سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال

چکیده

هدف:هدف پژوهش سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است.
روش پژوهش: پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی بین جامعه­ای مشتمل بر 150 نفر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای بر اساس هفت مهارت کارل آلبرشت است. کارل آلبرشت برای هوش سازمانی مدلی را ارائه می­نماید که دارای هفت بعد است: چشم­انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد.
یافته ها: براساس یافته های پژوهش هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین 2/3 از میانگین نظری 3 یعنی از حد متوسط بالاتر است. بالاترین میانگین بدست آمده مربوط به مؤلفه کاربرد دانش(76/3) و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه میل به تغییر (66/2) است.
نتیجه گیری: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هر چند که در بیشتر ابعاد هوش سازمانی نمره ای بالاتر از متوسط کسب کرده است، لازم است جهت ارتقاء هر چه بیشتر هوش سازمانی، تمامی ابعاد و مؤلفه های آن مورد بازبینی قرار گرفته، نسبت به تقویت هوش سازمانی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Organizational Intelligence of Iranian Research Institute for Information Science and Technology

نویسندگان [English]

 • nadjla hariri 1
 • Fatemeh Taromy 2
1 Associate Professor, LIS department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, IRAN,
2 M.A., LIS, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Puropse: The purpose of this study is to assess the organizational intelligence of Iran Research Institute for Information Science & Technology.
Methodology: The research method is analytical survey, and the population consisted of 150 employee of Iran Research Institute for Information Science & Technology. A questionnaire used based on Karl Albrecht’s Seven Skills. Karl Albrecht presents a model for organizational intelligence that has seven dimensions: strategic vision, shared faith, appetite to change, sprit, alignment and congruence, knowledge deployment and performance pressure.
Findings: According to the results, the organizational intelligence mean (3.2) is higher than average. The highest and lowest obtained means relate to knowledge application and change indexes 3.76 and 2.66 respectively.
Conclusion: Although the organizational intelligence in Iran Research Institute for Information Science & Technology is higher than average, it still needs augmentation by taking all dimensions of Organizational intelligence into consideration.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • librarian
 • Intelligence organization
 • Iranian Research institute for Information science &Technology
 • Strategic vision
 • Shared fate
 • Appetite for change
 • HEART
 • Alignment & Congruence
 • Knowledge deployment
 • Performance pressure
اسکندری، کریم(1389). بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
عرفانی خانقاهی، معصومه(1388). ارزیابی هوش سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه مدلی جهت تبیین آن. پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
فقیهی، علیرضا(1387). بررسی وضعیت هوش سازمانی وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه­                                                                                              ریزی آموزش) و ارائه چارچوب مفهومی مناسب. پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.
هال، ریچارد اچ. (1386). سازمان: ساختار، فرایند و رهاوردها. ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
حاجی­حسین­نژاد، غلامرضا؛ بالغی­زاده، سوسن(1381). نظریه­های هوش چندگانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
Albrecht,  K. (2003a). Organizational intelligence survey. Australian Institute of Management .Retrieved2011,from.http://www. Karl Albrecht .com
Albrecht, K. (2003b). The power of mind at work: Organizational intelligence in action. Broadway, New York: American Management Association.
Glyn, M.A. (1996). Innovate genius: a framework for relating individuals and organization   intelligence to innovation Academy of  management. Journal of Applied Psychology, 22-25
Halal, William E. (1997). Measuring organizational intelligence .Retrieved ,2011 from.www.startegy-bussiness.com.
Hutinchis, E. (1991). the social organize "action of distributed cognition"-American Psychological Association, Washington, DC, pp.283-07
Lefter, V., Prejmerean,  M. & Vasilache, S.  (2008). The  Dimension of organizational   intelligence   Romanian companies-A   human   capital   perspective. Academy of Economic Studies
Matsuda. T. (1992). Organizational intelligence Significance as a process an as a product.  Processing of International Conference of Economics/Management and Information Technology. Tokyo. Japan
Simic, Ivana.   (2005). Organizational Learning as A  component  of organizational   intelligence-Article provide by department of  management and Informatics: University of National and World Economy in Its Journal Information and Marketing Aspects of the Economically Development of the Balkan