شاخص هرش: الگوی مناسب برای محاسبه برونداد علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشگی گیلان و گلستان در پایگاه اسکوپوس تا پایان اگوست 2011

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه عمومی دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل Gholamali.roudi@gmail.com

2 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و مدرس دانشگاه

چکیده

هدف : میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر اسکوپوس از ملاک های مهم رتبه بندی دانشگاه های پزشکی  می باشد و انتشار تولیدات علمی در این پایگاه ها باعث افزایش رؤیت پذیری و افزایش استناد به آنها نیز می شود هدف از این مقاله وضعیت  انتشار و استناد  به مقالات دانشگاه علوم پزشکی گلستان و گیلان  تا پایان آگوست 2011   و شاخص هرش آنان می باشد.
روش پژوهش : این پژوهش یک مطالعه علم سنجی است که به روش توصیفی انجام شد و در آن کلیه مقالات منتسب به این دو دانشگاه که در پایگاه اسکوپوس منتشر و نمایه شده بودند تحت بررسی قرار گرفتند و یافته ها با بهره گیری از آمار توصیفی ارائه گردیدند.
یافته ها: بر اساس آمار بدست آمده در پایگاه scopus تعداد مقاله های اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 262 عنوان و دانشگاه علوم پزشکی گلستان 502 عنوان بوده است. جامعه پژوهش 444 نفر هیأت علمی دو دانشگاه می باشند. دانشگاه علوم پزشکی گلستان 103 نفر و دانشگاه علوم پزشکی گیلان 341 نفر. از تعداد 103 نفر اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  فقط 32 نفر (06/31 ) درصد و در دانشگاه علوم پزشکی گیلان از 341 نفر فقط 43 نفر (61/12) درصد دارای شاخص هرش هستند. در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  بیشترین  هرش  بعد از شاخص  1 که 11 نفر می باشند مربوط به هرش 3 و 4 می باشد که هر کدام 6 نفر می باشد با (83/5) درصد و کمترین هرش مربوط به شاخص 7 و 11 می باشد با 1 نفر معادل (97/. )درصد. و در دانشگاه گیلان بیشترین  هرش  بعد از شاخص  1 که 21 نفر می باشند مربوط به هرش 2 می باشد که 16 نفر می باشد با (70/4) درصد و کمترین هرش مربوط به شاخص 4 و 5 و 6 و 9  می باشد با 1 نفر معادل (29/. )درصد .
نتیجه گیری:  در دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعضای هیأت علمی  با مرتبه دانشیار  13 نفر  بیشترین  بیشینه مقدار و اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی با تعداد 9 نفر  کمترین بیشینه مقدار و در دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعضای هیأت علمی  با مرتبه استاد 5 نفر  بیشترین  بیشینه مقدار و اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی و دانشیار کمترین بیشینه مقدار را دارند . در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با توجه به اینکه هیأت علمی تعدادش 32 نفر می باشند در سه زمینه (تعداد مقاله ، استناد و اچ ایندکس ) نسبت به دانشگاه علوم پزشکی گیلان که هیأت علمی بیشتری (43 نفر ) دارد بیشتر است . از تعداد 32 نفر در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 502 مقاله، 1080 استناد و اچ ایندکس آن هم 94 می باشد. از تعداد 43 نفر در دانشگاه علوم پزشکی گیلان 262 مقاله، 689 استناد و اچ ایندکس آن هم  82 می باشد. پس نتیجه می گیریم که هر چه استناد ما بیشتر باشد اچ ایندکس ما بیشتر است نه مقاله ، و دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اینکه هیأت علمی کمتری نسبت به دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارد، اما دارای اچ ایندکس و توان علمی بالاتری برخوردار می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hirsh index: a model appropriate for calculation of scientific output of Gilan and Golestan Universites of Medical Sciences in Scopus database by the end of August 2011

نویسندگان [English]

