نقش دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت بر اساس مدل IAS

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه اصفهان

3 کتابدار کتابخانه ی شیخ بهایی نجف آباد، اداره کل استان اصفهان، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

چکیده

هدف: نقش روزافزون اینترنت در دانشگاه‌ها و آموزش عالی، موجب دغدغه‌ ‌مسئولان در هدایت دانشجویان به بهره‌گیری مؤثر از این فناوری نوین شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش  دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌‌های اصفهان و علوم‌پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی نسبت به اینترنت بر اساس مدل IAS بود.
روش­ پژوهش : روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های اصفهان و علوم‌پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1389-1390، مشتمل بر 91 نفر بود. با توجه به محدودیت جامعه مورد مطالعه، از روش سرشماری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد «سنجش نگرش نسبت به اینترنت» بوده که مشتمل بر چهار خرده مقیاس اضطراب اینترنتی، مفید دانستن، لذت بخش بودن، و خودکارآمدی در استفاده از اینترنت است. به منظور تأیید مجدد اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که ضریب مزبور 96/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش، در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار در قالب جدول و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد.
یافته‌ها: بنابر یافته‌های پژوهش، دوره کارشناسی کتابداری واطلاع‌رسانی بر اضطراب، مفید دانستن، لذت‌بخش بودن، و احساس خودکارآمدی در اینترنت نقش مثبت داشته است. درحالی که نقش این دوره بر کاهش اضطراب اینترنتی مردان بیش از زنان و بر مفید دانستن، لذت‌بخش بودن و احساس خودکارآمدیِ نسبت به اینترنت در دانشجویان مجرد بیش از متأهلین بود. دانشگاه و سنینِ متفاوت تأثیری در نظرات دانشجویان ایجاد نکرده، اما تأثیر دوره کارشناسیِ کتابداری و اطلاع‌رسانی بر مؤلفه‌ی خودکارآمدی نسبت به اینترنت، در دانشجویان سال آخر نسبت به دانشجویان سال اوّل بیشتر بوده است.
نتیجه‌گیری: بررسی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌های مزبور نشان از تأثیر مثبت آن بر نگرش دانشجویان در قالب چهار مؤلفه مورد بحث دارد. همچنین از مسئولان انتظار می‌رود نسبت به ایجاد و توسعه دوره‌‌هایی تأثیرگذار بر اساس چهار مؤلفه‌ی مورد بحث در این پژوهش همت گمارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Undergraduate librarianship on the Attitude of Students of Library and Information Science, University of Isfahan & Medical University of Isfahan to the Internet Based on IAS Model

نویسندگان [English]

 • ahmad shabani 1
 • Mahboobe Sadeghi 2
 • Ali Ghotbi Varzaneh 3
1 Faculty member of University of Isfahan
2 M.Sc.in Library and Information Science
3 M.Sc.in Library and Information Science
چکیده [English]

