نظرسنجی که توسط پژوهشگر تهیه و طراحی شده، استفاده شده است. طی برگزاری 50 بار کارگاه‌های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی، ابتدا فرم‌های نظرسنجی بین شرکت‌کنندگان (فراگیران) توزیع و در پایان هر کارگاه فرم‌های تکمیل شده جمع‌آوری گردیده است. در نهایت، 2200 نسخه فرم نظرسنجی تکمیل شده، از طریق آمار توصیفی و با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: در این پژوهش، 6 نفر به عنوان مدرس فعالیت داشته‌اند که وضعیت تدریس آنها از نظر فراگیران به این صورت ارزیابی شده است: میزان تسلط مدرس به موضوع کارگاه آموزشی 95%، شیوه ارائه مطالب 87%، توانایی مدرس در پاسخ‌گویی به پرسش فراگیران 86%، شیوه مدیریت زمان 81% و استفاده از تجهیزات کمک آموزشی 77% رضایت فراگیران را فراهم نموده است. با استناد به نتایج حاصل شده، روزآمد بودن مطالب کارگاه آموزشی 95%، میزان هماهنگی مطالب ارائه شده با نیازهای واقعی فراگیران 87% و جامعیت موضوع کارگاه آموزشی 85% رضایت فراگیران را فراهم نموده است. هم‌چنین 78% فراگیران محل برگزاری و 88% زمان برگزاری کارگاه‌های آموزشی را مناسب ارزیابی کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارگاه‌های آموزشی کتابخانه دیجیتالی کشاورزی، توانسته است به میزان قابل‌توجهی رضایت شرکت‌کنندگان (فراگیران آموزشی) را فراهم نماید. به‌طور کلی حدود 25% از فراگیران ضرورت برگزاری کارگاه آموزشی را عالی، 58% خوب، 12% متوسط و حدود 1% ضعیف ارزیابی کرده‌اند و کمتر از 4% از افراد هم پاسخ نداده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agricultural Digital Library Workshops held in AREEO based on Participants point of view during 2008- 2009

نویسندگان [English]

  • Javad Bashiri
  • Abas Gilvari
  • Tayebeh Shahmirzadi
Faculty member of AREEO- Agricultural scientific information and documentation center
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to investigate the view points of Agricultural digital library workshops' participants, held in Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) during 2008 and 2009.
Methodology: Descriptive survey has been implemented to conduct the research. 2200 participants in 50 workshops held in AREEO formed the survey population. Research data are gathered through investigation forms and analyzed by SPSS statistical software.
Findings: The qualification of 6 trainees whom trained the participants in the workshops were as follows:  teacher's dominance on workshops 95%; presenting quality of lectures 87%; ability to response the participant questions 86%; time management 81% and instructive facilitates utilization 77%. Additionally, according to the results updating the workshops curricula, correlation rate of presented workshops lectures to meet the real needs oftrainees, comprehensiveness of the workshops subjects and trainees satisfaction, were 95%, 87% and 85% respectively. Also trainees' have evaluated suitably the holding place and holding time 78% and 88%.
Conclusion: Nearly 25% of participants evaluated the necessity of workshops as excellent, 58% good, 12% average and 1% weak. In general, workshops could meet the trainees' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workshops؛ Workshops Evaluation؛ Trainers؛ Agricultural Digital Library؛ Agricultural Research
  • Education and Extension Organization (AREEO)
Brown, G., M. Atkins (1998). Effective Teaching in Higher Education. London: Rutledge, 222.
Cheng, G. (2003). Educational workshop improved information seeking skills, Knowledge, attitudes and the search outcome of hospital clinicians: a randomized controlled trial. Health Information and Libraries Journal, 20(1), 22-33. 
Dokhte esmati, M. & Atlasi, R. (2008).  Evaluation of Saray e Ahle Ghalam workshops in 21 st. Tehran book international exhibitions. Ketab e Mah Kolliat, (130), 34. [in Persian]
Erate workshop series public libraries evaluation report (2006). [Online Available]: http://winslo.state.oh.us /public/ErateLibMaster2006WSEvalRepMay07.pdf[Accessed 10 July 2008]. 
Koolaeian, F. (2009). Review of learners and teachers opinions about the training cources. Information science and technology: A seasonal journal, 24(3), 96-114. [in Persian]
Majidi, Z. & et. al. (2007). Study of the Arak medical science university population research database regarding the workshops about Relational abilities, Coworking and improving creativity. Knowledge achivements, Spesial issue about population research. (Supplement No. 2). Summer, 54-60. [In Persian]
Mansoob Basiri, M. (2004). The Philosophical principles of educational evaluation patterns. Tehran: Markaz e ammozesh aali elmi-karbordi jahad e keshavarzi. [In Persian]
Moosavinasab M. & et. al. (2001). Study of the scientific bords attitude who attended to the 3 workshops of “Educational principals and programmings, training methods and evaluating the Shiraz Medical training development center during the years 2003 to 2006. Research in medical, summer 2001,  25(2), 47-53. [In Persian]  
Parirokh, M. (2005). Study of the effectiveness of Information literacy skills workshops. Education and Psycology studies. Spring(2), 79-103. [In Persian]
Powel, R. (2000). Essential methods of research for librarians. Translated by Najla Hariri. Tehran:  Markaz e entesharat ellmi. [In Persian]
 Reza Mahjoor, S. (1997). Educational evaluation: Theories, Concepts, Patterns. Shiraz: Nashr-e- Sasan. [In Persian]
Sabaghian, Z. & et. al (2004). The Effectiveness of training workshops: A case study). Research and programming in higher education. Autumn. (33), 79-103. [In Persian]
Soheili, Soraya & et. al (2002). Study of the Influence of workshops held in educational studies and extension of Tehran medical science university (1995-2001). (7), p. 45. [In Persian]