بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه روانشناسی اجتماعی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی آن (1990 – 2009)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی، موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) تبریز

3 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

هدف: روانشناسی اجتماعی یکی از زیر شاخه­های روانشناسی عمومی با رویکرد جامعه شناسی است که به شیوه علمی پدیده­های اجتماعی مختلف را مورد مطالعه قرار می­دهد. با آگاهی از وضعیت تولیدات علمی و پیشرفت­های به دست آمده در حوزه روانشناسی اجتماعی می­توان تصویر جامعی از وضعیت فعالیت­های علمی محققان در این عرصه را نمایان ساخت.
روش پژوهش: تحقیق حاضر با استفاده از شاخص­های علم سنجی به بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه روانشناسی اجتماعی در طول 20 سال اخیر پرداخته است. داده­های خام از پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس استخراج شده و از نرم­افزار هیست سایت برای تجزیه و تحلیل داده­ها و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی در این حوزه استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد طی 20 سال مورد بررسی، انتشارات علمی جهانی در زمینه روانشناسی اجتماعی از رشد نسبتاً ملایمی برخوردار بوده است. بیش از 97% از مدارک علمی منتشر شده در زمینه روانشناسی اجتماعی به زبان انگلیسی بوده و سه کشور انگلیسی زبان آمریکا، انگلستان و کانادا بیشترین مدارک علمی این حوزه را منتشر کرده­اند. از نظر تعداد تولیدات علمی، دانشگاه­های میشیگان، تگزاس و لس آنجلس فعال­ترین مؤسسات می­باشند.
نتیجه ­گیری: ترسیم ساختار علم در این حوزه موضوعی نشان داد که در سطح استنادات محلی (ال سی اس) تعداد 3 خوشه و در سطح استنادات جهانی (جی سی اس) تعداد 4 خوشه اصلی شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of scientific production in the field of Social psychology in Web of Science (1990-2009): Mapping the historical Structure

نویسندگان [English]

  • fahimeh abasi 1
  • Vahide Aslaninia 2
  • Mohammad Hossein Biglu 3
1 MSc. of Medical Library and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences
2 Faculty Member of University College of Nabi Akram
3 Assistant Professor of Medical Information Sciences & Technology, Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

Objective: Social psychology is a branch of psychology and sociology that studies the scientific aspect of various social phenomena as well as the related aspects of social life. This study aims to determine the relationship of a person in a group and how a person's behavior, thoughts, and feelings are influenced by group and vice versa.
Methodology: With understanding the standing out of scientific activities in the field of social psychology, we can set up a comprehensive representation of scientists and researchers in the field and to identify the strengths and weaknesses of previous investigations.
A descriptive-analytical method by using scientometrics indicators was recruited to analyze the productive activity of countries in the field of social psychology during a period of 20 years (1990-2009). We used the trial version of Hist-Cite software to map the historical Structure of Scientific Output in the field of social psychology through the period of study.
Findings:  Analysis of data showed that there has been a gently rise in producing scientific production in the field through the period of study. More than 97% of publications were in English. USA, England and Canada were the most prolific countries in the subject area. The University of Michigan، Texas و Calif. Los Angeles were the most productive universities.
Conclusion: Mapping the historical Structure of scientific publications in the subject area indicated that there have been formed 3 major clusters in Local Citation Scale (LCS) and 4 major clusters in Global Citation Scale (LCS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Web of Science Database
  • social psychology
  • Citation
  • Structure of Science
Arunachalam, Subbiah. (2010). Social Science Research in South Asia: An Analysis of the Published Journal Literature. Retrieved 11 May 2011 from: http://www.rcuk.ac.uk/documents/india/socialscienceresearchinsouthasia.pdf

Aslaninia, Vahideh; Abbasi, Fahime; biglu, Mohammad Hossein (2009). Citation Analysis of Iranian Scientific Outputs in SSCI during 2004 & 2008. Informology, Vol 7, Automn. (in persian)

Biglu, M. H. (2008). Patent literature trends in Medline throughout 1965. ACIMED, 20(1).

Biglu, S., Biglu, M. H., & Falk, C. (2011). Scientometric study of scientific production in psyciatry. European Psychiatry, 26, 515. (in persian)

Bookstein A (1994). Scientometrics: New opportunities. Scientometrics, 30(2-3): 455-460.

Garfield, Eugen; Pudovkin, A. I.; Istomin, V.S (2003a). Mapping the Output of Topical Searches in the Web of Knowledge and Case of Watson-Crick. Information Technology and Libraries, 22(4): 183- 187.

Garfield, Eugene, A.I. Pudovkin, and V.S. Istomin (2003b). Why Do We Need Algorithmic Historiography? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(5): 400- 412.

Hamidi, Ali; Asnafi, Amir Reza; Osareh, Farideh (2008). Analytical Survey and Mapping Structure of Scientific Production in the field of Bibliometric, Scientometric, Infometric and Webometric in the Web of Science during 1990-2005. Library and Information Science Quarterly, 42 (2): 161-182. (in persian)

Kim, Heejung; Lee, Jae Yun. (2008). Exploring the emerging intellectual structure of archival studies .using text mining: 2001-2004. Journal of Information Science, 34(3): 356-369.

Leydesdorff, Loet (2010) .Eugene Garfield and Algorithmic Historiography: Co- Words, Co- Authors, and Journal Names. Retrieved 23 December 2012 from:  http://www.leydesdorff.net/garfield_historiography/garfield_historiography.pdf

Lucio-arias, Diana; Leydesdorff, Loet (2007). Knowledge Emergence in Scientific Communication: From "Fullerenes" to "Nanotubes". Retrieved 15 April 2011 from:http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0911/0911.2729.pdf

Pashotanizadeh, Mitra; Osareh, Farideh (2008). Citation Analysis and Mapping Historical Structure of Scientific Output in the field of Agriculture in the ISC during 2000-2008. Iformation Science and Technology, 25(1): 23-52. (in persian)

Osareh, Farideh and Keshvari, Maryam (2010). Visualizing the Structure of Scientific Output of Iranian Scholars in Science Citation Index (SCI) during 2000-2006. Springer-Verlag, 200-210. (in persian)

Osareh, Farideh; McCain, Katherine W (2008). The structure of Iranian chemistry research, 1990-2006: An author cocitation analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology 59(13): 2146-2155.

Rabbani, Rasoul; Kajbaf, Mohammad Bagher. Social Psychology (Point of Views & Theories). Isfahan: Isfahan University, 2007. (in persian)