بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی در به اشتراک‌گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: رسانه‌های اجتماعی و فناوری های مرتبط با آن از جمله شبکه های اجتماعی، فرصت‌های جدیدی برای کتابداران به وجود آورده است. در کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشکده‌ای، ابزارهای شبکه های اجتماعی به عنوان یک نمونه جدید و قدرتمندی از ارتباطات به حساب می‌آیند که بستر مناسبی را جهت به اشتراک‌گذاری دانش و زمینه لازم را برای جلب توجه کارمندان و مراجعان کتابخانه فراهم می‌سازند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی (سایت های شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای وبلاگ، ابزارهای میکروبلاگینگ و ابزارهای ویکی) در به اشتراک ‌گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان انجام گرفته است.
روش پژوهش:جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کتابداران شاغل در دانشگاه اصفهان تشکیل داده که در مجموع مشتمل بر 70 نفر بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش‌، نمونه‌گیری انجام نشد و نمونه برابر کل جامعه می باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و  برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از نرم افزار آماری SPSS، در سطح آمار توصیفی استفاده شده است.
 یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که میانگین استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی در روند به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران دانش اصفهان، 79/1 درصد و میانگین استفاده از هریک از ابزارهای شبکه های اجتماعی (سایت شبکه های اجتماعی، ابزارهای وبلاگ، ابزارهای میکروبلاگینگ، و ابزارهای ویکی) در روند به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران دانش اصفهان، به ترتیب 66 /1، 69/1 64/1 و 93/1 درصد برآورد شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میزان استفاده کتابداران دانشگاه اصفهان از ابزارهای شبکه های اجتماعی در روند به اشتراک گذاری دانش رو به پایین ارزیابی شده است. همچنین،از میان هر یک از ابزارهای شبکه های اجتماعی، ابزارهای ویکی بیشترین و ابزارهای میکروبلاگینگ کمترین میزان استفاده را در روند به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران این دانشگاه به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of social networking tools in sharing knowledge by librarians of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Anari 1
  • Asefeh Asemi 2
  • Nosrat Riyahinia 3
1 MLIS Std., University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant professor at University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 professor at University of Kharazmi,Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Social media and its technology such as social networking have provided new opportunities for libraries and librarians in the world. In academic libraries, we can use of them as a powerful tool for communication. These tools provide excellent conditions for exchanging information between students and faculty members, and the librarians. This study determined use of the social networking tools (social networking sites, blogging tools, micro-blogging tools and wiki tools) in sharing the knowledge among librarians at University of Isfahan.
Methodology: The research population included all librarians of University of Isfahan. The questionnaire is used for collecting data. The statistical software SPSS16 is used for data analyzing.
Findings: The findings show that mean of using social networking  tools in sharing knowledge by University of Isfahan librarians 1.79 and mean of using each of social networking tools (Social networking Sites, blogging tools, micro-blogging tools, and wikis tools)  in sharing knowledge by University of Isfahan librarians includes the following (1.66), (1.69), (1.64) and (1.93).
Conclusion: The results indicated the using social networking tools in sharing knowledge among librarians of university of Isfahan are downward evaluation. Also from among social networking tools categories, wiki tools and micro-blogging tools, respectively had maximum and minimum contribution in the process of  sharing knowledge between librarian this university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network. Sharing knowledge. Librarians. Academic library. Isfahan
Anbari A. M. (2010).  Survey of Specialized Farsi online social networks and its role in
knowledge management and suggest an applicable model.  Master’s Thesis, LIS
department Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran.[ in Persian]
Asnafi A.M.; Pakdaman M. (2009,September). Using of twitter in libraries. Ketabmah(koliat),(86), 86-89 .[ in Persian]
Chaib D. T. B. (2010). Towards a visibility of Algerian libraries in social media era. Paper presented at the Congrès annuel de l'IFLA, Stockholm.
Drula, G. (2009). SHARING KNOWLEDGE INSIDE SOCIAL NETWORK SITES. Lex et Scientia, (16), 463-473. Retrieved: May 14, 2012, from doaj Available at: http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=501833.
Getting to know Google Docs: System requirements (2002).Retrieved October 11, 2012, from  en.wikipedia, Available at:   http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs.
Greenall R (2012). LiveJournal: Russia's unlikely internet giant.Retrieved October 12, 2012, from en.wikipedia, Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/LiveJournal.
Hossein Gholi Zadeh R. ;  Mir Kamali M. (2010). Key Affecting Factors on Knowledge Sharing: Case study- Ferdowsi University (Faculty of Educational Sciences and Psychology). Hagher Education,3(1), 61-78. Retrieved: May 15, 2012, Available at:
    http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=850773[ in Persian]

