بررسی میزان استفاده از فناوری اطّلاعات در کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اهواز و مشکلات و موانع موجود در بهره‌گیری از آن در این کتابخانه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به میزان استفاده از فناوری اطلاعات و شناسایی نقاط قوت و ضعف در کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اهواز انجام شده است.
روش‌ پژوهش: پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام گرفته است. حجم نمونة مدیران و کارکنان، از روش سرشماری، شامل همگی مدیران هفت کتابخانه و 33 نفر کارکنان آنان و جامعة گستردة اعضاء از روش نمونه گیری نرمال،‌136 نفر، به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 18 انجام شد.
یافته‌ها:وضعیت کتابخانه‌های مورد پژوهش، از لحاظ امکانات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و همچنین منابع الکترونیکی در سطح حداقل قرار دارد و بهره چندانی از این منابع و تجهیزات برده نمی‌شود. کتابداران عمده‌ترین مشکلات در استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌ها را عدم امکانات و فقدان آموزش کافی ‌می‌دانند.
نتیجه گیری: میانگین28/18 نفر از کارکنان اولویت اصلی موانع بهره‌گیری از فناوری اطلاعات را فقدان برنامه و طرح مشخص برای آموزش حین خدمت می‌دانند. اولویت اصلی خدمات مورد نیاز مراجعان، خدمات جستجوی پیوسته در اینترنت با میانگین 70/111 است. مشکل اصلی مراجعان در جریان یافتن اطلاعات نیز کمبود منابع حاصل از فناوری اطلاعات با میانگین83/92 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rate of Usage of IT in Libraries of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adult, Ahwaz city and the Barriers of Applying Them in this Libraries

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Famil Rohani 1
  • Fatemeh Khajavi 2
  • Mohsen Hamidi 3
1 Department of Library and Information Science, Hamedan Branch,Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Department of Library and Information Science, Hamedan Branch,Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Department of Library and Information Science, Borojerd Branch, Islamic Azad University, Borojerd, Iran.
چکیده [English]

purpose: The aim of  present research was to identify the strengths and weaknesses of the use of Information technology in libraries of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adult Ahwaz city.
Methodology: The descriptive survey is used.Three questionnaires were prepared for managers, employees and members of the library. For Analysis of Results Descriptive statistics and SPSS 18 Software were used.
Findings: The amount of using information technology is in the lowest rate. Librarians declared that the major problem  in using information technology in libraries, are inadequate facilities and in adequate training.
Conclusion: 18.28 of employees declared the important  priority barriers to use information technology was the loss of plan specifically for job training. Priority services client was online search services with an average of 111.70. The most important problem of the patrons was inadequate resources find  with an average of 92.83 is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Electronic resources
  • Institute Intellectual Development of Children and Young Adult
  • Ahvaz city
Chaabi Vasisi Nezhad, S (2001). Investigetion of Librariien's view point of thran's young and children mental bring up about usage of information technology in library. M.S. Thesis, of Islamic Azad University, The Science & Research Campus. [In Persian]     
Haneefa,M.,( 2007) Application of information and communication technologies in special libraries in Kerala (India). Library Review, 56 ) 7(, pp. 603-620.
Larijani, H.H; Salarpoor, H. (2010). A Survey on the level of information technology Application in Zanjan academic libraries. journal of Epistemology( Library and information science and information technology), 3(​​10), 59-69. [In Persian]     
MirHossaini Z, Safari, B (2012). A Survey on the amount of usage of the information technology in university libraries of Gorgan and the barriers of applying them in the libraries . journal of Epistemology( Library and information science and information technology)  , 5 (16), 97-110. [In Persian]  
Mohsenzadeh, F (2007). Investigate the qualification usage of information technology in academic libraries of kerman. M.S. Thesis, of Islamic Azad University, Science & Research Branch. [In Persian]  
Nakhoda, M., Horri, A. (2005). Individual factors influencing the use of information technology by Tehran University Librarians. Journal of Psychology and Educational Sciences, the thirty-fifth year( 1), 75-105. [In Persian]     
Petrauskiene, Z (2007). Electronic information resources Lithvanian academic libraries: purchase. Demand and use of commercial data bases, 13th conference on professional information resourses, Parague, PP.22-24.
Peyala,V.(2011). Impact of  using information technology in central university libraries in India. The electronic library and information systems, 45(3), PP. 308-322.
Rahnamafard, A.A. (2006). The application of information technology in public libraries. Ketab Mah (Koliat), 97 and 98. [In Persian]     
Sheykh Shoaei, F. (2006). Factors influencing the adoption of information technology librarians State University College of Tehran: the applicability of the technology acceptance model. Master thesis in Library and Information Science, Tehran University. Faculty of Psychology and Educational Sciences[In Persian]     
Swin, Dillip & Panda, K.C.(2009). Use of electronic resources in business school. Libraries of an Indian state, the electronic library, 27(1).