تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس طی سال‌های 2000 تا 2009

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی استنادی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آو‏ساینس در طی سال‏های 2000 تا 2009 و ترسیم ساختار علمی آن با استفاده از نرم‏افزار هیست‏سایت می‎باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی است که با استفاده از روش علم‌سنجی انجام می‌شود. داده‎های مورد نیاز از طریق پایگاه وب‏آوساینس به دست آمده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد دانشگاه آزاد اسلامی در مجموع 6425 مدرک در پایگاه وب‏آوساینس در طول سال‏های 2000 تا 2009 به ثبت رسانده است. نرخ رشد به دست آمده برای تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 88/49 می‎باشد. 61 کشور با این دانشگاه در نوشتن مدارک همکاری داشته‏اند. این مدارک با همکاری 10130 نویسنده به ثبت رسیده و در مجموع 106518 منبع مورد استناد آنها قرار گرفته است. از دیگر نتایج پژوهش 5 خوشه شکل گرفته در نقشه تاریخ‎نگاشتی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص استناد داخلی (تی‎ال‎سی‎اس) و 4 خوشه تشکیل شده بر پایه شاخص استناد جهانی (تی‎جی‎سی‎اس) می‎باشد.
نتیجه‌گیری: روند رشد تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال‎های مورد بررسی سیر صعودی داشته است و این دانشگاه توانسته است آثار مفید و تأثیرگذاری را در حوزه موضوعی شیمی منتشر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis & historiography map of scientific production by Islamic Azad University in Web of Science from 2000 to 2009

نویسندگان [English]

  • maryam shojaei 1
  • abdolrasool jowkar 2
1 Master of LIS of Islamic Azad University -Kazerun Branch
2 Faculty member of Shiraz University
چکیده [English]

