مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر ویژگی‌های روان شناختی کارآفرینی از دیدگاه مکتب انسان گرایانه، مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کتابداری واطلاع رسانی، تهران،ایران

2 دانشجوی دکترای واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی، گروه کتابداری واطلاع رسانی، تهران،ایران

3 استادیار واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کتابداری واطلاع رسانی، تهران،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین متغیر­های جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی ، رابطه و تاثیرآن ها بر ویژگی های روانشناختی کارآفرینی از دیدگاه مکتب انسان گرایانه است.
روش پژوهش:  نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایشی- تحلیلی است. روش کار برمبنای مکتب انسان گرایانه با 26 ویژگی روانشناختی کارآفرینی است. کل جامعه آماری 109 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی در 15 واحد جامع بودند که به صورت سرشماری و با استفاده از پرسشنامه خودسنجی مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح  آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار  SPSS صورت گرفته است.
یافته­ها: ویژگی های روانشناختی کارآفرینی در کتابداران به طور معناداری از حد متوسط بیشتر بود و رابطه معناداری بین مدرک تحصیلی کتابداری و سطح تحصیلات کتابداران با ویژگی های روان شناختی آنان وجودداشت. هم چنین بین برخی از ویژگی های روان شناختی کتابداران با متغیرهای مدرک تحصیلی و سطح تحصیلات دارای ضریب مثبت و مستقیم بوده که با افزایش نمرات مقیاس این متغیرها، ویژگی های روان شناختی کارآفرینی کتابداران افزایش می یافت. در بین ویژگی های روان شناختی کارآفرینی، آینده نگری کمترین میزان تأثیر و نوآوری بیشترین میزان تأثیر را از متغیرهای جمعیت شناختی می پذیرد.
نتیجه‌گیری: با وجود متخصصان و صاحب نظران اندک در حوزه کارآفرینی کتابداران، یافته های این پژوهش، به منزله رویکردی نو در مطالعه ویژگی های روانشناختی کارآفرینی کتابداران است. انتظار می‌رود کتابداران بتوانند به شناسایی بسترهایی برای فعالیت‌های کارآفرینانه در کتابخانه ها بپردازند. کتابخانه ها با توجه به ماهیت علمی‌شان، مکان‌های ایده‌آلی برای به کارگیری خلاقیت در مسائل اقتصادی هستند. با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و کمبود بودجه در سازمان های تجاری بزرگ، کتابخانه ها هنوز کالای بسیار با ارزش و قابل فروشی را در اختیار دارند، این کالای با ارزش، اطلاعات است. اطلاعات محرک اولیه و پول رایج در اقتصاد جدید است و بهره گیری واستفاده ازآن مرهون  جذب و به کارگیری کتابدارانی با ویژگی های کارآفرینانه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Entrepreneurship Psychological Characteristics of Librarians In University Libraries from the Viewpoint of Humanistic School A Case study: Comprehensive Islamic Azad Universities

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babalhaveji 1
  • mohammad reza abazari 2
  • Fatemeh Nooshinfard 3
1 Associate Professor, Department of Library and Information Science, Science And Research Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran.
2 . Ph.D. Student, Department of Library and Information Science, Science And Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Science And Research Branch, Islamic Azad University (IAU),Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of research is to determine demographic variables of librarians of comprehensive units of university libraries of Islamic Azad University, their relation and  influence on entrepreneurship psychological characteristics from the viewpoint of humanistic school.
      Methodology: Research method is a survey and descriptive analytic survey. The research was based on the humanistic school with 26 entrepreneurship psychological characteristics. Total of statistical society were 109 librarians and questionnaire of self testing was used as a tool. The analysis of   information was done by descriptive and analytic statistics by SPSS software.
      Findings: Entrepreneurship psychological characteristics in librarians was more than average point meaningfully and there was meaningful relationship between educational degree of library science and education level of librarians with their psychological characteristics. Also, among some of the psychological characteristics of librarians with educational degree variable and the level of educations had appositive and direct coefficient with increase of scores of scale of these variables, the entrepreneurship psychological characteristic of librarians increase. Among characteristics of librarians' entrepreneurship psychological, foresight characteristic receives the least influence and innovating characteristic receives the most influence from the demographic variables.
     Conclusion: With the existence of a few experts and knowledgeable in the field of entrepreneurship of librarians the findings of this research, is as a new approach in the study of characteristics of librarians entrepreneurship psychological. It is expected librarians could designate backgrounds for entrepreneurship activities in the libraries. Due to economical situation of the world and shortage of budget in the big trading centers, libraries still have a very valuable good and something that they can sell. This valuable good is information. Information is the primary exploitation and usage of information owe to absorption and use of librarians with entrepreneurship characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Academic Libraries
  • Islamic Azad University (IAU)
  • Humanistic School
  • Librarians
 
