بررسی مشاغل در کتاب های داستان اجتماعی و دانش اجتماعی کودکان90-1380

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تعیین نوع و فراوانی مشاغل مطرح شده در کتاب‌های داستان اجتماعی و دانش اجتماعی کودکان (گروه سنی الف، ب و ج) طی سال‌های 90-1380 می باشد. همچنین تعیین فراوانی مردان و زنان در مشاغل مطرح شده در این کتاب ها مورد نظر است.
روش پژوهش: برای تعیین جامعه پژوهش، لیست عناوین کتاب‌های داستان اجتماعی از سایت کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و لیست عناوین کتاب‌های دانش اجتماعی از کتابشناسی های توصیفی و تحلیلی تهیه شده توسط شورای کتاب کودک، استخراج شد. تعداد کتاب های داستان اجتماعی 219 عنوان و کتاب‌های دانش اجتماعی 359 عنوان بود. بر اساس نمونه گیری به وسیله جدول مورگان، 140 کتاب داستان اجتماعی و 186 کتاب دانش اجتماعی انتخاب شد. به عبارتی نمونه آماری متشکل از 326 کتاب می باشد. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، روش تحلیل محتوای توصیفی به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل، استفاده شد و مشاغل استخراج شده از کتاب های مورد پژوهش، در گروه های عمده شغلی این طبقه بندی قرار گرفت.
یافته ها: به طور کلی نتایج حاصل نشان می دهد؛ در کتاب های داستان اجتماعی، گروه شغلی «متخصصان» با 38.9 درصد دارای بیشترین فراوانی و گروه «کارکنان امور اداری و دفتری» با 4.1 درصد و دارای پایین ترین فراوانی می باشند.همچنین در کتاب های دانش اجتماعی، گروه شغلی «متخصصان» با 48.2 درصد دارای بیشترین فراوانی و گروه های «کارکنان امور اداری و دفتری» و «کارگران ساده»  با 2.1 درصد دارای پایین ترین فراوانی هستند. (گروه «نیروهای مسلح» در همه جداول دارای فراوانی صفر بود).
نتیجه گیری: بررسی ها حاکی از آن است که در این کتاب ها به همه مشاغل به یک میزان توجه نشده و تأکید بیش از حد بر روی گروه «متخصصان»، فراوانی بیشتر مشاغل نیازمند به تحصیلات دانشگاهی را در این گروه از کتاب ها به دنبال دارد. فراوانی بیشتر گروه متخصصان، به علت فراوانی بالای مشاغل مربوط به معلم و پزشک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis on the introducing the jobs in children's social stories and social sciences’ books 1380 to 1390

نویسندگان [English]

  • zohreh mirhoseini 1
  • zahra abazari 2
  • mahsa amiri 3
1 Assis- Prof of IAU-TNB. MLIS Department
2 Asso-Prof of IAU-TNB. MLIS Department.
3 Student of MLIS of IAU- TNB
چکیده [English]

Purpose: The main aim of this research is to investigate situation of the jobs in children and young adults’ social stories and social science books during 1380 to 1390.
Methodology: Determination of statistical population is based on:
1-      Social story books that are extracted from intellectual center for children and young adults reference library.
2-      Social science books that are extracted from children's book council bibliography.
The number of social story books are 219 and the number of social science books are 359.Based on Morgan table, 140 social story books and 186 social science books were inspected through descriptive content analysis.
For analyzing data, The standard International classification of occupations (ISCO) was used. Resulted Jobs of researched books were classified according to ISCO.
Findings: Final results show that in social story books, “expert” group with 38.9 percent had maximum frequency and “personnel of office affairs” group with 4.1 percent has minimum frequency. Also in social science books, “expert” group with 48.2 percent had maximum frequency and “personnel of office affairs” and “simple workers” groups with 2.1 percent had minimum frequency. (Armed forces group statistic is zero in all tables.)
Conclusion: This research shows that in the studied  books, all of jobs have not been introduced. More attention on expert groups in the studied books has more frequency and for the same jobs higher education is needed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Jobs
  • Children's literature
  • Children- Books and reading
  • Social stories
  • Social science stories
Atteslander, Peter. (1992). Research's Empirical method in social science. Mashhad: Astan Quds Razavi publisher.
Children’s book council. (2001-2011). Situation report of children and teenager literature and descriptive and analytical bibliography. Tehran: Ketabdar publisher.
Fatehi, Hosseinali. (2010). Content analysis on the jobs in elementary and middle school textbooks in  2010. Curriculum M.A. thesis. Tehran: Islamic azad university- Marvdasht branch. http://lib.kanoonparvaresh.com
Makarenko, A. S. (2004). Go to work and get experience of  it. Translated by: Ali Zakizadeh. Journal of teacher development , (181), 62-63.
McClelland, D. C ( 2010). The achieving society. Princeton N. J. nostrand.
Mussen, P. H.; Kagan, J.; Huston, A.; Conger, J. J. (2000). Child development and personality. Translated by: Mahshid Yasai. Tehran: Markaz publisher.
Parastari farkoosh, Narges. (2003). Content analysis on the jobs compliance between elementary and middle school textbooks and industrial & post industrial society’s jobs with regards of sexuality. Curriculum M.A. thesis. Tehran: teacher training university.
Parhizgar, Kamal. (1989). Scientific Principals and concepts of jobs evaluation andclassification. Tehran: Eshraghi publisher.
Robbins, S. p. (2006). Organization behavior. Concepts controversies and applications.
Safari kalamollah. (2006). Content analysis on the jobs compliance between elementary and middle school textbooks and industrial jobs in society. Cultural science M.A. thesis. Tehran: Islamic azad university- Center Tehran branch.
Shafiabady, Abdollah. (2007).Occupational guidance and consultation and theories of job selection. Tehran: Roshd publisher.
What do your child wants to do? (Prepare your children for the job). (1975). Journal of Maam ideology, (71), 32-37.
Witsman, E. (1988). Social development (for young people and families). Translated by: Sima Naziri. Tehran: Parent-teacher council.