Ingebricson D.T. (2010). Corporate Micro-blogging: A Case Study on How Yammer Affects Knowledge Sharing in a Multinational Consultancy Company. University of Oslo. Retrieved: May 18, 2012, from duo.uio, Available at:  http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=105956

Isfandyari-Moghadda  A.; Hoseini-Shoar, M. (2011). Familiarity and use of Web 2.0 tools among librarians working at Hamedan academic libraries. Library and Information Science, 14(1), 154-181.[in Persian]
Jafarzadeh kermani Z.(2011, november). Knowledge Management in Higher Education. Communication Management, (18), 68[ inpersian]
khelghati M. (2011,march).The emergence and evolution of social networks. Sooremehr, (1),9-21. Retrieved: october 15, 2012, Available at:http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no=1[inpersian]
Kamali T.; Bosari R. (2011, november). Factor that  influenc knowledge sharing behavior in researcher. Communication Management, (18), 58-59[in Persian]
 Karp D. (2007). I'm SO thrilled with the Tumblr launch. Time to get dinner! . Retrieved October 11, 2012, from en.wikipedia, Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Tumblr     
Kim Y.M.;  Abbas J. (2010). Adoption of Library 0/2 Functionalities by Academic Libraries and Users: A Knowledge Management Perspective, School of Library and Information Studies,36 (3), 211-218.

Luyt B.; Ally Y.; Low N.H.;  Ismail N. B. (2010). Librarian Perception of Wikipedia: Threats or Opportunities for Librarianship?. Libri,1 (60), 57-64. Retrieved: May 15, 2012, from mendeley, Available at: http://www.mendeley.com/research/librarian-perception-wikipedia-threats-opportunities-librarianship/.

Mayfield A. (2011). What_is_Social_Media. (Mohammad Mahdi Mowlaei, Translator). Retrieved October 11, 2012, Available at: http://www.medianews.ir/fa/2009/05/07/what-is-social-media.html
Mesrinezhad  F. (2011). Human Feasibility of Using Web 2.0 Tools in Academic Library
Websites if Iran. Master’s Thesis, Isfahan University, Isfahan.
Moradi sh.; Alipour O.;  Saberi M.;  Falahati A. (2011). Web 2 applications in the academic libraries of Middle East countries. Library and Information Science, 14(2), 107-131.
Mowlaei M.M.,(2010). Wiki and new generation of book. Sooremehr, (1), 48-57. Retrieved October 15, 2012, Available at:  http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=487319&l=fa  

  Sarkar T. E. (2012). Introducing podcast in library service: an analytical stud. VINE, 2 (42), 191-213. Retrieved: May 15, 2012, from emeraldinsight, Available at: http: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=03055728&volume=42&issue=2&articleid=17031646&show=html&PHPSESSID=855u48gt7lu07oeooh8tffemg1

Talkhabi  A. A. (2011). A Survey to Evaluate The Rate of Awareness and use of Social Media by Postgraduate Student of Sharif University of Technology in Their research.  Master’s Thesis, Isfahan University, Isfahan[in Persian]
The Story of Blogger (2003).. Retrieved October 12, 2012, from en.wikipedia, Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Blogger
Van Zyl A. S. (2009). The impact of Social Networking 2. 0 on organizations. The Electronic Library, 27 (6), 906-918.
   Wahlroos J.k. (2010). SOCIAL MEDIA AS A FORM OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE SHARING: A Case Study on Employee Participation at Wärtsilä. Master’s Thesis, University of Helsinki, Helsinki. Retrieved: October 3, 2011, from  helda.helsinki Available at:https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24624/Thesis.Johanna.Wahlroos.pdf?sequence=1

 Wang W.T.; Wei  Z.H. (2011). Knowledge sharing in wiki communities: an empirical. study. Online Information Review,5 (35) , 799 – 820. Retrieved: May 15, 2012, from emeraldinsight, Available at: http: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1953777

Zarati M. (2009,June). Introduction of web2.0 technology. SientificCommunication. 12(1).     Retrieved: May 14, 2012 Available at: http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-20