Adhami, Ebrahim (2004). The Study of  Entrepreneurship Characteristics Master Managers' in Food Industries in Isfahan. Isfahan: Management College. [in Persian]
Akbarosadat, Zahra (2006). The Role of Government and non-Government Organization in Entrepreneurship Develop in Employment of Organization in Isfahan .Proceedings of conference on Entrepreneurship, Roudehen Branch: Islamic Azad University (IAU), 61-69. [In Persian]
Antoncic, Bostjan; Hisrich , D. (2006). Corporate entrepreneurship contingencies and organization wealth creation. Journal of management Development, 23 (6), 518-550.
Benigs, K. (1998). New Venture strategies. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J.: USA First Pub.
Chell, E.; Haworth, J. (2009). Explorations of the Entrepreneurial personality: A; latent class Analysis paper to EIASM, Vienn.
Clair, Guy  st.  (1996). Entrepreneurial   librarianship. London: Bowker- Saura.
Dargahi, Parham (2006). The Survey of Entrepreneurship Characteristics and Factors of  Related with that in the Students of Shahid Bahonar of Kerman University. Kerman: Human and Literature College. [ in Persian].
Daum, Kevin (2011). Entrepreneurs: the artistic of the business world. Journal of Business strategy, 26(5), 53-57.
Ekrami, Mahmud ; Ferdosi, Nahid (2005). The review of practical ,effectiveness and validity of scale  of  Entrepreneurship methods management of vezarate nirou. Proceedings of conference on Entrepreneurship, Roudehen Branch: Islamic Azad University (IAU), 71-90. [In Persian]
Hisrich, Robert D. ; peters, Michael P. (2002).  Entrepreneurship.USA: Mc Graw Hill.
Hisrich, RobertD. ; peters, Michael P. (2002). Entrepreneurship ; Feyzbakhsh, Alireza;  Taghiyari,        Hamid Reza. Tehran: Daneshgahe sanaati Sharif, Moasseseh entesharate elmi.
Kirk, Elizabeth E. (2005). The Entrepreneurial Library: Creating Revenue in the Age of E-Commerce. ACRL Ten National Conference .http://www.ala.org/acrl/files/conferences/pdf/kirk (accessed 20 september 2012).
Kumar, K.(1994). Research methods in library and information science; Rahadoost, Fatemeh; Khosravi, Fariborz. Tehran: National Library of Iran.
Kuratko, D. ; Hodgetts, Richard (2001). Entrepreneurship: A Contemporary Approach: NY, The Dryden Prees
Kuratko, D. ; Hodgetts R. (2004). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. Harcourt College Publishers.
Mill, J.S. (1848). Risk-Taking Propensity of Entrepreneurs. Academy of Management Journal. 4(3) ,23-29.
Moztarzadeh, Fatollah(1998). A Glance at the Quantity Aims of Research in the Structure of the Schematization of  Iran and Suggesting and Presenting Ways for Improving Them. Rahyaft, 1(18),65. [In Persian]
Nazem, Fattah ; Abbasi, Zohreh (2005). The Relation of Entrepreneurship and Function of Managers of High school in Tehran City. Proceedings of Conference on Entrepreneurship. Roudehen Branch: Islamic Azad University (IAU), 459-475. [In Persian].
Sarmad, Zohrmad; Bazargan, Abbas; Hejazi, Elahe (2000). Research methods in psychology science.Tehran: Agah. [Book in Persian]
Schumpeter. J. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard university press.
Schumpeter. J. (1952). Encyclopedia of entrepreneurship.Academy of management Journal, 39 ( 6),124.
Shahhosseini, Ali (2004). Entrepreneurship. Tehran: Aeej. [Book in Persian].
Shoraye Gostareshe Amoozesh-e-Aali(1988).Tarhe Tarif va Nezame tashkilate Daneshgahi Marakeze Amoozeshe Aali. [In Persian].
Suton,Y. (1954). A Strategy For the Promotion and Identification Frontier of Entrepreneurship Research . Washington: Babson College.
Swanson, Lori (2011). Entrepreneurial Innovation, Co-operation and Information Technology Convergence Support for Small and Medium Enterprise Retail Tourism.
Tabatabaei, F. (2007). The Survey of  Entrepreneurship Characteristics and Effectiveness of Managers of Girls High school in Kerman in years 85-86. Tehran: Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU). [Thesis in Persian].
Thampson, K. (1988). New Venture strategies, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J. : USA First Pub.
Toftoy, Charles N. (2002). The key to a librarian success: Developing Entrepreneurial Trait. Information   Outlook,  6(6): Available online at: www.sla.org.