بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در به کارگیری کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: هدف از مطالعه­ی حاضر تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص به‌کارگیری منابع و پایگاه­های اطلاعاتی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران می­باشد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است که در سال 1389 انجام شده است. جامعه­ی پژوهش شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی ایران (700 نفر) بوده، و حجم نمونه به روش تصادفی ساده، با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­ی محقق ساخته­ای بود که دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در به کارگیری منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران را مورد بررسی قرار داد. در نهایت داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از نرم افزار SPSS 17  مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج به دست آمده در مورد دانش اعضای هیأت علمی در استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران 42.8% درصد بود. نگرش اعضای هیأت علمی در استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در ارتقای فعالیت­های دانشگاهی مثبت ارزیابی شد. عملکرد اعضای هیأت علمی در استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در بعد هدف و انگیزه، انتشار مقالات علمی و در بعد میزان استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی، استفاده از پایگاه Science Direct بیش از سایر پایگاه­ها بود.
نتیجه­گیری: با توجه به نگرش مثبت نتایج اعضای هیأت علمی نسبت به استفاده از منابع کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران پیش‌نهاد می‌شود تدابیری برای ارتقای دانش و عملکرد کاربران در استفاده بهینه از منابع و رهایی از موانع موجود لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Faculty Members of Iran University of Medical Sciences to use Iranian National Digital library of Medicine by

نویسندگان [English]

  • Salime Goharinezhad 1
  • Behnamaldin Jameie 2
  • Zahra Faraji 3
1 Ph.D. candidate health care management, Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS) Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Medical basic sciences, Faculty of allied Medicine and anatomy department , Iran University of Medical Sciences
3 Central library and Documents Centre, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the rate of knowledge, attitude and practice of faculty members in the use of digital resources and databases of the National Library of Medicine Iranian intelligence.
Methodology: A descriptive study in a periodical time was conducted in 2011. The study population included all the faculty members of Iran University of Medical Sciences (n = 700) and a sample of 152 randomly selected using Morgan Table. Data gathering tool was a questionnaire. Data were analyzed using SPSS17 software.
Findings: The results showed faculty members used resources 42.8% percent of Iran's National Digital Library of Medicine. Faculty members 'attitudes in the use of digital library resources in enhancing national university was positive. National Digital Library of Medicine faculty members in the use of resources in the cases of target, motivation, and academic publications, the use of Database and Science Direct database were more than others.
 Conclusion: Considering the positive attitude of faculty members toward the use of digital library resources of the National Iranian, it is suggested the knowledge and optimum use of resources to be improved in terms of getting rid of the existence barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Attitude
  • Practice
  • Faculty Members
  • The National Digital Library of Iran
Atilgan D, Bayram, Ö. (2006). An evaluation of faculty use of the digital library at Ankara University, turkey. Journal Academic Library, 32 (1), 86-93
Bhatti R. (2010). Internet Use among Faculty Members in the hanging Higher Education Environment at the Islamia University of Bahawalpur, Pakistan. Library Philosophy and practice ,6(3), 383Sinha, M. K.(2008(. Information Communication Technology (ICT) and Internet. Awareness amongst the participants of workshop on Research Methodologies in Basic Sciences .Kelpro Bulletin, 12(2), 30- 48
CemalAtakan, D.A.; ÖzlemBayram, S.A. (2008) .An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University Digital Library. Electronic Library, 26 (2), 249 –259
Ghasemi, M. (2004). Information seekingbehavior ofMasjedsoleiman’s doctors. Faslname ketab,54, 11-22 [In Persian]
Gralla, P. (1996). How the Internet Works. California: Ziff- Davis., 139-142.
IraqiF., Beghdili Z.; Safarali Najjar B. (2012). Evaluation of theNationalDigitalLibraryofMedicine byfacultymembers of Ahvaz University. JundishapurJournalof Medicine, 11(5), 540-528 [In Persian]
Kannappanavar, B. U. & Rajanikanta, S. T. (2008). Effectiveuse of e-learning materials in Medical CollegeLibraries in Karnataka. Journal of Information Management, 45(4), 437-54
NadiRavandi, S.(2009). Astudy ofmetadata elementsused indigitallibraries in Iranincomparison withthe Dublin Coremetadata elements. MS Thesis. ManagementandMedical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran. [In Persian]
Sakshi, NeerajUppal and Joginder S. (2011). Awareness and use of national knowledge resource consortium of NISCAIR: a case study, International journal of Digital Library Services (IJODLS), 1(2), 106-112
Salmani Nodoushan I. (2008). Assessment offactors affecting theutilityanduse ofonline databasesbyfaculty, Tabriz Universityof Medical Sciences. MS Thesis, Library and information science, School ofAllied Health. [In Persian]