بررسی رابطه‏ی هوش سازمانی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه‏های دانشگاه‏های دولتی شهر کرمان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

3 دانشیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه‏ی هوش سازمانی کتابخانه‏های دانشگاه­های دولتی شهر کرمان، با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کتابخانه‏ها است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی، و ابزار جمع‏آوری داده‏ها دو پرسشنامه‏ی استاندارد هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه‏ی محقق‏ساخته‏ی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه‏‏ها بود. جامعه‏ی آماری شامل 65 نفر کتابداران کتابخانه‏های دانشگاه‏های دولتی شهر کرمان در سال 90 بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS15، در سطح آمار استنباطی (آزمون‏  همبستگی Pearson) صورت گرفت.
یافته‏ها: نتایج پژوهش نشان داد بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات در کتابخانه‏های دانشگاه‏های دولتی در سطح  (P<0/05) رابطه‏ی مثبت و معناداری وجود ندارد. ولی، بین مؤلفه‏های تمایل به تغییر و اتحاد و توافق با فناوری اطلاعات در سطح (P<0/05) رابطه‏ی مثبت و معناداری وجود دارد.
 نتیجه‏گیری: داشتن میزان تمایل به تغییر و اتحاد و توافق بالای کتابداران باعث افزایش میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه‏‏ها توسط کتابداران شده است، و یکی از اجزای اصلی استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‏ها محسوب می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationship between Organizational Intelligence and usage rate of Information and Communication Technology in public Universities Librarians in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mozdeh salajeghe 1
  • Gelareh khademikia 2
  • Farzaneh zolala 3
1 Assistant Professor, Library Science, Bahonar University, Kerman
2 MLIS Student, Medical Library and Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences,
3 PhD, Epidemiology, Kerman University of Medical Sciences
چکیده [English]

Objective: The research purpose is to investigate the relationship between Organizational Intelligence and usage rate of Information and Communication Technology in public universities librarians in Kerman.
Methodology: In this study, data was collected by standardized questionnaire of Albrecht Organizational Intelligence and researcher-developed questionnaire usage rate of Information and Communication Technology. Statistical community included 65 librarians of academic libraries in Kerman in 1391. Data was analyzed by SPSS15 and level of Pearson correlation.
Findings: Results show no significant relationship between Organizational Intelligence and Information Technology in level (P<0/05). But results show there is a significant relationship between components of inclination for change and union and compatibility with Information Technology in level (P<0/05).
Conclusion: To have the desirable level of inclination for change and union and compatibility between librarians is one of the basic components of Information Technology in libraries. It means that, high level of its two components leads to more usage of Information Technology in libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universities
  • Libraries
  • organizational intelligence
  • information and communication technology
Albrecht  K. (2003). The power of minds at work: Organizational intelligence in  Action. AMACOM/American Management Association.             

Albrecht  K. (2009). Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking Outside the Silos. Available at: http://www.KarlAlbrecht.c.

Azma  F.; Mostafapour  M.; Rezaie  H. (2012). The application of information Technology and its relationship with organizational intelligence. Procedia technology, 1, 94-97, Available online at: www.sciencedirect.com. [InPersian]

 Hariri  N.; Zarrinabadi  Z. (2011). Homographic analysis of virtual intelligence in librarians of public universities in Isfahan. Journal of library and information, 1(2), 29-44.

Jaafari  P.; Faghihi  A. (2009). Rate of organizational intelligence components in organization of investigation and educational curriculum. Journal of knowledge and investigation in science of training, 23, 45-66. [InPersian]

Jamshidi ghohfarokhi  F. (2012). Survey of usage rate information technologies in Shahrekord public libraries. Journal of library. [InPersian]

Khodadadi  M.; Kashef  M.; Salehzade  K.; Shirmohammadzade  M.; Khoshnevis  F. (2010). Relationship between organizational intelligence with benefits of bodied training offices management in Azarbayejan Sharghi. Journal of sporting management, 1, 155-168. [InPersian]  

Lefter  V.; Prejmerean  M.; Vasilach  S. (2008). The Dimensions of Organizational  Intelligence in Romanian Companies? A Human Capital Perspective. Theoretical an Applied Economics     .

Matsuda  T. (1992). Organizational intelligence: it’s significance as a process and as a product.  proceedings of the international conference on Economics/ Management and information technology. Tokyo, Japan. Retrieved 2008 From http://www.Indianjournals.com-

Siadat  A.; Kazemi I.; Mokhtari M. (2010). Comparative survey of between organizational intelligence and team leadership between facuity of Isfahan public universities. Insight of government management, 1, 87-99. [InPersian]

Simic  I. (2005). Organizational learning as a component of Organizational Intelligence, Information and Marketing aspect of the Economically Development of te Balkan. The Balkan countries Journal, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria.

Sohrabi H. (2011). Survey of relationship between organizational intelligence and quality of services in Allameh Tabatabaie university. MA Thesis, Library and Information Science, Allameh Tabatabaie, Tehran.[InPersian]

Zangiabadi A.; Hosseni R. (2009). Spatial analysis of communication and information technology in universe nations. Geography and environmental surveys, 63-82. [InPersian]