مقایسه بهکارگیری شیوه‌ی آمیخته بازاریابی 4P در کتابخانههای عمومی نهادی و مشارکتی استان قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد کتابخانه‌های عمومی نهادی و مشارکتی استان قم از نظر به‌کارگیری شیوه‌ی آمیخته بازاریابی p4 است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی به روش « پیمایشی» است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمونT) استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش کتابخانه‌های عمومی استان قم مشتمل بر 55 کتابخانه هستند، که از این تعداد 22 کتابخانه به صورت نهادی اداره می شوند و 33 کتابخانه به صورت مشارکتی با نهاد کتابخانه‌های عمومی همکاری می‌کنند. گردآوری اطلاعات از طریق سیاهه وارسی و مراجعه حضوری صورت گرفته است که سیاهه وارسی 4 کتابخانه عودت نشده است، و جامعه مورد بررسی به 21 کتابخانه نهادی و 30 کتابخانه مشارکتی تقلیل یافت. برای سنجش روایی سیاهه وارسی از نظر خواهی اساتید و مدیران کتابخانه‌ها استفاده شده است، و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی 90/0 برخوردار است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که محصول، بها، مکان و فعالیت‌های تشویقی و ترغیبی کتابخانه‌های نهادی به ترتیب با میانگین‌های (82/0)، (72/0)، (2/1)، (07/1)نسبت به محصول، بها، مکان و فعالیت‌های تشویقی و ترغیبی کتابخانه‌های مشارکتی به ترتیب با میانگین‌های (50/0)، (46/0)، (77/0)، (74/0) وضعیت بهتری دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین میانگین سه عنصر محصول، بها و مکان در کتابخانه‌های نهادی و مشارکتی تفاوت معنادار وجود دارد. اما، بین میانگین فعالیت‌های تشویقی و ترغیبی این دو کتابخانه تفاوت معناداری وجود ندارد. هم‌چنین بین میزان به‌کارگیری شیوه‌ی آمیخته بازاریابی 4 پی در کتابخانه‌های عمومی نهادی و مشارکتی تفاوت معناداری وجود دارد، و وضعیت کتابخانه‌های نهادی از نظر میزان به‌کارگیری شیوه‌ی آمیخته بازاریابی چهار پی با میانگین (90/53) مطلوب تر از کتابخانه‌های مشارکتی (67/35) است.
اصالت/ارزش:نتایج این پژوهش می ‌تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که زمینه ساز برنامه ریزی‌های آینده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Qom’s Participative libraries and public Libraries affiliated to Foundation of Public libraries concerning the Application Level 4p Marketing Mix Style

نویسندگان [English]

  • Shokouh Tafreshi 1
  • Marzyyeh Sedigh 2
1 Assistant Professor of LIS Department of Islamic Azad University
2 MLIS Student
چکیده [English]

