بررسی وضعیت وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشکده‌ای در دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی،

2 دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر، در نظر دارد به ارزیابی محتوایی و ساختاری وب سایت‌های کتابخانه­های دانشکده­ای و پژوهشکده­ای در دانشگاه شهید بهشتی و رتبه­بندی این وب سایت‍‌ها بپردازد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و به صورت توصیفی، صورت گرفته است. ابزار پژوهش، سیاهه وارسی است که پایه اصلی آن، مقاله منصوریان (1390) بوده است که با بررسی متون و انجام اصلاحات لازم در آن، 53 عنصر به صورت نهایی به دست آمده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل صفحات وب کتابخانه­های دانشکده­ای و پژوهشکده­های دانشگاه شهید بهشتی است. داده­های پژوهش مورد نظر از طریق مراجعه به صفحات وب کتابخانه­های دانشکده­ای و پژوهشکده­های دانشگاه شهید بهشتی از اواخر بهمن ماه 1391 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1392 به دست آمده است. ارزیابی وب سایت‌های کتابخانه­های دانشکده ای و پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی به صورت مشاهده مستقیم این وب سایت‌ها و بر اساس تنظیم سیاهه وارسی  انجام شده است.
یافته­ها: از مجموع 11 وبگاه کتابخانه دانشکده­ای در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی، حقوق و الهیات در رتبه­های اوّل تا سوّم قرار دارند. از کل 53 عنصر ضروری برای وبگاه‌های کتابخانه­های مورد بررسی، کتابخانه ­های دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی 19،  حقوق 14 و الهیات 13 عنصر را در وبگاه‌های خود قرار داده­اند. این امر نشان میدهد که وبگاه‌های مذکور، حداقل عناصر ضروری در یک وبگاه کتابخانه ای را مورد استفاده قرار نداده اند و نتوانسته اند با کاربران خود ارتباط و تعامل ایجاد کنند.  از طرفی، یافته­ها نشان داد از مجموع 4 پژوهشکده موجود در دانشکده شهید بهشتی، وبگاه پژوهشکده خانواده با درج 13 عنصر از 53 عنصر در در رتبه اوّل قرار دارد. هر چند این وبگاه، بین وبگاه‌های سایر پژوهشکده­های دانشگاه شهید بهشتی شاخص ترین است، ولیکن با یک وبگاه کارآمد و کاربرد پذیر که بتواند به کاربران خود خدمات ارائه کند فاصله بسیار دارد. 
نتیجه گیری: این امر ضروری به نظر می رسد که کتابداران و مدیران کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشکده ای در دانشگاه شهید بهشتی، با بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر، نسبت به تغییر ساختار وبگاه‌های خود و غنی سازی اطلاعاتی آن به لحاظ آموزشی، پژوهشی و خدماتی اقدام نموده و با اصلاح محتوا و ساختار این وبگاه‌ها به ارائه خدمات بهینه و روزآمد به کاربران خود بپردازند. در انتها، پیشنهاد می شود در پژوهشی دیگر، دیدگاه کاربران وبگاه‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشکده ای دانشگاه شهید بهشتی به منظور بررسی میزان کاربردپذیری این وبگاه‌ها مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on status of college and research center libraries websites in Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • amir reza asnafi 1
  • homa arshadi 2
  • zahra Piri 2
  • Sara Safazadeh 2
  • Maryam Mirzaei 2
1 . Faculty member of Information Science & Knowledge, Shahid Beheshti University
2 MA students of Information Science & Knowledge, Shahid Beheshti
چکیده [English]

Purpose: Current research wants to evaluate content and structure of college and research centers websites in Shahid Beheshti Univeristy and ranking these websites.
Methdology: Research method is a survey and descriptive study. Data gathering tool was a checkklist that was arranged on basis of Mansourian (2011) paper. Using literature review and Mansourian checklist, 53 elements were extracted. Population consists of all college and research center library websites. Data were extracted from March to May 2013. All websites were observed and studied using checklist.
