شناسایی برترین محیط‌های اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

3 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تبریز

چکیده

هدف: هدف این مقاله شناسایی محیط­های اطلاعاتی برتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در جهت ارائه راه‌کارهای سازنده برای غنی­سازی محیط­های اطلاعاتی و ایجاد محیط­های اطلاعاتی جدید است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کاربردی را 310 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی (در دوره زمانی مورد مطالعه، اردیبهشت 91 مقطع ارشد و دکترای کلیه رشته­ها) تشکیل می­دهند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و نمونه­گیری طبقه­ای به دست آمد. جهت گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه­ای با طیف لیکرت طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از طریق آمار توصیفی و آزمون­های آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن انجام گرفت.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که مرکز اینترنت دانشگاه، کتابخانه و جلسه دفاع از پایان­نامه محیط­های برتر دانشجویان، آسان بودن برقراری ارتباط با افراد حاضر در آن محیط، ارتباط اطلاعات مورد تبادل در آن محیط با مسائل درسی و افزایش دانش و تجربیات شخصی در نتیجه تبادل اطلاعات در آن محیط مهم­ترین دلایل انتخاب محیط­ها هستند. هم‌چنین گفتگو، پیام کوتاه و پست الکترونیکی بهترین شیوه­های ارتباطی دانشجویان هستند. افزایش ساعات دسترسی و دسترسی رایگان به اینترنت و افزایش تعداد رایانه در مرکز اینترنت پر اهمیت­ترین راه‌کارهای غنی­سازی محیط­های اطلاعاتی می­باشند.
نتیجه­گیری: طبق یافته­های پژوهش انجام کارهای پژوهشی، بحث و تبادل نظر و اتصال به پایگاه­های اطلاعاتی مهم­ترین انگیزه­های دانشجویان برای حضور در محیط­های اطلاعاتی هستند و محیط­های اطلاعاتی با تأکید بر سه عامل انسان، مکان و اطلاعات به دلیل تأمین نیازهای عاطفی انسان و فراهم کردن زمینه برای تبادل اطلاعات و رفع نیازهای اطلاعاتی فرد چارچوبی غنی را محیا می­سازند و با وجود جذابیت فناوری­های جدید هنوز ارتباط چهره­به­چهره بهترین کانال ارتباطی برای تبادل اطلاعات است و امروزه به نیازهای اطلاعاتی از طریق ترکیبی از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of paramount information milieus for postgraduate students at Razi University

نویسندگان [English]

  • neda bahrami 1
  • Mohsen Hamidi 2
  • Lida Mehdizade ghale Jough 3
1 MLIS of IslamicAzad University, Hamedan Branch
2 Associate professour of LIS Department of Islamic Azad University, Boroujerd Branchm
3 Associate Professor of LIS Department of Islamic Azad university. Tabriz Bresearch and sciences Branch
چکیده [English]

  Purpose: The purpose of this research was the identification of information milieus for Postgraduate students at Razi University. To provide constructive solutions for optimization information milieus and intelligence new information milieus.
 Methodology: The participants of this research were 310 Razi University students in the period studied the Persian date ordibehesht 91 M. A. and PH. D courses in all disciplines. Sampling was done according to Morgan table for 310 questionnaires. The descriptive survey method was used in carrying it out. Analysis of the data using descriptive statistics and inferential statistical tests such as Friedman test was conducted.
  Findings: The findings show that their principle information milieus are: Internet center of university, library and students' viva. The main reason the participants stated for using information milieus were easy communication to other people in that environments, ease of experience and knowledge exchange. The pointed to interaction methods in these information milieus as: conversations, SMS, and Email. It may be concluded that the best solutions for reinforcement and enrichment of information milieu are increasing students' access hours to internet, providing them with free internet accounts and increasing number of available computers in the internet center.
Conclusion: According to new study, idea exchange and connecting to information bases are the most motivation to access students to  information milieus. Information milieus emphasis to there factors of human, place and information due to provide emotional and exchange data for getting new technology in individual frame. On the other hand eye contact and direct relation superior to new technologies and recently attention to information need and complex relation and information technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information milieus
  • Informal resources
  • Exchange of information
  • Postgraduate students at Razi University
  • Information seeking behavior
 
