بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهر تبریز بر اساس مدل کامرون و کوئین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناخت نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه­های دانشگاه­های شهر تبریز است.
روش­ پژوهش: در این تحقیق از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد کامرون و کوئین می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کتابخانه­ها و کتابداران دانشگاه‌های شهر تبریز است، که شامل 92 نفر کتابدار بود. سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 74 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان داد از میان انواع فرهنگ سازمانی، فرهنگ طایفه­ای با میانگین 03/9 در کتابخانه­های دانشگاه­های شهر تبریز اولویت دارد. فرهنگ­ بازاری با میانگین 31/8، فرهنگ سلسله مراتبی با میانگین 32/7 و فرهنگ ویژه­ سالاری با میانگین 56/6 در رتبه­های بعدی قرار دارند. هم‌چنین یافته­ها نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه­های دانشگاه‌های تبریز از لحاظ جنسیت، نوع استخدام، تحصیلات و سابقه کار کتابداران تفاوت معناداری ندارد.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ غالب در کتابخانه­های دانشگاه‌های شهر تبریز، فرهنگ طایفه­ای می­باشد. بدین معنی که با بررسی کتابخانه­های هفت دانشگاه در شهر تبریز، مشخص شد فرهنگ سازمانی حاکم بر شش دانشگاه از نوع طایفه­ای بوده، و تنها در کتابخانه دانشگاه سهند فرهنگ بازاری حاکم است. در فرهنگ طایفه­ای انعطاف­پذیری، همکاری گروهی، مشارکت، انسجام، رضایت فردی و ایجاد محیطی دوستانه دارای ارزش بوده، و سازمان به مثابه یک خانواده تلقی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Dominant Organizational Culture of libraries of Universities of Tabriz City based on Quinn and Cameron’s Model

نویسندگان [English]

  • maryam Mehdizadeh 1
  • mohamad Hasanzadeh 2
1 M.A of library an Information Science, Islamic Azad University of Hamadan
2 Professor of Library an Information Science of Tarbiyat Modares University
چکیده [English]

Objective:The purpose of this research is the study of organizational culture of libraries of Universities of Tabriz City based on Quinn and Cameron’s Model.
  Methodology: This study is a descriptive survey and applied research. The statistical population is 92 librarians of the Universities of Tabriz city. The sample determined 72 librarians according to the Cochran formula. Data collected by using a standard questionnaire of Cameron and Quinn. Descriptive and analytical statistic and SPSS software were used in data analysis.
  Findings: The results show dominant type of organizational culture in libraries of universities of Tabriz city is tribal culture (m= 9/03). Afterward there are the market culture (m= 8/31), and hierarchical culture (m= 7/32) and at the last rank democracy culture (m= 6/56). As well as results show that the organizational culture of Tabriz University Librarians, there are no significant difference based on gender, type of employment, education and work experience.
   Conclusion: The results show that the dominant organizational culture among libraries of universities in Tabriz city is a tribal culture. This means that from seven libraries of universities in the Tabriz city, six of them have tribal culture, only in Library of Sahand University there is market culture. In the tribal culture flexibility, collaboration, cooperation, integrity, personal satisfaction and a friendly environment are worthwhile, and organization is regarded as a family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Quinn and Cameron Model
  • library
  • Tabriz
Abbassi, Z; Parirokh, M; Dayani, M. H; Fattahi, R. (2010). A Comparative Study of Dominant Organizational Culture in Public and Academic Libraries of University of Tehran and its Relationship with User’s Satisfaction. Journal of Science and Technology Research Institution of Iran, 25 (3), 389-412. [In Persian] 
Beak, AV; Garreston, D. (2010).  The Relationship between organizational culture of nursing staff and quality of care for residents with demanded, International Journal of nursing study, 47, 1274-1282.
Cameron, K; Quin, R. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture. New York: Addison- Wesley.
Daft, RL. (2001). Organization Theory and Design. Translated by A Parsaeian and M Arabi, Vol.1, 3 ed, Tehran, Iran: Bureau of Cultural Researches. [In Persian] 
Davidson, G, (2004) , The Relationship between organizational culture and financial performance in the South African investment bank. Unpublished master’s thesis, University of South Africa, Pretoria.
Hosseini, F; Rayej, H; Estiri, M; Sharifi, M. (2010). A Study of relationship between organizational culture and transformational leadership style and communication of leader - follower. Journal of Governmental Management, 2 (4), 55- 72. [In Persian] 
Iranzadeh, s; Mahmoudieshan, M. (2010). Understanding of Denison organizational Culture model (case study: company polytar). Journal of Beyond Management, 4 (15), 53- 76. [In Persian] 
Karimi, E. (2011). A Comparative study of dominant organizational culture in public and academic libraries of universities of Tehran and its relationship with user’s satisfaction. MA thesis, Library and information science,  of Tarbiat Modarres university, Tehran . [In Persian] 
Rajabbeigi, M; darvish, H; Saiedasr, M; Fattahi, F. (2008). A Study of culture in Forests, Rangeland and Watershed organizations in Iran. Journal of Natural Resources, (81), 152-161. [In Persian] 
Shahbandarzadeh, H; mohammadieyeganeh, R; Hasanpour, N. (2010). Assessing organizational culture of the police forces and compares it to medical Science University, finance and shipbuilding center in bushehr province. Journal of Social order and security, 3(1), 32-52. [In Persian] 
Shepstone,C; Currie, L. (2008). Transforming the academic library: Creating an organizational culture that fosters staff success, The Journal of academic librarianship, 34,  358- 368.
Zamini, S; Hosseininasab, D. (2009). A Study of relationship between organizational culture and job satisfaction among faculties and staff of the University of Tabriz. Journal of organizational culture management, 7 (20), 121-138.  [In Persian]