بررسی مهارت‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد در شناخت تفاوت‌ها و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی و تمام متن الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتال

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد بروجرد

2 نویسنده مسئول، دکتری مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

3 کارشناس ارشد علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشکده فنی و حرفه ای تزکیه بروجرد

چکیده

هدف : هدف این پژوهش شناسایی میزان مهارت و شناخت تفاوت ها در پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد بود.
روش پژوهش : روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری کلیه 63 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد بروجرد در سال 91-1390 بودند. حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای طبق جدول مورگان 53 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی 88/0 و پایایی 83/0 بود. به منظور تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی شامل درصد فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون خی 2 و T  تک متغیره استفاده شد.
یافته ها : بررسی معناداری آزمون در سطح  و بزرگتر بودن T حاصله از مقدار بحرانی جدول نشان داد (7/54) درصد از اعضای هیأت علمی از تفاوت بازیابی ها در پایگاه های استنادی و تمام متن اطلاعات کافی ندارند و مهارت آنها در استفاده از پایگاه های استنادی با میانگین (83/1) و تمام متن با (66/2) پایین تر از سطح متوسط (3) قرار داشت.
نتیجه گیری : بر اساس تجزیه تحلیل یافته ها مشخص شد که مهارت و شناخت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد از پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن در سطح ضعیفی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Skills of faculty members of Boroujerd Azad University in recognition of differences and the use of electronic citation databases and full text digital library

نویسندگان [English]

  • Shahram Shahbazi 1
  • Mohammad jafar Mahdian 2
  • Masomeh Mahdian 3
1 MA in educational planning and teacher Azad University of Boroujerd
2 PhD in Educational Administration and a member of the Azad University of Boroujerd
3 Master of Education, Technical and professional faculty to cultivate Borujerd
چکیده [English]

Objective: This study examined to determine the amount of university faculty members skills of distinguishing the differences and the amount of electronic information resources, including citation databases and full-text access to these resources in Azad Boroujerd University.
Methodology: The Methodology was descriptive survey research and statistical population of faculty full-time university of  Boroujerd were 63people. Stratified random sample of Morgan 53 was chosen. Information gathering tool was a questionnaire with validity 0/88 and reliability 0/83 respectively. The data analysis consisted of descriptive statistics and inferential statistics of Xi 2 and T-test .
Findings: Meaningful survey of test results in T was larger than the critical value indicated in Table (54/7) percent of the faculty of the differences in resource recovery and full-text documents database did not have enough information.
Conclusion: The faculty members’ skills  in understanding and use of Boroujerd Azad University including citation databases and full text level was weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • Digital libraries
  • citation databases
  • full-text databases
  • Faculty
  • university Boroujerd
Allen L). 2000(. Information Literacy in higher education A Revolution in learning [On line] www. Pages. Drexel. Edu /~la33/information literacy in Higher Education.htm> [1.jun 2011].

Asare F. (2004). Information literacy in students with the necessary skills to access and use information, training users and the development of information literacy in libraries and information centers (collection of articles).  Fattahi R efforts. Mashhad: the libraries, museums and

     documentation centers Razavi, pp: 221-215, [in Persian].

Alinejad M. ; Sarmad MR. ; Zandi  B. ; Shobeyri M. (2011). Information literacy and its role in teaching learning process. Journal of Information and Library Research, General, 17(2), 371-337,[in Persian]

Bagherabadi A H. (2009). information literacy in university faculty and Guidelines. For the Master's thesis at the  University shahed of curriculum planning,[in Persian].

Bernard J; Pooch U. (2004). Assisting the searcher utilizing software agents for web Search system. Electronic Networking Applications and policy, 14(1), 19 – 33 Available From: http://www.emraldsight.com/research register [Accessed 1February   2011].            

Borjiyan M;  Khosravi F. (2012).  Skills and information literacy librarian’s compliance with the standard (ACRL). In the Iran National Library, 23(5), 191-178,[in Persian].               

Bronesky D.(2004). A New Schema for Information Literacy Improvement in EusCountries. Journal of Information   Management, 5(4), 273-279.