Findings: Among total 11 studied college library websites in Shahid Beheshti Universiy, Education Science & Psychology, Law and Theology colleges websites were top 3. They had 19, 14 and 13 essential elements in their websites. Findings revealed that studied websites could not interact with their users. Current study indicated that Family research center library website had 13 elements in the first rank. This is a top research center website but it is not a usable website for its users.
Conclusion: It is necessary for librarians and managers of college and research center libraries in Shahid Beheshti University to use outputs of current research. They can change structure of their website and enrich them and using educational, research and service information. If they modify content and structure of their website, they can provide useful and update services for their users. Finally, it is suggested to evaluate usability of college and research centers websites in Shahid Beheshti Univeristy  from users view in a separated research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahid Beheshti University
  • Evaluation of website
  • Library website
  • College library
  • Research center library
Clyde, L. A. (1996). The library as information provider: the home page. Electronic Library, ,14(6), 549-558.
Farajpahlou, A. & Saberi, M. (2008). A survey on structural and content features in designing Iran academic libraries websites from clients and Iranian specialists’ designers of these websites. Research on Information Science & Public Libraries. (55). Winter: 107-126.
Ghiasi, M.; Tahmasbi Limouni, S. & Razavi, Ali Asghar (2012). Comparative study of home pages in university libraries web sites in Asia and Iran: Top ten Universities based on structural and content analysis. Quarterly Journal of Epistomology. 5(17).Summer:39-52.
Hamdipour, A. (2011). Assessment Study of Library Website of Iranian Universities of Medical Sciences and Suggestions for Improvement. Health Information Management; 8(2): 176-188.
Joo, Soohyung, Lin, Suyun & Lu, Kun (2011). A Usability Evaluation Model for Academic Library Websites: Efficiency, Effectiveness and Learnability. Journal of Library and Information Studies. 9:2 .December.pp:11-26.
Kumar, V(2007).Creating Library Website Using Open Source Content Management System. In EMPI Digital Library Conference 2007, New Delhi (India), March. [Conference Paper]. Available in: http://eprints.rclis.org/15230/. Accessed: 16 July 2013.
Mansourian, Y. (2011). 70 essential elements in website of academic libraries. Ketabe Mahe Kolliyat. 8.Mordad: 58-63.
Mohammad Esmaeil, S. & Kazemi Kouhbani, S.(2010). Comparative evaluation of I.R.Iran National libraries usability and its neighbors. Studies in Library & Information Science. Spring & Summer. 3(5).: 109-140.
Mohammad Esmaeil, S. & Nasehi Oskoee, M.(2012). Evaluation of Iran public library website usability. :176-189. In: Web information recources management. Editedy by: Gholamali Montazer & Farzaneh Shadanpour. Tehran: National Library and Archive of I.R.Iran.
Nowkarizi, M., Abedini, T. (2012). Usability assessment of central libraries website dependent to Ministry of Sciences, Research and Techology from clients view. Second year. Library and Information Research Journal. No.1.Spring & Summer.:153-174.
Poll, R. (2005), Assessing the quality of library websites, World Library and Information Congress: 71st IFLA General Conference and Council, Oslo, Norway, 14-18 August 2005, Available in: http://www.ulb.uni-muenster.de/bibliothek/projekte/outcome.html#presentationAccessed: 16 July 2013.
Qing-hua, P. A. N. G. (2007). Research on comprehensive evaluation method for library website [J]. Computer Engineering and Design, 8,pp: 1852-1854.
Raward, R. (2001). Academic library website design principles: development of a checklist. Australian Academic and Research Libraries, 32(236),pp: 123-1.
Rezaei Sharif Abadei Saeid, Foroodi Nouhsin (2002). Evaluation of academic library websites. Faslname-Ketab; 13(4): 12-9.
Shahbazi, Rahmin & Nouri, Babak (2012). Design & manamement of libraries and information centers websites. Tehran: Ketabdar.
Wei Fang (2007). Using Google Analytics for Improving Library Website Content and Design: A Case Study. Available in: http://works.bepress.com/wfang/1 Accessed: 16 July 2013.