بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی واحد تهران شمال،

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) است.
روش پژوهش: پیمایشی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش­نامه است. جامعه مورد مطالعه همه اعضای هیئت علمی رسمی وپیمانی در دانشگاه الزهرا (س) بوده است. روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای و نسبی است که مجموعاً 175 نفر به عنوان نمونه در پژوهش شرکت کردند. جهت تأیید اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان خدمات اطلاع رسانی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه نیز با اجرای یک مطالعه مقدماتی شروع شد با استفاده از نرم­افزار اس. پی. اس. اس و تکنیک­های آماری مقدار ضریب آلفا یک رونباخ محاسبه شده 85/0 مورد تأیید قرار گرفت و نرخ پاسخ­گویی 100/0 است به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار استنباطی نظیر توزیع دو جمله ایبرنولی، وآزمونکروسکال- والیس استفاد هشده است.
یافته ­ها: نشان داد، که مهم‌ترین ملاک مورد بررسی به هنگام ارزیابی نشریات الکترونیکی از دیدگاه اعضای هیئت علمی معیار مروروتورق38/82 درصد وجست وجو در عنوان با 92 درصد مهم‌ترین نشانگرهستند.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که بین معیارهای وجود راهنما و وجود محیط گرافیکی، چند رسانه‌ای، سطوح دسترسی مختلف و ارائه خدمات اطلاع رسانی رابطه معنادار قوی وجود دارد. شناساندن و آموزشپایگاه‌های مورد اشتراک دانشگاه به عنوان یک اقدام ضروری، می‌تواند نقش مؤثری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the criteria for evaluating the Academic electronic journals from the view points of faculty members of Alzahra University

نویسندگان [English]

  • nasrin shahbazi 1
  • Fereshteh Sepehr 2
  • Ashraf Alsadat Bozorgi 2
1 MLIS Student of Islamic Azad University- Tehran North Branch
2 Associate Professor, LIS Department, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Objective: The aim of the present research is to Investigate the criteria for evaluate the Academic electronic journals from the view points of faculty members of Alzahra University.
Methodology: Research method is analytical-survey. Gathering factors, criteria and indicators library study has been used in order to design the questionnaire to measure the importance of them. Research community is all of faculty members formally and at Alzahra University. Sampling method is comparative stratified random and 175 person participated in research totally as sample. A questionnaire as research tools was used.The questionnaire’s findings were analyzed by SPSS software (version 19) and Cronbach alpha coefficients were calculated, (0/85), which indicated good reliability of the research instrument
Findings: Findings indicate that over 70% of teachers believe 71 of 74 indicators are much and very much important. It means that the majority of indicators from their perspective are verifiable. Browse as the most important criteria and searching in title as the most important indicator. On the other hand, the findings showed that between existence of help criteria and the graphical environment, Multimedia, Different access levels and Providing information services a strong significant relationship the engineering exists and science teacher the most familiar teachers to the concept of electronic journals.
Conclution: Results indicate there is significant difference among prioritization criteria, need to browse, user-friendly, links, search capabilities and the graphical environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic journals (E-journals)
  • Users
  • Evaluation
  • journals assessment criteria
  • Alzahra University
 
Bigdeli,Zahed;Abdolahi, Omolbonin;Aramesh,Mahin.(2006). faculty Viewpoints Ahvaz Shahid Chamran University  about the importance and usage of print journals with electronic forms. Journal of Educational Psychology Ahvaz Shahid Chamran University ,(2)13,163-186
[ in Persian]
Borrego, A., et. al. (2007) ."Use and Users of Electronic Journals at Catalan Universities: The Results of a Survey". The Journal of Academic Librarianship 33 ( 1). p. 67-75
Dilek-Kayaoglu, Hulya. (2008). "Use of Electronic Journals by Faculty at IstanbulUniversity, Turkey: The Results of a Survey". Journal of Academic Librarianship. (34), 3; p. 239-247
 Fattahi,Rahmatollah; Mansourian, Yazdan; Arastopur,Shoole. (1999). Management journal :Theoretical and practical aspects of Selection,acquisitions Bankier, J. K. (1993). Copyright Protection or Copyright Sharing: Tow alternative Legal Modelsfor Management of and Access to Electronic Journals, Proceedings of the 1993 International Conference of Refereed Electronic Journals, University of Manitoba Libraries, Winnipe.[ in Persian]
  Garazini, M. C(2010).ElectronicResources for ResearchTheory. Retrieved10July, 2010 from http: //www. biblio. polimit. it/documenti/ElectronicResource1Theory2010feb. 22.pdf
  Galyani Moghaddam, G. & Talawor,V. G. (2007). The use of scholarly electronic journals atthe Indianinstitute of science: a case study in India. Interlending & document supply.36 (1) ,15-29. Retrieved from www.Emeraldinsight.com/02641615. htm. DOI: 10. 1108/02641610810856354.[in persian]
  Garazini, M. C(2010).ElectronicResources for ResearchTheory. Retrieved10July, 2010 from http: //www. biblio. polimit. it/documenti/ElectronicResource1Theory2010feb. 22.pdf
   Jokar, Abdolrasol;Dehgani,Leila.(2006). Graduate students use AssessmentPsychology and Educational Sciences  Universities of Mashad Ferdosi,Ahvaz Shahid Chamran, Tehran,Esfahan, Shiraz from Electronic journals contrast print journals.Studies of Education and Psychology Ferdowsi University, 7(1),83-104 [ in persian]
Holoviak, J. & Seitter, K. (1997).Transcending the limitations of the printed page.The   journal of Electronic Publishing [on-Line] 3 (1). Available: www. press. umich. edu/jep/03-01/El. Html Jokar, Abdolrasol;Dehgani,Leila.(2006). Graduate students use AssessmentPsychology and Educational Sciences  Universities of Mashad Ferdosi,Ahvaz Shahid Chamran, Tehran,Esfahan, Shiraz from Electronic journals contrast print journals.Studies of Education and Psychology Ferdowsi University, 7(1),83-104
Kaur, B. & Verma, R. (2009).Use and impact of electronic journals in the Indian institute of technology, Delhi, India.The electronic library: the international journal for theapplication of technology in information environments. 27 (4) , 611-622.
Kotwica, K. (1999). Survey: Website Personalization. Retrieved from http: //www. cio.com/behavior/edit/survey7. html. 5/08/2009.
Lew, C. L. , Foo, S. & Chennupati, K. R. (2000). A Study of Graduate End-user’s Use andPerception of E-Journals.Online Information Reviews. 24 (4) , 302-315
Lopez-Ornelas N, Cordero-Arroyo, G. & Backhoff-Escudero E (2005).Measuring the Quality of Electronic Journals.The Electronic Journal of Information Systems Evaluation.8 (2). 133-142. Retrieved 15 August, 2010
Vilar,P. & Zumer,M. (2005). Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals. Journal of documentation. 61(2), 203-225                                                
Niloofar , Brahman; Tajer,Pegah. (2011). Use of electronic journals among faculty, Shiraz  University.Journal of Library and information science,7:265-292[ in Persian]
Voorbij, Henk; Ongering, Hidle. (2006)." The use of electronic journals by Dutch researchers: Adescriptive and exploratory study". The Journal of Academic Librarianship. 32 (3), 223-237.