Committee of Inquiry into the Changing Learner Experience. (2009). Higher Education in a Web 2.0 World, JISC,  London available at:

Crawford J. (2006). The Use of Electronic Information Services and Information Literacy: A Glasgow Caledonian  University Study. Journal of Librarianship and InformationScience, 38(1), 33-45.

Fain M. (2011). Assessing Information Literacy Skills Development in First Year Students: A Multi – Year Study. The Journal of Academic Librarianship, 37(2), 109-119.

Farajpahloo A; Moradimoghadam H. (2004). The views of faculty at Shahid Chamran University Iran seeking information about the educational programs they need to be educated as Aspects of information literacy and strategies for how to conduct these courses, information centers and museums Fattahi R effort, Mashhad: the libraries and museums, 246-223,[in Persian].                                                             

Hepworth  M. (2000). Developing Information Literacy programs in Singapore Information literacy around the world Advances in programs and Research Wagga. New South Wales: Charles sturt university,  51-65.

Keykh B; Tahamtan I;  Mohammadi MH. (2010). Survey information literacy faculty Zabol University of Medical Sciences.  Journal of Rostamineh Number 3, 34-20,[in Persian].               

Kiyamanesh AR. (2007). Methods of training evaluation. Tehran, Iran: PayameNoor University publisher,[in Persian].               

Larkin E, Pines A. (2005). Developing Information Literacy and Research Skills in Introductory Psychology: ACase Study.  The Journal of Academic Librarianship, 31(1), 40-45.

Modiramani P. (2004). A Step towards Information Literacy: Evaluating a learning experience in Education Conference Mashhad basic practical information to users. Razavi Library, 3-4 June,[in Persian].               

Moghadaszadeh H. (2007). Evaluation of Information Literacy faculty of Islamic Azad University of Mashhad.  Journal of Information and Library Science, 8: 65-57,[in Persian].               

Montazer GH;  Salehnasiri F;  Fathiyan M. (2006). Designing an information literacy development in Iran.  Journal of Planning in Higher Education, 44, 131-109,[in Persian].               

Nazari M. (2005). An overview of the structure and content portal for teaching information literacy courses Graduate. Institute for Scientific Information and Documentation Center.  Journal of Science Technology, 21(2), 84-71,[in Persian].               

Ng PT. (2008). Educational Reform in Singapore: from quantity to quality. Educe Res policy prac, 7(2), 5-15. Available from: http://www.springer.com.[Accessed 26 March 2011].

Raghabi F;  Sharif Sh. (2004). Planning designed to improve the quality of university education to achieve Information Sharif. Proceedings of the users and the development of information literacy instruction Library and Information Center.1 and 2 June. Mashhad: the libraries, museums and documentation centers Razavi,  257-274,[in Persian].               

Parirokh M. (2007). Teach information literacy concepts, methods, and programs. Tehran, Iran: ketabdar publisher,[in Persian].               

Poornaghi R. (2007). Comparative study of information literacy librarian at Tehran University. Shahid  Beheshti . Training Teachers, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences. Master's thesis, University of North Tehran Branch, Department of Human Sciences, [in Persian].               

Research Information Network and Consortium of Research Libraries. (2007). Researchers’ Use of Academic Libraries and their Services, Rin, London, available from: www.rin.ac.uk/files/ libraries-report-2007.pdf (Accessed 25 March 2011).

Rowlands I; Nicholas D; Williams P;  Huntington P; Field house M; unter B; Withy  R; Jamali HR; Dobrowolski T; Tenopir C. (2008). The Google generation.  The Information behavior of the future, ASLIB Proceeding, 4 (60), 290-310.

Secker J; Gibson RM. (2011). Evaluating M1512: an information Literacy Course for PhD students. Library Review, 60(2), 96-107.rade-Pipe Available from: http://www.emeraldinsight.com/0024-2535.htm[Accessed 10 July 2011]

Seyf AA. (2003).  Measuring, assessing and evaluating training. Tehran, Iran: Doran publisher.

Shahbazi SH. (2009). Assess the skills of faculty and graduate students in the use of electronic database capabilities.  Finishing a Master's degree in Educational Planning, University of Isfahan,[in Persian].

Virkus S. (2003). Information Literacy in Europe: A literature review journal Information Research, 8 (4). Retrieved March 15, 2008 from the world wide.