انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: هدف، شناخت وضعیت انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی به عنوان بخش مهمی از کار مجموعه­سازی در کتابخانه­های دیجیتال ایران است.
روش پژوهش: پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و داده­های مربوط به 19 کتابخانه دیجیتال در سراسر ایران  توسط پرسش­نامه محقق ساخته گردآوری شده­اند. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده شده است.
یافته­ ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بیشترین اولویت برای انتخاب منابع الکترونیکی با کتاب­ها و نشریات است. توجه به درخواست­های فعلی و نیازهای آتی، عوامل مهم در انتخاب منابع هستند و 79% از کتابخانه­ها از کمیته انتخاب، برای انتخاب منابع بهره      می­گیرند. فهرست ناشران و جستجو در اینترنت با توزیع فراوانی 47% پرکاربردترین ابزارها برای انتخاب منابع الکترونیکی هستند.     مهم­ترین معیارهای ارزیابی برای کتاب­ها و نشریات، ارتباط موضوعی و برای پایگاه­های اطلاعاتی پوشش موضوعی است.
 نتیجه­ گیری: نتایج حاکی از این است که کتاب­ها و نشریات الکترونیکی بیشترین اولویت انتخاب در بین همه انواع منابع الکترونیکی را دارند و توجه به نیاز کاربران و تلاش برای انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی با استفاده از انواع روش­های موجود در تمامی جامعه مورد مطالعه، صورت می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting and evaluating of electronic resources in Iranian digital libraries

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Fatemeh Noushinfard 2
  • Hamidreza Radfar 3
1 Associate professor of Library and information sciences department, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran,
2 Assistant professor of Library and information sciences department, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran,
3 Ph.D student of Library and information sciences department, Islamic Azad University, Science and Research branch, Theran, Iran
چکیده [English]

Objective: This research aims to examine the situation of selecting and evaluating of electronic resources as an important part of collection development in Iranian digital libraries.
Methodology: The research was carried out as a survey, and data of 19 digital libraries all over Iran was gathered by researcher made questionnaire. For data analyzing descriptive statistical method was used.
Findings: Finding shows that the main premiership in selecting electronic resources is books and periodicals. Current request and future needs are important factors in selecting and 79% of libraries have a selection committee for electronic resource selection. Publisher's lists and search via internet(47%) is most using  tools for selection. Subject relation is most important criteria for evaluating books and periodicals and this criteria for databases is subject coverage.
Conclusion: Books and periodicals are in the highest level of priorities in selection among all type of materials and attention to user's needs and attempt to using a variety types of tools and ways for selecting and evaluating of electronic resources is done in all libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • Collection development
  • selection
  • Evaluation
  • Electronic Information resources
  • Iran
"A digital strategy for the library of congress" (2000). Washington: National academic press.

Agee, Jim(2003) "Selecting materials, a review of  print and online resources". Collection building ,vol 22(3): 137-140.

Clark, Kimberly Samantha Adams (2001)  "Internet use to perform collection development among independent school librarians in the Pacific Northwest". PhD thesis, the University of Alabama.

Defelice, Barbara; Constance, Rinaldo (2006) "Digital library of earth systems education: collection assessment". Against the grain, vol.18(5):30-38.

Flatley, robert K.; Prock, Krista (2009) "E-resource collection development: a survey of current practices in academic libraries". Library philosophy & practice,vol11(2):1-4.

Jensen,  Kristi (2009) "Engaging fculty through collction development utilizing online survey tools". Collection building, vol28(3):117-121.

Marriott, Richard (2008) "Let’s stick toghether: collaborative purchasing of elecronic journals in National health services". Health information & libraries, vol25(3):218-224.

Piontek, S; Garlock, K (1996) "Creating a World Wide Web collection". Internet research: electronic network application and policy, vol6(4):20-26.

Zaer Heidari, Esmat (2001) "Electronic journal collection development in centeral libraries of govermental universities in tehran". MA thesis of library and information sciences, Huminities colledge, Tarbiat Modarres university.[In persian]