امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران: مطالعه موردی دیدگاه مدیران حوزه کشاورزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف: امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران بر اساس دیدگاه و نظرات مدیران حوزه کشاورزی که به شناسایی اهداف، وظایف، ساختار، نظارت، امکانات و خدمات، مکان، نقش نیروی انسانی (کتابدار و متخصص موضوعی) و بخش­های مختلفی که برای ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی در ایران لازم است پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. و ابزار آن پرسشنامه است. روایی ابزار به کمک نظر متخصصان با استفاده از آلفای کورنباخ انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش 75 نفر بوده که شامل رؤسای مراکز تحقیقات کشاورزی و رؤسای دانشکده­های کشاورزی است. در این مطالعه نمونه‌گیری صورت نگرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم­افزار  spss16و به صورت تحلیل - توصیفی صورت گرفت.
یافته‌ها:از بین گویه­های اهداف، گویه ارائه خدمات اطلاع‌رسانی سریع و به هنگام دانشجویان، اساتید، محققان و متخصصان رشته‌های مختلف علوم کشاورزی، از طریق ارتباط با بانک­های اطلاعاتی کشاورزی و علوم وابسته کشور 6/98 درصد، و گویه ترویج و ارتقای سطح سواد و آگاهی کشاورزان 8/58 درصد، از بین گویه­های وظایف، گویه گردآوری حفاظت ساماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب در زمینه علوم کشاورزی و وابسته تولید شده در ایران 7/95 درصد، و گویه برگزاری گردهمایی‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی در زمینه کشاورزی و علوم وابسته 2/47 درصد، از لحاظ ساختار گویه سازمان مستقل دولتی با                 5/48 درصد، و گویه سازمان خصوصی با 6/38 درصد، از لحاظ تحت نظارت بودن گویه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 9/42 درصد و گویه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 6/35 درصد فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که برای ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی در ایران عوامل مختلفی از جمله اهداف، وظایف، امکانات، خدمات، نیروی انسانی و فضا از جمله مؤلفه‌هایی است که در ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران باید در نظر گرفنه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of establishment of agricultural national library of Iran

نویسندگان [English]

  • samaneh Nazarnokandeh 1
  • Mohsen Hajizeinolabedini 2
  • sudabeh Shapoori 3
1 MLIS. student of Islamic Azad university Tonekabon branch
2 Faculty of Agricultural Extention, Education and Research Organization
3 Faculty of Azad university Tonekabon branch
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify feasibility invention of agricultural national library (ANL) in Republic of Islamic of Iran; a case study of manager opinions in agriculture field. 
  Methodology: The research method used was a descriptive and a questionnaire was used to gather data. The statistical population of this study included 75 persons that 41 persons of them were manager directors of agricultural faculties in governmental universities and 34 persons of them were manager directors of agricultural research centers related to agricultural education and research organization. Data was gathered through a questionnaire and its validity was confirmed by a panel of experts in the field of information and agricultural extension and education. Instrument reliability was estimated by calculating Cronbach alpha coefficient.
Findings: The finding of this study showed that quick and update information services to students, faculty members, researchers and agricultural specialists through relation with agricultural information databases and other dependent sciences as one of the goals of ANL 98/6%  and Agricultural extension and increasing of farmers awareness and literacy level have got 58/8% and Gathering, protecting, organizing and information dissemination related to written and unwritten works about agricultural sciences other sciences as a part of library duties,  , have got  95/7% and performance meeting , scientific and special seminars on agriculture and related sciences have got 47/2% As view point of  structure style , independent governmental organization have got 48/5% and As view point a private organization have got38/6% . As view point of organization dependent to MSRT have got 42/9% and MCIG have got35/6%.
Conclusions: Results showed that for establishment the National Agricultural Library in Iran must be considered number of factors, including objectives, functions, facilities, services, manpower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran agricultural national library
  • agricultural national library
  • Iran agriculture
  • National library
  • Feasibility Study
Carey, l. et .al. (2007). Agricultural National library. Translated by Ali RadMehr & Kazem Hafezian Razavi. Tehran: Agricultural Extension, Education and Research Organization.[in persian]
Ebrami, H. (2007). Introduction to librarianship and information science. Foreword by Rahmatollah Fattahi. Tehran: ketabdar publisher.[in persian]
Fusonie, A.; moran,l . (1979). international  agricultural librarianship:continuit change. proceedings of an international symposium held at national agricultural  library, (4), 1977.128pp. Retrieved   march 01, 2011, from:http://ISI web of  knowlege.com
Fusonie,a.e. (1988).the history of the national agricultural library.agricultural H istory,( 62), 189-207. Retrieved march 01,2011, from:http://ISI web of  knowlege.com
Gilvary, A. (2010). Iran of agricultural national library (proposal). Agricultural Extension, Education and Research Organization, Agricultural scientific Information & Documentation Center.[in persian]
Jain, s.p. (2008). Digital library for Indian farmers (DLIF) using open souece software : a strategic planning. In Javad Bashiri( translator). Agricultural Information Science(collected Articles). (pp:222-239). Tehran:  Agricultural Extension, Education and Research Organization.
 Jain,s.p.; goria,s. (.2006).indian national digital library for agriculture(INDLA):a proposal international conference for sharing  of e-resources. AFITA 2006:the fifth auditorium, Indian institute of science campus, Bangalore, India, 9-11 november,pp: 103-110 . 
lassany, M. E. (2011)  information centers of the national agricultural library,u.s.Department of   agriculture. journal of agricultural & food information, (3), 47-57. Retrieved February 23,2011 from:http://ISI web of  knowlege.com
ling Yu,sh.;  shuchun, p. (2003). Development and use of digital information resources in the Chinese      national agricultural library. Quarterly bulletin of IAALD ,(48), 195-198. Retrieved February 23,2011,from:http://ISI web of knowlege.com
list of national and state libraries. Retrieved  02 ,2011, from  http:// en.wikipedia.org
Mokotjo, W; kalusopa,t.(2010). evaluation of the agricultural information service(AIS)in Lesotho .international journal of information management, 350-356
Samie, M.(2002). Feasibility study establishment digital library in national library of the Islamic Republic of Iran. Master s thesis,  library and information science, Islamic Azad University, tehran[in persian]
Sreenivasulu, v.; Nandwana, H.B.(2008). Networking of agricultural information systems and services India. In fardin koulaian(translator). Agricultural Information science(collected Articles). (pp: 219-203). Tehran:  Agricultural Extension, Education and Research Organization.
Young,  P. R.(2004). national digital library for agriculture. Quarterly bulletin of IAALD, (49), 114-120.  Retrived February 23,2011, from:http://ISIweb of knowledge.com
Yong, p. R.(2002). your national agricultural library : water colors!web sites!wow! agricultural research, 50, issu.9. Retrieved march 01,2011,from http://proquest.umi.com