Babai, M. (2007).Information needs assessment, Tehran: Iranian Research Institute Scientific information and Documentation(IRANDOC). [In Persian].
Bardstani, M. (2004).Seeking behavior of professionals working in the offices of the national oil company oil regions of southern-Ahvaz. Faslname  Ketab, (57), 97-108. [In Persian].
 Counts, S.; Fisher, E. K. (2010). Mobile social networking as information ground: a case study. Library and Information Science Research, 32, 98-115
Davarpanah, M. R.; Aramideh, M. (2012). Information and Community. Tehran: Chapar. [In Persian].
Fisher, Karen E., et al. (2004). Information behavior of migrant Hispanic farm workers and their families in the Pacific Northwest. Information Research, 10 (1), p.199. [on- line]  Available: http://InformationR.net/ir/10- 1/paper199.html
Fisher, Karen E., Landry, Carol F., and Naumer, Charles. (2007). Social spaces, casual  interaction, and meaningful exchange: Information ground characteristics based on the college student experience. Information Research, 12 (2), 291. [on-line] Available:http://InformationR.net/ir/121/paper291.html (Accessed on Mar. 2012).
Fisher, Karen. E., et al. (2005). Something old, something new: Preliminary findings from an exploratory study about people’s information habits and information grounds. Information Research, 10(2), 223. [on-line] Available:http://InformationR.net/ir/10-2/paper223.html(Accessed on
Apr.2012)
Ganji, Sh.; Dayani, M. H.; Foroughi, F. U. (2009). A Study of information needs and information seeking behavior of the Razi University faculty members(1387), Library and information science, 12 (4), 73-96.[In Persian].
Krikelas, J. (1983).  Information Seeking behavior: patterns and concepts. Drxel  Library Quartely, 19, 5-20.
Mervyn, K.; Allen, D. K. (2012). Sociospatial context and information behavior: social exclusion and the influence of mobile information technology.
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(6), 1125-1141. [on-line] Available: Onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22626/abstract(Accessed Jul.2012).
 Mokhtarpour, R. (2007). Comparison of M.S. and PHD students seeking  Behavior Shahid Chamran University school of psychology.  Electronic Journal Research Institute for scientific information and documentation,  Nama, 2(7), 1-12[In Persian].
Mokhtarpour, Reza. (2009). Informal sources of information and information  behavior: users tend to explore the causes and informal resources.Sciences and technology, 24(4), 127-141. [In Persian].
 Nour Mohammadi, H. A. (2001). Information seeking behavior of faculty members in Shahed University in obtain information. Daneshvar, (9), (36),.149-153. [In Persian].
 Pettigrew, Karen E. (1998). The role of community health nurses in providing nformation and referral to the elderly: a study based on social network theory. Unpublished doctoral dissertation, University of Ontario, London, I
Ontario, Canada. [On-line] Available: http://projects.ischool.washington.edu/fisher/dissertation /Tp&TOC.pdf(Accessed on Feb. 2011). 
Safari Rod, F. (2004). Information needs of graduate at Shiraz University, Faslname Ketab,(60),88-102.
 Sharifi, S. (2007). Identification and analysis of dimensions(factors)  information grounds Shahid Chamran University of the relationship between socioeconomic factors and their. Master's thesis, Department of library and information science, Faculty of education and psychology, University of
Ahvaz.[In Persian]      
Sheibani, B. (2010). Identification of information milieus for postgraduate students at Tabriz university. Master's thesis, Department of  library and information science, faculty of education and psychology, Shahid Beheshti University in Tehran.[In Persian]    
Vagan, Lyon. (2005). Statistical methods for library and information professionals: practical and simple approach to understanding the use and interpretation of statistics. Translation Mohammad Reza Ghane, KeyvanKoosha. Tehran: Chapar
Yari Zangene, Marzie. (2005). A Study of information needs and information seeking behavior of the Khalige Fars University faculty members. Informology, 3(1,2). 138-156. [In Persian]