Objective: The Present Study has been Performed with the Purpose of Comparative Study Qom’s Participative libraries and Libraries related to Foundation of Public libraries Concerning the Application Level 4p Marketing Mix Style.
Methodology    :The methodology of this study is "Survey" descriptive and inferential statistics (T test) has been used for description and analysis data. the Population of the study were included 55 public libraries of qom province, among wich 22 libraries are run as an foundational and 33 libraries to work participative with public libraries foundation .Information has been collected through the check list and visiting, check lists returned by four libraries and Population under study were reduced to 21participative library and 30 foundational libraries .To evaluate the validity of the check list has been utilized by teachers feedback and libraries administrators.Cronbachs alpha has been used to measure reliability that check list had acceptable reliability(0.90).
Findings: Results of the study indicated that the product,price, place and promotion of foundational libraries respectively with averages (0.82), (0.72), (1.2), (1.07) than the product,price, place and promotion of participative libraries with averages (0.50), (0.46), (0.77), (0.74) are better.
Conclusion: Hypothesis test results indicated that significant different exists betweenaveragesof the three elements product, price and place offoundational and participative libraries but, there is not significant differentbetween averagespromotion. Furthermore, significant different exists between application level 4p marketing mix style in participative and foundational libraries and foundational libraries status concerning the application level 4p marketing mix style with average(53.90) desirable than participative libraries(35.67). The results of this study can provide information that might underlie future planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Mix Marketing
  • public libraries
  • libraries related to Foundation of Public libraries
  • Participative libraries
  • Qom
Adeyoyin, s. o. (2005). strategic planning for marketing library services. library Management, 26 (8/9).
Alizadeh, H. (2006). Investigation Application principles of marketing library’s products and services. Librarianship and Information, 9(4) [in Persian].
Basirian, R.(2008). Feasibility study of implementation marketing principles in central and Academic libraries Tehran Universities From the perspective of library’s directories.MLIS Thesis, library and information sience, Tehran University , Tehran [in Persian].
Basirian, R.(2009). Marketing in libraries and information centers. Tehran: chapar [in Persian].
Doherty, N. F. ; Saker, j. & Smite , i. g. (1995). Marketing development in the public library sector : an empirical analysis. Journal of Information Science, 21 (6) , 449-458.
Farhadbigi, H. (2008). Marketing models. Aftab. Retrieval 25 Day 1389. fram http: //www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/marketing/c2c1229498861_marketing_p1php [in Persian].
Ghorbannejad yamaligh, H.(2010). Investigation Librarian’s anddirectors’ point of view geilan public libraries In relation to used marketing mix To promote more benefit clients of library Services. .MLIS Thesis, library and information sience, Alzahra university,  Tehran. [in Persian].
Gohari, H.; rahmati tash, M.; tajdaran, M. (2009). Investigation of Application Level of Marketingprinciplesin Tehran public Libraries. Information Research and public Libraries, 15(4), 125-146 [in Persian].
Hariri,N.(1998).Marketing and Public Relations in libraries. Library payam,9(2). [in Persian].
Kaane, S. (2006). Marketing reference and information services in libraries: astaff
competencies frame work 72nd IFLA General conference and council 20-24 August 2006, seoul, korea retrieved novem 25 , 2010, from http: //www. emeraldinsight. com.
Kavulya ,J. M (2004). Markeying of library services: acase study of selected university libraries in kenya. library management, 25 (3).
Kim, H.; Park, Y. (2006). Marketing Analysis of Reference and information services in korean libraries 72 nd IFLA general conference and council , 20-24 August, seoul, korea, Retrieved ganury1 , 2011, from http: //www. emeraldinsight. com.
Kunneke ,K. J. (2004). the parading matic shilf of service organization: a proposed marketing model for suth African university libraries. MAL ,42 (4), 1089
Nasiri, S.(2009). the feasibility study of information marketing programs in National Library and proposing a model. .MLIS Thesis, library and information sience,Azad University North Tehran Branch. Tehran.
Norozi, Y. (2007). Marketing information services in Information centers, Etela shenasi, 4(3 & 4) [in Persian].
Roosta, A.;  Davar, D.; Ebrahimi, A.H.(2004). Marketing Management. Tehran: samt [in Persian]..
Shapoori, S. (2008). Marketing in Libraries. Librarianship and Information, 11(1), 157-184 [in Persian]..
Shontz,M. l. ,parker,J. C. ,& parker,r. (2004). what do librarians think about marketing ?a survey of public librarian' attitudes toward the marketing of library services. the library quarterly,74 (1).
Spalding, H. H,Wang, J. (2006). The challenges and opportunities of marketing Academic ibraries in the usa library management vol. 27, No. 6/7: 494. 504. retrieved October 24 ,2010, from
Tovot, c.(1997). The importance of being visible-marketing. Library service in a changing society. Retrieved Februa 28,2010, from http: //www. mb. sik. Si/ tovoto 3.htm