ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد – عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر ارزیابی صفحات خانگی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای مناطق 7، 14 و 15 از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش است که در نهایت به رتبه بندی این وب سایت ها بر اساس این سه عامل منجر شده است. 
روش پژوهش: این پژوهش پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است. گردآوری داده ها با استفاده از روش مشاهده مستقیم و بر اساس سیاهه وارسی مبتنی بر مدل [1](K-ACT) می باشد. در این سیاهه وارسی، 3 فاکتور مهم مدیریت دانش که همان دسترس­پذیری، خلق و اشاعه دانش است در قالب 13 عامل کلی(50 معیار) مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد در بخش عامل اصلی دسترس پذیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در بین تمامی دانشگاه های مناطق 7، 14 و 15 رتبه اوّل را به خود اختصاص داده است. در عامل اصلی خلق دانش، وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان که در منطقه 14 دانشگاهی قرار دارد، توانسته است نسبت به سایر واحدهای دانشگاهی در مناطق سه گانه معیارهای بیشتری از عامل خلق دانش را در طراحی وب سایت خود مدنظر قرار دهد. در آخرین عامل اصلی یعنی اشاعه دانش نیز واحد بردسیر در جایگاه برتر قرار دارد. همچنین در مجموع سه عامل نیز واحد زاهدان در رتبه نخست و واحد سیرجان در رتبه دوّم جای دارند و در آخرین رتبه نیز مرکز حاجی آباد از منطقه دانشگاهی 15 قرار دارد.
نتیجه گیری: هر چند بسیاری از واحدهای دانشگاهی در منطقه های 7، 14 و 15 نسبت به استفاده از اینترنت و به طور کلی فناوری اطلاعات اقدام نموده اند، اما این عمل فاقد پشتوانه های علمی خاص می باشد و بیشتر به ارائه اطلاعات کلی از آن دانشگاه ها بسنده شده است و کارکردهای مختلف و خدمات گوناگونی که می توان از مقوله های مدیریت دانش در عرصه فناوری اطلاعات انجام داد، چندان مورد توجه نبوده است.4. Knowledge Access Creation Transfer

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Islamic Azad University’s Websites based on the Knowledge Management Criteria

نویسندگان [English]

  • Faranak Mohsenzadeh 1
  • Hassan Behzadi 2
1 Ph.D student of knowledge and Information science,Imam Reza University Corresponding author:FaranakMohsenzadehcan
2 Ph.D student of knowledge and Information science andFaculty of Imam Reza University
چکیده [English]

Purpose:This study aims to assess knowledge management standards in the seventh, fourteenth and fifteenth regional branches of Iran Islamic Azad University (IAU) websites.
Methodology:The present research has been done by a descriptive survey method. The statistical population of this study is consisted of all websites of IAU in the seventh, fourteenth and fifteenth regional branches. An evaluation model known as knowledge Access, Creation and Transfer (K-ACT) was presented for evaluating the academic websites.
Results: Findings show that in standard of knowledge access Sirjan branch has acquired the highest rank among all branches of the three regions. In standard of knowledge creation the website of Zahedan branch, which is placed in the 14th region, has obtained the highest rank. The latest standard is knowledge transfer that Bardsir branch has acquired the best position among all of them. Totally,among the three standards, Zahedan branch obtained the highest rank among all branches of IAU and the second position was is Sirjan branch . At the end,Hajiabad branch got the lowest position.
Conclusion: Although many of academic branches in the three regions were using the internet and information technology, in general, they acted without support from science. They presented the total information of the universities on their websites and did not pay attention to different functions and services which could be done by knowledge management topic in the field of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University
  • Academic websites
  • Knowledge Management
  • knowledge access
  • Knowledge Creation
  • Knowledge transfer
ایلخانی، نسرین (1379). کارایی اطلاعات منتشره در صفحات خانگی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
باغبان، حجت؛ تودار، رسول (1390). ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، (4).
بهزادی، حسن؛ سنجی، مجیده (زودآیند). بررسی میزان دسترس پذیری، خلق و اشاعه دانش در پرتالهای وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران. فصلنامهعلوم و فناوری اطلاعات. http://jist.irandoc.ac.ir. ( دسترسی در 14آبان 1390).
پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (1387). بررسی عملکرد و محتوای سایت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
دانش، ف؛ سهیلی، ف؛ نوکاریزی، م (1387). تحلیل پیوندهای وب­سایت­های دانشگاه­های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی. مجلهکتابداری و اطلاع­رسانی، (2 (11، 142-121.
رزمجویان، مهرناز (1384). ارزیابی صفحات وب مراکز پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و ارائه الگوی پیشنهادی.  پایان نامه  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران.
عصاره، فریده (1387). ارزیابی کیفیت تارنماهای کتابخانه های دانشگاه های دولتی ایران به منظور ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای کیفیت آنها. مجله علوم و فناوری اطلاعات، 23(4)، 36.
فرج پهلو، عبدالحسین (1385). تحلیل محتوای وب سایت های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران. ترجمه علی مرادمند، فصلنامه کتاب، (65)، 262-261.
فرودی، نسرین (1380). ارزیابی صفحات وب کتابخانه های دانشگاهی ایران و رائه الگوی پیشنهادی. پایان نامه  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
نوکاریزی، م؛ دانش، ف؛ سهیلی، ف (1388). وب­سنجی دانشگاه­های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آن­ها و وب سایت­های هسته. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسیدانشگاه فردوسی مشهد (ویژه­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی)، 10(2)، 113-133.
ورع، نرجس (1386). بررسی صفحات خانگی کتابخانه های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. فصلنامه کتاب، 18(4)، 61.
Alkindi, Salim; Bouazza, Abdelmajid (2010). Critical characteristics in organization and structuring information on academic websites. Critical characteristics in organizing.
Bao. X (2000). Academic library home pages: Link location and databases provision.  The journal of academic librarianship, 26 (3), 191-5.
Dragulanescu, NG (2002). Website quality evaluation: Criteria and tools. The international information and library review, 34 (3), 247-54. Available from:
Jasek C (2004). How to design library web sites to maximize usability. Library connect; Pamphlet 5. Available from: URL: htp://www.elsevier.com/framework_librarians/library-onnect/lcpamphlet5.pdf.
Kennedy, P (2006). Accessibility tips for website construction. Available from: URL: http://www.steptwo.comau/papers/kmc accessibility tips/index.html.
Lan. S.H (2001). A study of usability evaluation of information architecture of the university library website- A case study of National Taiwan University Library web site. Available: http://www.SCILS.utger.edu/judyjeng/usability.html
Lee, C.S., Goh, et al (2008). Knowledge access, creation and transfer in e-government portals. Online Information review, 32( 3), 348-36
Maheshwari,  Bharat et al (2008). E-Government portal effectiveness: Managerial considerations for design and development. in foundations of E-government, p 258-269. New Delhi: Computer society of India.
Sandvig, J ; Bajwa, D (2004). Information seeking on universities websites: An exploratory study. The journal of computer information systems, 45 (10), 13-22
Vassiliadis, K ; Stimatz, L (2002). The instruction librarian’s role in the cretion of a usable website. Academic research library, 30 (4), 338-342.
Vaughan, L., ; Thelwall, M. (2005). A modeling approach to uncover hyperlink patterns: the case of Canadian universities. Information Processing & Management, 41. 347-359
University of Washington Trio. (2008). Assessing website quality.  [on line]. Available: http://depts.washington. Edu/trio/center/howt/design