تعیین سطح مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان،

2 دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مسئول کتابخانه شهید منتظری، اداره کل استان چهارمحال و بختیاری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین میزان مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر حسب مدل آیزنبرگ و  برکویتز است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایش - توصیفی است. همه کتابداران کتابخانه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مشتمل بر 240 نفر جامعه آماری این پژوهش را شکل داده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 137 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته است که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار اس پی اس اس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله میانگین کلیه مؤلفه‌ها بیشتر از سطح متوسط بود و بیش‌ترین میانگین مربوط به مهارت ارزیابی با میانگین 21/4 و کم‌ترین، مربوط به مهارت مکان‌یابی و دسترسی اطلاعات با میانگین 07/4 بوده است.
نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان میزان کاربرد مؤلفه‌های مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر اساس مدل آیزنبرگ و  برکویتز را بیشتر از سطح متوسط می‌دانند. نتایج هم‌چنین نشان داد که بین نظرات پاسخ‌گویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی رشته تحصیلی و سطح تحصیلات تفاوت معنادار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the amount of information literacy skills of librarians in cultural recreational organization of Isfahan Municipality according to the model Izanberg and Brecoitz.

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • bibiEshrat Zamani 2
  • Alireza AbediLenji 3
  • Nahid Soleymani 4
1 professor, faculty member of the University of Isfahan,
2 Assistant professor, faculty member of the University of Isfahan.
3 M. A. of Lis, University of Isfahan.
4 M. A. of Lis, Iran Public Libraries Foundation, Chaharmahal and Bakhtiari.
چکیده [English]

Purpose: the aim of this study is to determine the amount of information literacy skills of librarians in cultural recreational organization of Isfahan Municipality according to the model Izanberg and Brecoitz.
Methodology: this study is a descriptive survey. The population consists of all librarians (240 people) of Cultural recreational Organization of Isfahan Municipality. Simple random sampling method was used and sample was included137 people. To collect data, a researcher-made questionnaire was used and reliability coefficient was calculated 87 percent using Cronbach’s alpha. The data using SPSS software was analyzed at descriptive and inferential levels.
Findings: according to the results the mean of all the components were greater than the average level and the highest average related to skill evaluation with 4.21 and the lowest was related to locate and access information with mean 4.07.
Conclusion: the results of this study showed that the librarians of cultural recreational organization of Isfahan Municipality consider the amount of information literacy skills components application more than the average level based on the model Izanberg and Brecoitz. The results also showed that , there is significant difference based on demographic factors, field of study and level of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Cultural Entertainment Organization of the Municipality
  • information literacy
Ghasemi, A. (2006). Graduate Students' Information Literacy Assessment and adapting them ACRL information literacy standards and four national development document. PhD Thesis Library and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad [In Persian]
Lav, C and Eisenberg, M. B. (2008). Six great information literacy skills in information theory. Translation turquoise Farashbandi et al. Tehran: Publication librarian. [In Persian]
Moqadaszadeh, H (2006). Evaluation of Information Literacy faculty members of Islamic Azad University of Mashhad.  Thesis Master of Library and Information Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad. [In Persian]
Parirokh, R (2007). Information literacy education: concepts, methods and applications. Tehran: Librarian. [In Persian]
P. Cheryl & H. Delwar. & Cumming Kaye.(2008).  Nursing students' information literacy skills prior to and after information literacy instruction,  2008. Retrieved August 18, 2010, from http: //www. biomedsearch. com/sci/Nursing-students-information-literacy- skills /0003346481. html.
Pour naghi, R (2007). Comparative analysis of information literacy in academic libraries and librarians. Master Thesis in Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran.[In Persian]
siamak, M (2007). Develop a standard tool for measuring information literacy skills of undergraduate students and test it on Ferdowsi University. Master Thesis in Library and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad.[In Persian]
tabatabaee, N (1999). The concept of information literacy (content analysis of articles in the press). Book Quaterly, 39, 69-93. [In Persian]
tabib niya,V (2006). Graduate School of Economics Students' Information Literacy Allameh Tabatabai University. Master Thesis in Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran. [In Persian]
Toledano O'Farrill Ruben. Information literacy and knowledge management at work: Conceptions of effective information use at NHS24. Journal of Documentation,2010 , 66 (5) , 706 – 733. Retrieved October 19, 2010, from http: //www. emeraldinsight. com/journals. htm?articleid=1881606.
vaziri, E (2006). Assessment of information literacy librarians 85-1384 Shiraz University during the academic year. Master Thesis in Library and Information Science, Shiraz University.Shiraz [In Persian]
Webber S. & Johnston B,(2002). Assessment for information literacy. International conference on IT and information literacy, 2002,20-22, Glasgow, Scotland. Retrieved October 19, 2009, from http: //www. learnhigher. mmu. ac. uk/research/InfoLit-Literature-Review. pdf.