تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه استنادی "وب آو ساینس" از سال 1993 تا 2011

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و عضو کمیته علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. ایران آدرس: کتابخانه مرکزیدانشگاه علوم پزشکی، خیابان غفاری،بیرجند. ایران

3 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی و عضو کمیته مدلسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف: ترسیم نقشه علمی از روش‏های بازنمود انتشارات علمی یک حوزه از علم است. هدف این پژوهش تحلیل و ترسیم ساختار علمی مطالعات کتابداری و اطلاع‏رسانی در پایگاه "وب آو ساینس" است.
روش پژوهش: پ‍ژوهش از نوع کاربردی و روش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مقالات کتابداری و اطلاع‏رسانی نمایه شده در پایگاه "وب آو ساینس" طی سال‏های 2011 – 1993 است. ابزار گردآوری داده‏ها نمایه استنادی گسترش یافته علوم (SCIE) و نمایه استنادی علوم اجتماعی (SSCI) از مجموعه "وب آو ساینس" است. پس از جستجو در پایگاه "وب آو ساینس" رکوردهای بازیابی شده به حالت متن ساده وارد نرم‏افزار هیست سایت شد. برخی از فایل ها برای تجزیه و تحلیل بیشتر وارد نرم‏افزار excel شد. نقشه علمی نیز با استفاده از نرم‏افزار  "هیست سایت" ترسیم و خوشه‏های مهم تعیین شد.
یافته ها: متوسط رشد تولیدات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی 0.013 درصد بوده ‌است. مجله "کتابخانه الکترونیکی" به عنوان مجله‏ای که بیشترین تولیدات علمی در آن منتشر شده است، شناخته شد (233 مدرک). دانشگاه ایلینویز بیشترین سهم را در بین سازمان های تولید کننده علم حوزه مورد بررسی داراست(118 رکورد). ضریب همکاری نویسندگان در حد پایین بود (0.24 درصد). بر اساس استناد جهانی (GCS) 3 خوشه تشکیل شد. موضوع اصلی خوشه‌ها، بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی (خوشه 1)، رفتار اطلاع‌یابی کودکان (خوشه 2)، مصورسازی علم، علم اطلاع‌رسانی، بازیابی اطلاعات و علم‌سنجی (خوشه 3) بود.
نتیجه‏گیری: در این تحقیق مجلات مهم، نویسندگان پرکار، مؤسسه‏های فعال و کشورهای پیشرو در تولیدات علمی کتابداری و اطلاع‏رسانی مشخص شدند که می تواند الگوی مناسبی برای پژوهشگران این حوزه در داخل کشور برای ارتقای سطح کیفی و کمی تحقیقات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis and mapping Library & Information Science in WOS citation database 1993-2011

نویسندگان [English]

 • Maryam okhovati 1
 • halimeh Sadeghi 2
 • Ali Talebian 3
 • Mohammadreza Baneshi 4
1 Assistant Professor of kerman university of medical sciences, Health Management and Information College, Kerman, Iran.
2 Ms in Medical Library, Central Library, Birjand University of Medical Sciences, Iran
3 Faculty Member of kerman university of medical sciences, Health Management and Information College, Kerman, Iran.
4 Assistant Professor, Research Center for Modeling in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Purpose: Mapping is a method to represent scientific output in a field of science. This study aims at mapping LIS publications in Web of Science during 1993-2011.
Methdology: The type of  survey is scientometric. To do this, web of science (WOS) database was searched and total records were downloaded and imported into histcite software and analyzed. This software can analyze the records in the files of author, journal, institution and ect . Some of them  were entered to excel for further analysis. The map of  science constructed based on global citation scores (gcs).
Findings:5097 records were retrieved. HistCite was used to make maps. The average growth rate was % 0.013. The papers were published in ninety-nine journal. The electronic library journal published more than other journals. 2466 universities and colleges contributed and Illinois university published the most papers. Bawden, Budd and Nicholas were the most active authors. While 82 countries contributed in publications U.S. published the most papers. Contribution coefficient was relatively low (0.24). Three clusters were identified. The dominant subjects in three clusters were “information seeking behavior”, “information retrieval” (1st cluster), “children information seeking  behavior” (2nd), “information retrieval”, “visualization” and “scientometrics” (3rd cluster).
Conclusion: In this study, major magazines, active authors and major institutions, leading countries, of library and information science were determined, to be a good model for our country researchers to improve the qualitative and quantitative of their researches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientometrics
 • Knowledge maps
 • Web of Science
 • Citation Analysis
 • Clustering
 • Library and Information science
 • Scientific output
Abedijafari, H., Porezat, A. A., Amiri, M., & Delbari Ragheb, F. (2011). Mapping the Discipline of Public Administration on the Basis of ISI Articles. Iranian Public Administration, 3(6), 127-148. [In Persian]
Aboui Ardakan, M., Abedi Jafari, H., & Aghazadeh DehDeh, F. (2010). Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map For Urban Management Science. Information Science & Technology, 25 (3), 347 – 371 . [In Persian]
Ajiferuke, I, Burell, Q. & Tague, J. (2007). Collaborative coefficient: A single measure of the degree of collabortion in research. translated by faraj pahlo, A. Information Science and Technology, 23 (1-2), 169-180.
Boyack, K. W., Borner, K., Klavans, R. (2009). Mapping the structure and evolution of chemistry research. Scientometrics,79)1 (, 45–60.
Danesh, F, Abdulmajid, A. H., Afshar, M, Mousavifar, S & Farhadi, F. (2009). Correlation between Scientific Output and Collaboration among LIS Scholars around the World. Information Sciences & Technology, 25(1), 5-22. [In Persian]
Dehghan, Sh. (2007). Tolid etelaate elmi ketabdari va etelaresani dar iran, torkie, arabestan va mesr. Ketabdare va etelaresani, 10 (1), 179. [In Persian]
Dehghanpour, N. (2010). The scientific mapping of Iranian engineering researches in Dialogue database in 1990-2008. Master Dissertation, School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran. [In Persian]
Garfield, E. (2010). The evolution of the science citation index. International microbiology, 10(1), 65-69.
Garfield, E., Paris, S., & Stock, W. G. (2006). HistCiteTM: A software tool for informetric analysis of citation linkage. Information Wissenschaft und Praxis, 57 (8), 391.
Hamidi, A., Asnafi, A.‏ R. & Osareh, F. (2008). Barasi tahlili va tarsim sakhtar entesharate elmi tolid shodeh dar hozehhaye ketabsanji, elmsanji va websanji dar payegah web of science taye salhaye 1990-2008. Faslnameh Ketabdari va Etelaresani, 11(2), 89-101. [In Persian]
Hariri, N. & Nikzad, M. (2011). Shabakehae hamtalifi dar maghalate irani reshtehae ketabdari va etelaresani, ravanshenasi, modereat va eghtesad dar payegah ISI bain salhae 2000 ta 2009. Pajoheshnameepardazesh va Modereat Etelaat, 26 (4), 825 – 844. [In Persian]
Hu, C. P., Hu, J. M., Gao, Y., & Zhang, Y. K. (2011). A journal co-citation analysis of library and information science in China.Scientometrics, 86(3), 657-670.