تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سال‌های 2000 تا 2010

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین­المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روش‌های علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بررسی و غیره در سال‌های 2000-2010 به صورت فایل‌های متنی از پایگاه وبگاه علوم استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای HistCite ، ISI.exe و Excel  مورد تجزیه و تحلیل های لازم قرار گرفتند.
یافته­ها: متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه حقوق مالکیت فکری طی سال‌های مورد بررسی در پایگاه " آی اس آی " 8/8 درصد می­باشد. تولیدات علمی حوزه با مشارکت 49 کشور و به 7 زبان زنده دنیا تولید شده‌اند که در این میان آمریکا با تولید 219 رکورد رتبه نخست را در بین کشورها دارد و 5/97 درصد مقالات به زبان انگلیسی بودند. 512 مؤسسه علمی و دانشگاهی در تولید این مدارک همکاری داشتند که دانشگاه کلرادو با تولید 12 مقاله فعال­ترین مؤسسه شناخته شد. به لحاظ موضوعی، اصلی­ترین خوشه علمی حوزه در مبحث حقوق مالکیت فکری در تجارت بین­الملل و روابط اقتصادی بین کشورها بوده است.
نتیجه‌گیری: در کل 59 درصد تولیدات را 5 کشور نخست منتشر کرده­اند. میانگین ضریب همکاری نویسندگان برابر با 23/0 به دست آمد که دلالت بر همکاری کم نویسندگان این حوزه دارد. با توجه به خوشه اصلی حوزه می­توان گفت که اهمیت حقوق مالکیت فکری در مبحث اقتصاد به ویژه اقتصاد بین­الملل جایگاه ویژه­ای دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis and structural mapping of scientific productions of intellectual property rights from 2000 to 2010

نویسندگان [English]

  • Ali Jalali Dizaji 1
  • Esmat Momeni 2
  • Rashid Jafarzadeh 3
1 Faculty member of AllamehTabatabaei university
2 Faculty member of AllamehTabatabaei university
3 MA student in Library and information science
چکیده [English]

Purpose: the purpose of this study is to analyze and visualizing of scientific productions in the field of intellectual property rights (IPR) in 2000-2010 at the ISI database.
Methodology: this applied research tried to analyze data as scientometric methods. A total number of 678 articles published during 2000-2010 were extracting from ISI and saved as text files on personal computer. The Records were analyzed by Microsoft  Excel, ISI.exe and  HisitCite.
Findings: the average manual growth rate during the period for publication of intellectual property rights (IPR) in the ISI is 8/7 percent. The scientific publication of IPR was produced with the participation of 49 countries and in 7 languages. The United State ranked the first with 219 records and 95/5% of the articles were in English. 512 academic and scientific institutions were collaborated in the production of this document. The University of Colorado was known as the most active institution with 12 articles.  The subject of the main scientific cluster of IPR is about intellectual property rights in the international trade and economic.
Conclusion: 59% of the total production have published by the first five countries. Authors' collaboration coefficient (cc) is 0.37 that implies a low co-authorship in this field. The main cluster of IPR shows the intellectual property rights has a special place in the international economics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometric
  • Scientific production
  • Citation Analysis
  • structural mapping؛ intellectual property rights
Aboie Ardakani, M; Abedi Jafari, H; Agazadeh Da Da, F(2010). The use of clustering methods in science mapping: the analysis of urban management science plan. Information science and technology, 3(25), 347-371. . [inPersian]

Azizi Khani, Z; Kosha, K; Hori, A (2010). The examining of the frequency stamp  between magazine citations of ISI in the areas of organic chemistry.

Librarianship, 444(51), 13-26. . [inPersian]

Bazafshani, Azam; Mostafavi, Ehsan (2011).Scientometrics analysis of scientific production of Pasteur Institution at 36 years in ISI and SCIE database. Health Administration , 14 (45), 7-10. . [inPersian]

Chen, C. M.; Paul, R. J. (2001).Visualizing a knowledge domains intellectual structure.Computer, 34 (3), 65-71.

Dwivedi, Y. K.; Venkitachalam, A.; Sharif, W.; Al-Karaghouli, and Weerakkody, V. (2011). Research trends in knowledge management: analyzing the past and predicting the future. Information Systems Management, 28, 43–56.

Garfiled, E (2009). HistCite: a software tool for information analysis of citation linkage. Informetrics, 57(8), 391-400.

Hamidi, A; Asnafi, Amir Reza; Osareh, F (2008). Analytical study and draw the structure of scientific publications produced in the field of bibliometrics, scientometrics, information in web surveys and web surveys some of the years 1990-2005. Librarian and Information Science, 42(2), 161-182. . [inPersian]

Katozian, N (1995). Civil rights foundation (property and ownership). Tehran: Yalda. . [inPersian]

Kim, H; Jea, Y(2008). Exploring the emerging intellectual structure of archival studies using text mining:2001-2004. Journal of information science, 34(3), 256-369.

Lowe, M. (2003).Reference analysis of the American historical review.Collection building. 22 (1), 13-18.

Maki Zade, F; Osareh, F (2010).Citation analysis and structural mapping of scientific output of medical ethics on the WOS during 1990-2001.Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 4(5), 65-77. [inPersian]

McKercher, Bob (2008). A citation analysis of tourism scholars.Turism management, 29, 1226-1232.

Mir Hoseini, Hasan (2006).Introduction to Intellectual Property Rights. Tehran: Mizan. [inPersian]

Mohamadi, Ehsan (2009). The  scientific mapping of Nanoscience and its technology in Iran.Master's thesis.Islamic Azad University.The branch of Science and Research of Tehran, Tehran. . [inPersian]

Osareh, F; Maccain, KW (2008). The structure of Iranian chemistry research 1990-2006: an author co-citation analysis. J Am soc inf sci technol, 59(13), 46-55.

Pshtonizadeh, M; Osareh, F(2009). Citation analysis and mapping of agricultural scientific historiography in the Science Citation Index from 2000 to 2008. Information science and technology, 25(1), 23-52. . [inPersian]

Sabori, AA (2003). The review of production of science in 2003.Rahyaft Journal, 31, 21-31.[in Persian]

Sedigi, M; Jalali Manesh Amar (2012).The study research process in the field of knowledge management in the period of  2010-2001 and drawing the its structural. Information science and technology. . [inPersian]

Swain, Dillip K.; Panda, K. C. (2012).Journal of intellectual property rights, 2002-2010: A bibliometric study. Chinese Librarianship: an International Electronic Journal, 33. URL: http://www.iclc.us/cliej/cl33SP.pdf

Taherian, Amaneh Sadat; Osareh, F (2010).Analytical and scientific mapping the field of artificial intelligence in the years 1988 to 2008 at the Web of Science. Studies on Library & Information Science, 3(6), 31-68. . [inPersian]

World Intellectual Property Orgnization(2004).WIPO Intellectual Property Handbook. (2nd ed.). Jeneva, D.C.: WIPO.