بررسی رابطه جنسیت و رضایت شغلی با خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد همدان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جنسیت و رضایت شغلی با خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی است.
روش پژوهش:پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی نیز در مراحل مختلف پژوهش استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی و خلاقیت تورنس استفاده شده است. جامعه پژوهش نیز شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی می‌باشد که از این تعداد، 70 نفر(34 نفر مرد و 36 نفر زن) به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.
 یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات معلوم شد که بین خلاقیت و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی همبستگی معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر خلاقیت بین کتابداران زن و مرد، تفاوت معنی داری در جهت برتری زنان نسبت به مردان وجود دارد. بر اساس فرضیه‌های پژوهش از نظر رضایت شغلی بین کتابداران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین رضایت شغلی و خلاقیت در کتابداران زن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین رضایت شغلی و خلاقیت در مردان کتابدار رابطه معنی داری وجود ندارد.  
نتیجه گیری: بهره گیری از روش‌های تعین خلاقیت و رضایت شغلی در حوزه کتابخانه‌های عمومی با توجه به ماهیت آنها در ارائه خدمات به تمامی اقشار جامعه می‌تواند نتایج کمی و کیفی قابل توجهی را در پی داشته باشد. همچنین می‌توان اذعان داشت موضوع خلاقیت آنچنان که مورد توجه قرار نگرفته است. کتابداران مرد در این میان نسبت یه زنان از خلاقیت کمتری برخوردارند. از این رو پیشنهاد می‌شود در تعیین وظایف شغلی به این مقوله توجه شود. همچنین با توجه به رابطه بین رضایت شغلی و خلاقیت در بین زنان و عدم وجود این رابطه در بین کارکنان مرد، می‌توان تحلیل‌های ناشی از این مورد را در بین مردان نیز پیاده سازی کرد تا رضایتمندی بین مردان نیز افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between gender and job satisfaction with creativity of librarians in the public libraries of Markazi province

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • Ali Camarlo 2
1 . Faculty Member of Qom University
2 MA student of Ialamic Azad University of Hamedan Branch
چکیده [English]

 
Purpose: The recent study was done in order to distinguish the relationship between gender and job satisfaction with creativity of librarians in the public libraries of Markazi province.
Methodology: The methodology of his research was co relationship survey. For data collecting, two questionnaires concerning job satisfaction and Trones creativity performed among the librarians. In order to analyze and assess the data descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correspondence index and T-test for two independent groups) were used.
Findings: The study included all librarians working in the Markazi province, from which, 70 people(34 men, 36 women) have been chosen randomly. By analyzing the data following results were found: There is a meaningful correspondence between creativity and job satisfaction in the public libraries of Markazi province. But regarding the creativity among male and female librarians there is a meaningful difference that is; female librarians are more creative than the male ones. Also according to the research hypothesis, there is not any difference between the two groups of subjects, regarding job satisfaction. Considering job satisfaction and creativity there is a positive and remarkable correspondence among female librarians, but this is not the case for male librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Job satisfaction
  • public libraries
  • Librarians
  • Markazi province
  • sexuality

 

Amabile, Teresa M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(2), 127-67.

AshrafiRizi H. (2004). Job satisfactionof librarians, forgottenconceptinlibrary managementwith an emphasis onacademic libraries: research in resource.  Librarianship, 43 (50), 71-94.[in Persian]

Burd  B. (2003). Works values of academic libraries: exploring the relationships between values, job satisfaction, commitment and intent to leave.  ACRL Eleventh National Conference, Charlotte, North Carolina, (April):10-13.

CLIP (Chartered Institute of library and information professionals) (2002). An investment in knowledge: Library and Information Services in United Kingdom. London: the British Council.

Farid  D. (2009). Survey of relation between creativity and entrepreneurship between women and men wrestler and unwrestler students in Yazd University, NashriehModiritVarzeshi, 1 (2), 25-83.[in Persian]

Griffin  R. (1990). Management. Boston Houghton Mifflin Co.

Ghasemi P.M. (1997). Job satisfactionoflibrarians inpublic librariesin Tehran,Ministryof Culture andIslamic Guidance.MA in Library and Information science, Humanities Faculty, Islamic Azad University, North Branch.[in Persian]

Goli Z (2006). The relationship betweenjob satisfactionandemployee creativityin Rashtcitywater andsewer organization. MA in Education and Psychology.Alzahra University. Faculty of Education and Psychology.[in Persian]

Hariri N. (2002).Comparing librarians Job satisfactionworking inIslamic Azad UniversityCentral Librarieswith otheruniversities. National studies on Librarianship and Information Organization, 13 (4), 72-91.[in Persian]

Hoseni  A. S. (2008). The natureand ways ofTrainingcreativity. Mashhad: astanqudsrazavi, BehNashr.[in Persian]

Jalili M. (2009). The relationship betweenjob satisfactionrates ofsecondary schoolteachingcreativedirectorsZahedancity, MA in Trendsof Educationin Educational Administration. Department ofEducationalSciences andTeacher Trainingcentersof Zahedan.[in Persian]

Mayer R. E. (1998). Cognitive views of creativity: Creative teaching for creative learning. Contemporary Educational Psychology, 14. pp. 203-211.

Mcclure C. R., et al (2000). Economic benefits and Impacts from public libraries in the state of Florida: first report. Tallahassee: stat library of Florida.

Mohammadzadeh F. (1999). Job satisfactionofstaff working inlibrariesaffiliated toTehran,ShahidBeheshtiand Iran Universityof Medical Sciences. MA in Library andinformation sciences, Faculty of management and Information, Tehran University of medical Science.[in Persian]

NorouziChakoli A. (2008). The roleof innovation inenhancingthe effectiveness ofpublic libraryservices. Tehran: NahadehKetabkhanehayeOmomiehKeshvar.[in Persian]

NorouziChakoli, A. and et al. (2008). Identifyand define theelements involved intheassessmentof scienceandtechnology,nationalapproach(looking at the experienceof Iran). Tehran: National Research Institute for Science Policy.[in Persian]

Pirkhaefi A (2005). Creativity (Principles of breedingmethods). Tehran: HezarehGhoghnous.[in Persian]

Pors  N. (2003). Job Satisfaction among Library Managers: a cross cultural study of stress, freedom and job conditions. New Library World. 104(1194/1195): 464-473.

Sam khanian  M. R. (2008). Creativity and innovation in educational organization (concepts, Theories, techniques, evaluation). Tehran: EntesharatResanehTakhassoci. [in Persian]

Torrance  E. Paul (1990). Fostering Academic Creativity in Gifted Student Eric Digest.Washington: ERIC Publications.

Torrance  E. Paul (2002). Creativity. Translate by HasanGhasemZadeh. Tehran. NashreDonyaeh No.

Weisberg  R. W. (1993). Creativity. New York: Temple University.

Zarei H. (2002). Creativityguaranteesorganization survival. TahavvolEdari, 6 (4), 65-76.[in Persian]