بررسی میزان رؤیت، تأثیرگذاری و هم پیوندی وب سایت های واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی و دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در نظر دارد تا با تحلیل پیوندهای مختلف وب سایت­های واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی ایران به بررسی میزان رؤیت، میزان تأثیرگذاری و هم پیوندی آنها با استفاده از شیوه وب­سنجی بپردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، روش وب سنجی می باشد. در این روش انواع پیوندهای موجود در وب سایت ها اعم از پیوندهای دریافتی، مجموع پیوندها، هم پیوندی ها مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر کلیه وب سایت­های واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی  ایران می­باشد. که در مجموع 167 وب سایت را شامل می شود، این وب سایت ها با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو بازیابی و به منظور تحلیل پیوندهای آنها بر روی رایانه شخصصی بارگذاری گردیدند.
یافته ها: وب سایت­های دانشگاه های آزاد اسلامی واحد لنجان، نورآباد ممسنی و تهران جنوب با 5440، 4280، 3290  پیوند دریافتی دارای بالاترین میزان رؤیت و وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی واحد سروان، لنجان و خرم آباد به ترتیب دارای بالاترین میزان تأثیر گذاری در محیط وب بودند، همچنین وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با ضریب تأثیری برابر با 06/0 دارای پایین میزان تأثیر گذاری است. در رابطه با بررسی هم پیوندی وب سایت ها نیز نتایج  تحلیل خوشه ای حاکی از آن است که وب سایت های مورد مطالعه در 11 خوشه با هم به همکاری می­پردازند از سوی دیگر، استفاده از روش تحلیل چند متغیره نشان داد که این وب سایت ها در 9 خوشه با هم همکاری دارند.
نتیجه گیری: تحلیل نتایج این مقاله بیانگر این امر است که مدیران و طراحان وب سایت های دانشگاه های مورد مطالعه باید با شناخت عواملی که بر جذب پیوند توسط وب سایت تأثیر دارند، برای ارتقاء کیفی و محتوایی وب سایت خود برنامه ریزی نمایند. به هر حال، موفقیت نهایی یک وب سایت به عواملی چون کیفیت، اندازه، زبان، قدمت، شمول و برخی عوامل دیگر بستگی دارد و نمی توان یک یا دو عامل محدود را به عنوان تنها دلایل موفقیت یک وب سایت قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on visibility, impact and co links of the branches of Islamic Azad University websites

نویسندگان [English]

  • Ali Mardaninezhad 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Farshid Danesh 3
1 Young Researchers Club, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 PhD of LIS & academic member of Payam-e-Noor University, Tehran, Iran.
3 PhD student of LIS Ferdowsi University of Mashhad,. Mashhad. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to investigate visibility, Web Impact Factor (WIF), total links and size of the websites of the Islamic Azad Universities (IAU).
Methodology: In this research we used webometrics methods specially link analysis. All 176 websites belonging to the IAU which were in a period of one month were reviewed through Yahoo.
Findings: The research results indicated that “Lenjan branch.” with 5440 in- links, “Nour abad mamsani branch.” with 4280 and “South Tehran branch.” with 3290 in-links.  “Sarvan branch”, “Lenjan branch” and “Khoram abad branch.” had the highest WIF among Islamic Azad Universities (IAU).
Conclusion: Results analysis indicated that web designers in these universities must identify how to attract links and web traffic in order to promote the quality and content of websites. However، the ultimate success of a website was dependent upon factors such as quality، size، language، and the approximate age of a website which was not limited to one or two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Islamic Azad University
  • Website
  • Webometrics
  • Web Impact Factor (WIF)
  • Visibility
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز (1388). رتبه بندی و تعیین وب سایتهای هسته واحدهای جامع و مراکز استان های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب سنجی. فصلنامه دانش شناسی، 2(5)، 1- 18 .
دانش، فرشید؛  فرامرز سهیلی؛ مصری نژاد، فائزه (1389). رؤیت پذیری، تأثیر وبی، همکاری میان وب سایت های مدارس کتابداری و اطلاع رسانی در آمریکا. فصلنامه کتاب، 89 ( 84): 141 – 153 .
دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز؛ نوکاریزی، محسن (1387). تحلیل پیوندهای وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران از روش وب سنجی.  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس، (11)، 121-142.
دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ کرمی، نورالله؛ زارعی، افروز(1391) وب سایت های هسته دانشگاه های پایتخت های جهان اسلام. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(3)، 759- 776 .
سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید؛ فتاحی، رحمت الله (1391).  کاربردهای وب سنجی در سنجش ارتباطات علمی . مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 23(1): 148-164. 
سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید(1388). تحلیل پیوند های وب سایت های وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران: با استفاده از روش وب سنجی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس ، 12(1)، 203-223.
سهیلی فرامرز؛ عصاره، فریده؛  بیگدلی، زاهد(1386). تحلیل پیوندهای وب سایت­های نا نوفن­آوری. اطلاع شناسی، (22)، 109-135 .
سهیلی، فرامرز (1385). تحلیل پیوندهای وب­سایت­های نانوفن­آوری با استفاده از روش­های عامل تأثیرگذار وب، دسته­بندی خوشه­ای و ترسیم نقشه دوبعدی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
Agrin, O.; Nwagwu, W. (2006). Links and Web Impact Analysis of Nigerian University. in The International Conference on Bridging the Digital Divide in Scholarly Communication in the South: Threats and Opportunities, organized by Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) and Centre for African Studies,6-8 th  Sep. 2008, University of Leiden, the Netherlands. Retrieved October 13, 2008, from http://www.codesria.org/Links/ conferences/electronicpublishing06/papers/Omverere_Agarin_paper.pdf
Danesh, F.; Soheili, F.; Shafiei, A. (2008). An analysis of links among the websites of the Iranian government ministries: Using webometrics methods. 4th International Conference on Webometrics , Informetrics and Scientometrics & 9th COLLNET Meeting. 28 July - 1 August, 2008, Berlin.
Holmberg, K. (2010). Co-linking to a municipal web space: a webometric and content analysis. Scientometrics, 83(3), 851-862.
Ingwersen, Peter (1998). The calculation of Web impact factors.  Journal of Documentation. 54(2), 236-243.
Lang, P; Gouveia, FC; J. Leta. (2010). Site co-link analysis applied to small networks: a new methodological approach . Scientometrics, 83(1), 157-166.
Noruzi, A.( 2006). The Web presence of European and Middle-Eastern Countries: a digital divided. 7th COLLNET Meeting& the International Workshop on Webometrics, Scientometrics and Informetrics, 10th March 2006, Nancy, Farance.
Thelwall, M. (2003).Web use and peer interconnectivity metrics for academic web sites. Journal of Information Science, 29(1), 1-10.
Thelwall, M. (2003). What is this link doing here? Beginning a fine-grained process of identifying reasons for academic hyperlink creation. Information Research, Retrieved July 20.from http://informationr.net/ir/8-3/paper151.html.