بررسی میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران (موانع و راهکارها)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: پژوهش حاضر میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران با توجه به موانع و مشکلات پیش رو از طریق راهکار توزیع مناسب  و مطمئن کتاب در محیط اینترنتی را بررسی می‌کند.
روش پژوهش: روش این پژوهش پیمایش تحلیلی است. جامعه­آماری این پژوهش، کلیه ناشران عمومی شرکت کننده در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1392 است، که تعداد آنها بالغ بر تقریباً 1500 ناشر عمومی است و به صورت تصادفی ساده بین 150 ناشر عمومی شرکت کننده توزیع شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته است.
یافته­ها: دراین مطالعه از زوایای مختلف به بررسی توزیع اینترنتی کتاب با دو دیدگاه اصلی پرداخته شده است: 1. بررسی شاخص­های «عرضه اینترنتی کتاب» از سوی ناشران با محوریت عوامل (اقتصادی، فرهنگی و دولتی). یافته­ها نشان می­دهد از بین شاخص­های مؤثر در عرضه اینترنتی کتاب، 73% از ناشران عمومی استان تهران معتقدند که اولین و مهم­ترین معیار در عرضه اینترنتی کتاب، حمایت­های دولت شامل حمایت­های نظارتی، ترویجی  و مالی است. همچنین دومین شاخص مهم در این مقوله، عوامل اقتصادی با میانگین 68% و پس از آن عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با میانگین 66% است. 2. شاخص­های «تقاضا و خرید کتاب از اینترنت» از سوی مردم و نهادهای مختلف. یافته­ها نشان می­دهد از دید ناشران، مهم­ترین عامل در این بخش عوامل اقتصادی با میانگین 51% و عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با میانگین 45% و عوامل دولتی با میانگین 29% در تقاضا و خرید کتاب از طریق اینترنت دخیل بوده­اند.
نتیجه­گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میزان گرایش ناشران به توزیع اینترنتی کتاب با توجه به مشکلات و موانع موجود در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اما نتایج حاصل از نظرسنجی می­تواند صنعت نشر کشور را در راستای ارتقای این رویکرد یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rate of willingness to distribute books trough the web by public publishers in Tehran province (Obstacles & solutions)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ebrahimi 1
  • Zohreh Mirhoseini 2
1 Student of MA in Islamic Azad University (NorthTehran Branch)
2 Assistant professor in Islamic Azad University (North tehran Branch)
چکیده [English]

Objective: This study aims to determine the rate of willingness to distribute books trough the internet by pubic publishers  in Tehran province and presentation of difficulties and obstacles.
Methodology: The method of this survey is descriptive. The population include public publishers in Tehran province. Questionnaires and interviews are used for gathering information. Statistic society in this survey is 150 of public publishers in Tehran province whom participate  in 16th international book fair in Tehran.
Findings: In the different points of views there are two major scales in this survey: 1.The examination of criteria related to Internet distribution of books shows that the most effective indexes are government support with 73%, economical factors with 68% and cultural factors whit 66% of questionnaires. 2. The most important indexes for request books through the Internet by people and organizations are economics factors with the average of 51%, political and cultural factors with the average of 45% and government’s effect with 29%.
Conclusion: The results show the rate of willingness to distribute books through the Internet has obstacles without having a good situation.On the other hand the results from view point shows the publish industry could be helped by manifold factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e- Book Selling
  • Internet distribution of books
  • Distribution channels
  • Book selling websites
Butorabi. Farid) 2006 .(" Forushe ketab az tarighe Internet: mavane va rahkarha",seminare forrushe ketab az Tarighe internet, Faslname Ketabe Mah, Mehr, Aban, va Azar. [in Persian]

Butorabi. Farid(2010)." Shenasaeie Mohemtarin Meyarhaye Arzyabie Ketabe Electeronici Farsie Daneshgahi Az Didgahe Ketabdarane Daneshgahie Shaghel Dar Daneshgah haye Dolatie Shahre Tehran", Faslname Tahghighate Ketabdari Va Ettela Resanie Daneshgahi (Ketabdari), Zemestane  ;44(54):13-40.[ in Persian]

Fahimi Far. Sepideh(2006 .( " Forushe ketab az tarighe Internet: mavane va rahkarha", seminare forrushe ketab az Tarighe internet, Faslname Ketabe Mah, Mehr, Aban, va Azar . [in Persian]

Ghadimi. Mohamadreza(2006)." Forushe ketab az tarighe Internet: mavane va rahkarha", seminare forrushe ketab az Tarighe internet, Faslname Ketabe Mah, Mehr, Aban, va Azar.. [in Persian]

L. Lubiana, J.A. Gammon(2004).  "Bookselling—book buying: The European perspective of the online market" Libr. Coll. Acq. & Tech. Serv. 28:373–3
Maxima. Andrei, Maxim. Alex(2012).  "The role of e-books in reshaping the publishing industry", Procedia - Social and Behavioral Sciences,62:1046 – 1050.
 
Mohamadian, Alireza(2012). "A Comparative Study of the Iranian On line Book shops with the Universal Sites". Thesis of MLIS of Islamic Azad University- Tehran North Branch, College of management and Humanities, LIS Department. [in Persian]
Pourmomtaz. Alireza," Forushe ketab az tarighe Internet: mavane va rahkarha", seminare forrushe ketab az Tarighe internet, Faslname Ketabe Mah, Mehr, Aban, va Azar 2006.[in Persian]
Silva.Carol(2004). Have Jini, Will Travel, ComputerWorld, Sept. 6 : 21–23.
T. Rudolph, B. Rosenbloom, T. Wagner(2004). Barriers to Online Shopping in Switzerland, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 16:3.

Taalimi. Gholamreza(2006)." Forushe ketab az tarighe Internet: mavane va rahkarha", seminare forrushe ketab az Tarighe internet, Faslname Ketabe Mah, Mehr, Aban, va Azar . [in Persian]

Y. Jiang , E. Katsamakas (2010). "Impact of e-book technology: Ownership and market asymmetries in digital transformation", Electronic Commerce Research and Applications 9: 386–399.