بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور از قابلیت‌های وب ۲ در محیط کار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، مسئول آموزش و پژوهش اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان

2 دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی از قابلیت‌های وب ۲ در محیط کار انجام شده است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، از نوع پیمایشی – توصیفی  و جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی(32 استان) است. طبق گزارش آماری واحد منابع انسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تعداد کتابداران تا پایان سال 1390 (4921 نفر ) می باشند. که از بین آنان 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقق ساخته استفاده­ای که بر اساس مرور متون و منابع مرتبط و مشاهده­های پژوهشگران از ابزارهای وب ۲، طراحی و استفاده شده است. برای پاسخگویی به سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش از روش­های آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و آزمون‌های استنباطی( آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون تعقیبی دانکن) استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج نشان می­دهد که میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی با امکانات و قابلیت­های وب۲ در حد کم (44 درصد)، و به همان نسبت میزان استفاده کتابداران از امکانات و قابلیت­های وب۲ جهت خدمت­رسانی به مراجعین در حد کم (48 درصد) است. بیشترین توانایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی در استفاده از پست الکترونیکی و وبلاگ بوده و کمترین توانایی نیز در زمینه استفاده از فلیکر و ویکی است.
نتیجه‌گیری: میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی از وب 2 در محیط کار در سطح پایینی است. برگزاری دوره‌های بازآموزی و حین خدمت با موضوع وب، ترغیب کتابداران نسبت به شناخت وب و بکارگیری آن در خدمات کتابخانه‌ای، از مواردی است که لازم است به آنها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the rate of familiarities and usage of Iranian public librarians of Web 2.0 in their workplaces

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Latifi 1
  • hasan siamian 2
  • fatemeh zandian 3
1 Master of LIS, Head of Education Department of Public Library Department of Hormozgan Province
2 Assistant Professor of Medical University of Mazanderan Province
3 Assistant professor of Tarbiat Modares University,
چکیده [English]

Objective: Due to the different functionalities of web 2.0 in the information age, offering integrated services and offering library and information services for meeting society information needs, necessitates knowledge and use of practical facilities of web 2.0. This study aimed to assess understanding and using Web 2.0 functionality of Iranian public librarians in the workplace.
Methodology: This is a survey-descriptive study; Population includes public librarians (32 provinces of Iran. According to a report by the Department of Human Resources of Iran Public Libraries Foundation, the numbers of librarians in public libraries by the end of 2011 were (4921). 357 librarians were selected by cluster sampling method. For data collection in this study, the researcher made questionnaire was used based on a review of the related literature and other researchers’ Web 2.0 tools. For answering the research questions and hypotheses of descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential tests (one-group t test, ANOVA and Duncan's post hoc test) was used.
Findings: The results showed that Iranian public librarians Understanding and using Web 2.0 functionality was at low (44 percent) and as well as the use of library facilities and functionalities of Web 2.0 for    getting service to library users were at low (48 percent). The most capabilities of Iranian public libraries were in using E-mail and blog and the least capabilities were in using of flicker and Wiki.
Conclusion: The rate of use of Web 2.0  of public librarians in the work was low. Retraining courses, in-service training while serving with the web, encouraging librarians to understand the web and its application in library services are required to be studied. This study can be considered as a new research aspect, specifically has considered Understanding and using Web 2.0 functionality of Iranian public librarians  in the workplace.The results of the survey can help managers and librarians for efficient use of these facilities in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Internet
  • Web 2.0
  • public libraries
  • Librarians
Anderson p.(2007). All that glisters is not gold- web 2.0 and the librarian. Journal of librarianship and information science, 39(4), 195-8.
Alipour O(2012). levels of use and knowledge of the librarians involving in public libraries as well as Hamadan academic libraries about web 2 possibilities. Atf Magazine. [in Persian] http://www2.atfmag.info/1391/07/16.
Burhanna,Kenneth J.; Jamie Seeholzer and Joseph Salem Jr. (2009). No Natives Here: A Focus Group Study of Student Perceptions of Web 2.0 and the Academic Library. The Journal of Academic Librarianship, 35(6),   523–532.
Chua, A. Y., & Goh, D. H. (2010). A study of Web 2.0 applications in library websites. Library & Information Science Research, 32(3), 203-211.
Gardois, P., et al. (2012). Implementation of Web 2.0 services in academic, medical   and research  libraries: a scoping review. Health Info Libr J,  29(2), 90-109.
Isfandyari Moghaddam Alireza,Hoseini Shoar Mansooreh.(2011). Familiarity and Use 0f Web 2.0 Tools among Librarians Working at Hamedan Academic Libraries. Library and Information Science.14(1 (53), 155-181. [in Persian]
Jamali Mahmuei,  H. R. (2005).Web. In Encyclopedia of Library and Information Sciences.  2, 1861-1862. [in Persian]
Linh, N. C. (2008). A survey of the application of Web 2.0 in Australasian university libraries. Library Hi Tech, 26(4), 630-653.
Kim, Y. M., & Abbas, J. (2010). Adoption of Library 2.0 functionalities by academic libraries and users: a knowledge management perspective. The Journal of Academic Librarianship, 36(3), 211-218.
Mansor, Y., & Idris, S. R. A. (2010). Perceptions, awareness and acceptance of library 2.0 applications among librarians at the International Islamic University Malaysia. Webology, 7(2). From: http://www.webology.org/2010/v7n2/a81.html
Moradi,  S.; Alipour. O.; Saberi, M. ; Falahati, A.(2011).Web 2 Applications in The Academic Libraries Of Middle East Countries. Library And Information Science, 14(2 (54)), 107-130.  [In Persian]
Rahimi, A, & Bohlul, M. (2009). Internet use by the librarians and the factors affected it in Isfahan University of Medical Sciences. Paper presented at the Proceedings of the 3rd International Conference Management.
Stephens, M. (2006). Into a new world of librarianship. Next Space, The OCLC Newsletter.Retrieved March 1, 2010, from: http//www.oclc.org/nextspace/002/1.htm.
Sullivan, T. G. (2009). Librarians Use of Web 2.0 Tools to Support International Baccalaureate Students Working on their Personal Projects or Extended Essays. Southern Connecticut State University New Haven, Connecticut.   from: http://home.southernct.edu/~sullivant10/Special_Project_Report-SullivanTelma.pdf
Tajeddini, O.; Sadat Moosavi, A. (2012). Social libraries: new generations of libraries in The new generation of libraries in conjunction with the interaction of 2. Faslname-e Ketab, 8, 110-124. [in Persian]
Tajeddini O,Sadat Moosavi A.(20011) web 2.0:Ideal Vs. Reality . Ketab-e Mah(Kolliat), 131, 18-23. [in Persian]