  • Gholamali roudi 1
  • Mohsen Fallah 2
1 Department of the University of North nonprofit Amol .
2 Master of Library Science and Informatics University
چکیده [English]

Purpose: Scientific productions indexed in major databases such as Scopus are important criteria for ranking the medical universities.Publication of these scientific productions leads to increase their visibility and citation. The purpose of this article is to investigate the publication and citation status of Gilan and Golestan Medical Sciences universities’ by end of August 2011 designating their Hirsh index.
Methodology: This study is a descriptive one that was conducted through Science metric Attributable to both the university and all papers published in the Scopus database and were indexed under review. The findings were presented using descriptive statistics.
Findings:  Golestan University of Medical Sciences faculty members with the rank of associate professors are13 and they have the maximum number. The faculty members with rank of instructor are 9 and they have the lowest number .The Gilan University faculty members with the highest rank of professor are 5 and have the maximum number. The faculty members with rank of instructor and associate professor have the lowest number.
Conclusion: According to Scopus,  the articles of the faculties of Golestan University of Medical Sciences were 502 titles ; and  the articles of Gilan were 262.  The research population consists of 444 faculties of both Universities among them 103 faculties belong to Golestan university and 341 faculties belong to Gilan university. 32 faculties of Golestan university have Hirsh Index (31.6%) and 43 faculties of Gilan University have Hirsh Index (12.61%).
These 32 facuties of Golestan have 502 articles, 1080 citations and their H index is 94. But the 43 faculties of Gilan University have 262 articles, 689 citations and their HIdex is 82. So we can conclude that as well as our citation is , our H Index will go up. Golestan University faculties are less, but their H index is higher namely their scientific potential is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific production
  • Gilan University of Medical Sciences
  • Golestan University of Medical Sciences
  • Faculty Members
  • H Index
  • Scientometric
  • Scopus database
اسد زاده(1386). میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه زابل. پایان‏نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه زابل.
انصافی، سکینه(1379). بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI در زمینه علوم پایه. پیام کتابخانه، 39(4)، 12.
باوی(1388). بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سال های 1382-1386. پایان‏نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه صنعت نفت.
تیرگر، هدایت؛ طهرانی، حسن محمد(1387). موانع عمده توسعه پژوهش محوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش در علوم تربیتی،(17و18)، 100.
سن گوپتا، آی.ان.(1372) مروری برکتاب سنجی، اطلاع سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی. ترجمه مهردخت وزیرکشمیری. فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی. 10(2)، 47.
 سنجری، احمدرضا(1383). شناخت بهره وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن؛ مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های مستقر در تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (31 و 32)، 2.
علیجانی ، رضا؛ کرمی ، ناصر (1388) بررسی تولیدات علمی 10 ساله انجمن جراحان ایرانی در پایگاه داده ها ی ISI  پایگاه جهاد دانشگاهی ،17(3)، 71.
موسوی موحدی، علی اکبر (1384). تولید علم جهانی و بسترهای ارتقاء دانش. نخستین کنگره بین المللی نهضت تولید علم- تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
یمین فیروز و موسوی چلک ، افشین (1389). مجموعه مقالات دومین همایش علم سنجی حوزه پزشکی ، بابل : دانشگاه علوم پزشکی .
Adkinds , denice; john budd (2006). scholarly productivity of u.s. lis faculty . library &  information science research,  28 (3), 374 – 389 .
Keong Lee, Chu (2003). A Scientimetric study of the Research Performance of the Institute of molecular and cell Biology in Singapore. Scientometrics, 56(1), 110-95.
Kim Mee, jean; Kim, Byong-Je (2001). A Bibliometrics Analysis of Publication, the Chemistry Department, Seoul National University Korea 1998-1992. Journal of Information Science, 46(4), 253-244
Pereira and Escudra (1999). The Scenario of Brazilian Health Science in the period of 1981 to 1995. Scientometrics, 45(1),  95