Objective: The growing role of the internet in guiding students in Universities and higher education concerned officials about the effective use of this new technology. This research aims at determining the role of undergraduate librarianship on attitude of librarianship students in University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences toward internet based on ISA model.
Methodology: the research method was descriptive survey and 
The population consisted of all undergraduate students of librarianship in University of Isfahan and Isfahan University of Medical sciences (91 people) in 2010-2011. Due to limited population, the census method was used. To gather the data, the standard questionnaire “Internet Anxiety Scale” is used and it consists of four subscales of internet anxiety, usefulness of internet, and enjoyment of internet, and feeling of self-efficacy in using internet. To determine the validity of the questionnaire, the content validity was used. Using Cronbach’s Alpha, the reliability of the questionnaire was estimated 0.96.To analyze the data, at descriptive statistics level frequency, percentage, mean and standard deviation in the form of table and at inferential statistics single-sample t test, multivariate analysis of variance (Manova) were used.
Findings: According to the findings, undergraduate librarianship had positive effect on anxiety, usefulness, enjoyment and feeling of self-efficacy in using internet. Yet its effect on reducing anxiety in men was more than women, and usefulness of internet, enjoyment of internet and feeling of self-efficacy in using internet in single students were more than married students. The university and different ages have had no effects on students’ attitudes but there was significant difference in the self-efficacy between first year students of librarianship and the final year students of librarianship.
Conclusion: Undergraduate librarianship had positive effect on students’ attitudes toward these four components in mentioned universities. The officials are expected to establish and develop effective courses based on these research components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet Anxiety
 • Internet
 • Self-efficacy
 • Students of Librarianship
 • University of Isfahan
 • Medical University of Isfahan
 • perceived usefulness
 • perceived enjoyment
 • IAS Model
Ahmadi Deh Ghotbodini M. (2010). Effect of Computer Self-Efficacy and Computer Anexiety on Factors of Technology Acceptance Model .Journal of Psychiatary and Psychology in Iran, 14(1), 90-92.
Akbari bourang M; Rezaeian H. (2009). Internet Anexiety in Students of University of Arak and Its Association with Computer Efficacy; 14(1), 90-92. Available From http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=74991&varStr.Html.[In Persian].
Ball E S. (2008) University Students and the Internet: Information Seeking Study [Ph.D.Dissertation]. USA: University of Sourth NAVA.
Bandura A. (1997). Self- Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.
Davis D. ; Bagzzi R.; Warshaw P. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A comparison of two theoretical Models. In Management science, 35(2), 982- 1003.
Davis F.; Bagozzi R; Warshaw P. (1992).Extrinsic and IntrinsicMotivation to use Computers in the workplace. Journal of Applied SocialPsychology, 22(14),111-132.
Eastin M.;  LaRose R. (2002). Internet Self-Efficacy and the Psychology of the Digital Divide. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(1). Available From
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2000.tb00110.x/full. [On Line].
Ebadi R. Information Technology and Education. Tehran: Developing the Education Technology in Intelligent Schools; 2005. [Book in Persian].
Fishbein M.;  Ajzen I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. MA: Addison- Reading Wesley.
Haghayegh,  A.; Kajbaf M B.;  Shabani, A.;  Nikbakht, M.;  Farahani, H. (2009). Psychometry Traits of Attitude Scale to Internet. Journal of Health Information Management, 5(1), 65-71. [In Persian].
Igbaria M. ; Parasuramon  S.; Baroudi J. (1996). A Motivational Model of Microcomputer Usage .Journal of Management Information System, 13(1), 127-143.
Maleki  Z.;  Goodarzi  M.;  Mohtashami  L.;  Faghihi  B. (2011).  Evaluation of Attitude and Perfomance among dental school faculty and students in ShahidBeheshti University of Medical Sciences to Computer applications in dental education on 2006-2007. Journal of Dental School in ShahidBeheshti University of Medical Sciences, 28(1), 40-47.
Militodoa  M.;  Valition H. Self- Efficacy Scale. (2000).  ERIC Document Reproduction Service.
Moeifar  S.; HabibipourKetabi K.; Ganji  A. (2011) Study of Using the Internet among Teenager and Young Adult (15-25 Years Old). World Journal of Media, 4, 1-24.
Narmanji   M.;  Novkarizi  M. (2010). Study of Internet Anexiety in Post-graduate Students in Universities of Birjand and Ferdowsi in Process of Information Searching. Sciences and Information Technology of Iran Quarterly, 25(1), 110-118.
Pew. (2003). The Internet Goes to college: How students are living in the future with today's technology [Online]. [cited 10 Sep 2011] Available from URL: http: //www.pewinternet. org.
Rahimi ,M.;  Yadollahi, S. (2010). Evaluation of Computer Anxiety among High School Students and Its Association with the Use of Computers and Personal Computer Ownership. The Articles Series in National Conference and the First International Conference on E-Learning, Available From http://www.civilica.com/Paper-ICELEARNING04-ICELEARNING04_018. Html. [In Persian].
Tsai  C.; Lin  M. (2000). Developing an Internet AttitudeScale for High School Students. Computers & Education, 37 (1), 41-51.
Wu Y T  Chin-Chung T. (2009). University Students Internet Attitudes and Internet Self-Efficacy: A Study at Three Universities in Taiwan. In CyberPsychology& Behavior, 9(4), 441-450.
Zaki M. (2007). Test and Validating the Scale of Students' Attitude between University of Isfahan Medical Sciences and University of Isfahan to Internet .Sciences and Technology Quarterly, 22(1-2), 29-58. [In Persian].