Objective: The aim of the present research is a citation analysis of scientific productions published by Islamic Azad University in Web of Science from 2000 to 2009 and drawing historiography map of the institute for scientific production through the HistCite.
Methodology: This study is descriptive and scientometric method is applied to analyze the data. The Web of Science database was used for data collection.
Findings: The findings of research are indicative of 6425 registered documents in Web of Science during the studied years. The growth rate for scientific production of Islamic Azad University has been %49.88.One    Sixty-
countries have cooperated with Islamic Azad University in writing the above numbered documents. These documents are recorded with the cooperation of 10130 authors; and 106518 sources have been cited. In historiography map of Islamic Azad University, 4 clusters have been formed based on Internal Citation Index (TLCS) and 5 other clusters based on Global Citation Index (TGCS).
Conclusion: The results indicate that growth trend in scientific production of Islamic Azad University has had an upward movement within the 10 year period; chemistry has been the most influential one  among the disciplines in the institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • historiography map
  • Islamic Azad University
  • Web of Science
Abbasi, F.; Biglu, MH. (2011). Study of Scientific Productions of Iranian Medical Science Universities in Web of Science during 1999-2008. Journal of Information Processing and Management, 26 (2), 355-371. [In Persian].
Abuei Ardakani, M.; Abedi Jafari, H.; Aqhazadeh, F. (2010). Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map of Urban Management Science. Journal of Information Processing and Management, 25 (3), 347-371. [In Persian].
Alijani, R.; Karami, N. (2007). A Review of 20 Years of Scientific Production of Iran in the ISI Database (1987-2006). Information Seeking and Information Science Monthly, 1 (5), 40-44. [In Persian].
Danesh, F.; Soeily, F.; Mesrinejad, F. (2009). Tracing the Scholar Map of Medical Sciences Researcher with Histcite Software: Case Studies in Isfahan University of Medical Science. Library and Information, 3 (24), 59-80. [In Persian].
Davarpanah, MR. (2007). Scientific Communication: Information Needs and Information seeking Behavior. Tehran, Dabizesh; Chapar. [In Persian].
Ebrahimi, S. (2007). Study the presence of Academic and Research Institutions of Iran in international researches (ISI Web of Science) on the Basis of Scientometrics Qualitative & Quantitative Indicators 1997-2006. M. A. Thesis, Library and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz. [In Persian].
Ebrahimi, S.; Hayati, Z. (2009). The Quantity and Quality of Knowledge Produced in Iranian Universities. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 4 (3), 105-126. [In Persian].
Fattahi, R.; Danesh, F.; Soheili, F. (2011). Scholarly Production by Researchers at Ferdowsi University of Mashhad (FUM) in Web of Science: An Analysis of the Global Status. Library and Information Research Journal, 1 (1), 175-196. [In Persian].
Garfield, E. (2003). Using Histcite to Map the Output of Small World, Watson-Crick 1953, Cell Death and Differentiation, p. Nicotera, and Gene flow. Presented at MRC Toxicology Unit Seminar University of Leicester, u. k.
Garfield, E.; Pudovkin, A.I.; Istomin, V.S. (2002). Algorithmic Citation-Linked    Historiography-Mapping the Literature of Science. Presented at the ASIS&T 2002   Information, Connections and Community. 65th Annual Meeting of ASIST, Philadelphia.
Hamidi, A.; Asnafi, AR.; Osareh, F. (2008). Analytical Survey and Mapping Structure ofScientific Publications in the Bibliometrics, Scientometrics, Informetrics and Webometrics Fields in Web of Science Database during 1990-2005. Library and Information Science, 11 (2), 161-182.  [In Persian].
Hassanzadeh, H.; Gorji, A.; Shokranehnanehkaran, F.; Valinejadi, A. (2009). Science Products of Iran University of Medical Sciences' Authors with Co-Authorship Networks in Web of Science (WOS) Database, up to 2007. Journal of Health Administration, 11(34), 59-66. [In Persian].
Jasbi, A. (2011). Doctor's Jasbi Message to Mark the Start of the New Academic year 90-91.  Available: http://iau.ac.ir. [22 Nov. 2011]. [In Persian].
Jowkar, A.; Ebrahimi, S. (2008). The Rate of Nationalities Trends in Citing Iranian Scientific Productions.  Library and Information Science, 10 (4), 213-236. [In Persian].
Mansouri, A.; Osareh, F. (2010). Leading Scientific Countries of the Islamic World in the Web of Science Database, National Studies on Librarianship and Information Organization, 21 (1), 147-169. [In Persian].
Noroozi chakoli, A.; Hassanzadeh, M.; Nourmohammadi, HA; Etemadifard, A. (2009). Scientific Products of Iran in ISI during the 15 Years between 1993 -2007. National Studies on Librarianship and Information Organization, 20 (1), 175-200. [In Persian].
Nouri, R.; Norouzi, A.; Mirzaee, A. (2008). Science Production of IUMS Researchers as Appeared in the Web of Science 1976 to 2006. Health Information Management, 3 (2), 73-85. [In Persian].
Osareh, F. (2005). Scientometrics: Dimensions, Methods and Applications. In: Hajizeinolabedini M. Proceedings of Iran Library and Information Science Association, 2000-2003. Tehran: National Library and Archives of IR of Iran. [In Persian].
Osareh, F.; McCain, KW. (2008). the structure of Iranian Chemistry research, 1990-2006: An author cocitation analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (13): 2146- 2155.
Osareh, F.; Qane, M.; Rahmani Sefidoyeh, M. (2010). Scientific Outputs of Faculty Members of Shiraz University from 2000 to 2007. National Studies on Librarianship and Information Organization, 21 (3), 104-127. [In Persian].
Osareh, F.; Norouzi Chakoli, AR.; Keshvari, M. (2010). Co-authorship of Iranian researchers in Science, Social Science, Art and Humanities Citation Indexes in the Web of Science Between 2000 and 2006. Journal of Information Processing and Management, 25 (4), 573-95. [In Persian].
Osareh, F.; Wilson, S. (2005). Iranian publications: Collaboration and development from1985-1999. National Studies on Librarianship and Information Organization, 16 (2), 131-144. [In Persian].
Pashootanizadeh, M.; Osareh, F. (2009). Citation Analysis and Histographic Outline of Scientific Output in Agriculture Using Science Citation Index (2000-2008). Journal of Information Processing and Management, 25 (1), 23-52. [In Persian].
Sevukan, R; Nagarajan, M; Sharma, J. (2007). Research Output of faculties of Plant Sciences in Central University of India: A Bibliometric Study. Annals of Library and Information Studies, 54: 129-139.
Shahbodaghi, A.; Shekofteh, M. (2009). Comprehensive Study of Published Articles by Members of SBMU and Their Citation Status as Reported by the Institute for Scientific Information (ISI) from 1998-2007. Journal of Research in Medical Science, 33 (2), 81-87. [In Persian].
Sharifi, V. (2003). Citation Analysis. Advances in cognitive Science, 5 (3), 96-98. [In Persian].
Soheili, F. (2012). Mapping the Structure of Scientific Publication of Tehran Medical University in Web of Science Database. Health Information Management, 8 (6), 861-871.
Soheili F.; Osareh F. (2009). A study on Scientific Production of Academic Staff at the Razi University presented in SCI during 1992-2008: A Case Study. Library and Information Science Study, 1-16 (4), 81-110.[In Persian].
Velloso, A.; Lannes, D.; DeMeise, l. (2004). Concentration of Science in Brazilian Governmental Universities. Scientometrics, 2, 207-220.